การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเทศบาล 5(วัดป่าจิตตสามัคคี)สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา

ชื่อเรื่อง         การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเทศบาล 5  (วัดป่าจิตตสามัคคี) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา

ผู้วิจัย           นางเบญจพร  ตาทอง

หน่วยงาน      โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

ปีที่พิมพ์       2560

 

บทคัดย่อ

 

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อประเมินด้านบริบทของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)  สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา  2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)  สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา  3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)  สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา และ 4)  เพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล 5            (วัดป่าจิตตสามัคคี)  สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ครู จำนวน 20 คน กรรมการสถานศึกษา  จำนวน 12 คน  ผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  จำนวน  40 คน และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 40 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 112 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)  มีลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์และนำเสนอ ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ( )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)

 

ผลการวิจัย พบว่า   

  1. โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)  สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา  ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก
  2.  ผลการประเมินพบว่า  มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก    
  3. การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า  ผลการประเมินพบว่า  มีความเพียงพอ เหมาะสม อยู่ในระดับมาก
  4.  ผลการประเมินพบว่า มีประสิทธิภาพ           อยู่ในระดับมาก
  5. การประเมินด้านผลผลิต  ผลการประเมินพบว่า  มีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก
Rate this post

Check Also

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับทักษะกระบวนการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วิจัย     :     ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @