เอกสารเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
เอกสารประกอบการเรียน อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โดย
เบญญาภา  แซ่เฮ้ง
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนห้วยนางรองราษฎร์บำรุง
สำนักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13


3 (60%) 8 vote[s]

Check Also

การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ ITALA Model เพื่อเสริมสร้าง ความมีวินัยในตนเองของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี)

เรื่อง          ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @