การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องลำดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ผลงานวิชาการเรื่อง  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องลำดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT

 

ผู้ศึกษาค้นคว้า              นางวาสนา แสวงศรี

ตำแหน่ง                      ครู     วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียน                      ราษีไศล  อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
                                 โทร. 0-45681-040 ,09-7020-4903

ปีที่ศึกษา                     2559

บทคัดย่อ

         การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เป็นกระบวนการเรียนการสอนจากการใช้ความรู้สึกรับรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนและมีจินตนาการเกี่ยวกับสิ่งนั้นโดยเริ่มเรียนรู้จากการใช้สมองซีกขวาต่อด้วยสมองซีกซ้ายสลับกันเป็นวงกลมจนจบลงด้วยการใช้สมองซีกขวาผู้เรียนจะผ่านกระบวนการแสวงหาความรู้ทักษะ ความคิดและการลงมือปฏิบัติจนประสบความส าเร็จในการเรียนด้วยตนเอง ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้าได้แก่ 1) เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่องล าดับ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราษีไศล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2559 จ านวน 29 คน จาก 1 ห้องเรียน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า มี3 ชนิด ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่องล าดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 10 แผน รวมเวลา 20 ชั่วโมง แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อมีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อตั้งแต่ 0.27 ถึง0.78 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.91 แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 20 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (rxy) ตั้งแต่ 0.43 ถึง 0.72 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้t–test(Dependent Samples)
ผลการศึกษาค้นคว้า ปรากฏดังนี้
               1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่องล าดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 79.35/78.51 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์75/75 ที่ตั้งไว้
               2. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง ล ำดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
              3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่องลำดับ โดยรวมอยู่ในระดับมาก

            โดยสรุป ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ชี้ให้เห็นว่าเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ช่วยพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมถึงการพัฒนาสมองซีกซ้ายและขวาอย่างเป็นระบบและสมดุล ผลการวิจัยสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนในสาระวิชาอื่นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

enlightened  บทคัดย่อ
enlightened  แผนการจัดการเรียนรู้
enlightened  ประวัติย่อผู้รายงาน

enlightened  หนังสือรับรองการเผยแพร่ผลงานวิชาการ  (ส่งให้ทางอีเมลล์ เฉพาะผู้ให้การสนับสนุน)

5 (100%) 1 vote

Check Also

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนขุนยวม

ชื่อเรื่อง  ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @