การประเมินผลการดำเนินงานกิจการนักเรียน โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา

ชื่อวิจัย :  การประเมินผลการดำเนินงานกิจการนักเรียน โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
ผู้วิจัย   :  ว่าที่ร้อยเอก ธนนท์  บุญทวีวรเดช
              ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
ปีที่วิจัย :  2560
                     

                                                บทคัดย่อ

                     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ประเมินผลความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในการเดินเนินงานตามโครงการ ประเมินผลความเหมาะสมของกระบวนการที่ดำเนินงานตามโครงการ และประเมินผลผลิตของโครงการ ในด้านกิจการนักเรียน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ครู จำนวน 27 คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 271 คน รวมทั้งหมด 298 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือศึกษา จำนวน 42 ข้อ แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า
                1) ด้านสภาวะแวดล้อมในการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา มีความเหมาะสม ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.53
               2) ด้านปัจจัยนำเข้าในการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา มีความเหมาะสม ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.56
               3) ด้านกระบวนการในการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา มีความเหมาะสม ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.60
              4) ด้านผลผลิตในการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา มีความเหมาะสม ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.64

 

 

Rate this post

Check Also

แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ENGLISH IS ALL AROUND ME

เผยแพร่ผลงานวิช ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @