รายงานการพัฒนาชุดการสอน เรื่อง ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รายงานการพัฒนาชุดการสอน  เรื่อง  ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์  รายวิชาวิทยาศาสตร์  รหัสวิชา  ว22102  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
ผู้ศึกษา         นางสาวอัจฉรา  ลุนจักร 

สถานศึกษา    โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา  อำเภออากาศอำนวย 
                  จังหวัดสกลนคร 

                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  23

ปีที่ศึกษา       ปีการศึกษา  2559​


Check Also

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ผลงาน การพ ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @