ชุดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ SSCS วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค23201) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลงานวิชาการ เรื่อง  ชุดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ SSCS
วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค23201)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

พัฒนาโดย
นางสาวสุภาษิต  ชาญเขว้า
 

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6

หน้าปกกิจกรรม

คำนำ     คำชี้แจง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
 

4.3 (85%) 4 vote[s]

Check Also

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับทักษะกระบวนการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วิจัย     :     ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @