ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส33102 เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส33102
เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

พัฒนาโดย
นายอุดม  ไชยนอก
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนบัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา

Rate this post

Check Also

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วย STEM ในศตวรรษที่ 21

การพัฒนารูปแบบก ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @