ชุดการสอน เรื่อง สิ่งมีชีวิตดำรงพันธุ์อย่างไร โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

การพัฒนารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวคอนสตรัคติวิซึมที่ส่งเสริมการคิด ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางบุญสิริ  จุติ   ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ


แผน การจัดการเรียนรู้

Rate this post

Check Also

การพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง การพ ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @