รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงมวลและกฎการเคลื่อนที่ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจวิชาฟิสิกส์ 1 ว30201 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา

ชื่อเรื่อง        รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงมวลและกฎการเคลื่อนที่
                   ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจวิชาฟิสิกส์ 1 ว30201
                   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา

ชื่อผู้ศึกษา   นางวริศรา สัพโส

ปีที่ศึกษา    2560

                                         บทคัดย่อ

                 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงมวลและกฎการเคลื่อนที่ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจ วิชาฟิสิกส์ 1 ว30201 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงมวลและกฎการเคลื่อนที่ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 2 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 61 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 31 คน ซึ่งมาจากเทคนิคการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) มา 1 ห้องเรียน โดยการจับสลาก ได้ห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้มีจำนวน 3 ชนิดได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E เรื่อง แรงมวลและกฎการเคลื่อนที่ จำนวน 7 ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ 3) แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงมวลและกฎการเคลื่อนที่ ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 อันดับ จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index : E.I.) และสถิติทดสอบค่าทีชนิดไม่เป็นอิสระต่อกัน (t – test for Dependent Samples)

ผลการศึกษาค้นคว้า

           1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7Eเรื่อง แรงมวลและกฎการเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์ 1 ว30201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4มีประสิทธิภาพ 77.96/77.51 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 75 / 75

          2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7Eเรื่อง แรงมวลและกฎการเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์ 1 ว30201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4มีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6878 คิดเป็นร้อยละ 68.78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

          3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E เรื่อง แรงมวลและกฎการเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์ 1ว30201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

         4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E เรื่อง แรงมวลและกฎการเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์ 1 ว30201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมาก (x̅=4.28)

 

คำสำคัญ : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้, การเรียนรู้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E,ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจ

5 (100%) 1 vote

Check Also

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ การอ่านในชีวิตประจำวัน

ชุดกิจกรรมการเร ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @