การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม รายวิชาเมืองแพร่น่าอยู่ รหัสวิชา ส22201 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง            การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา 
                      สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  รายวิชาเมืองแพร่น่าอยู่ รหัสวิชา  ส22201   สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้วิจัย               นางพึงฤทัย  กาศทิพย์  ตําแหน่งครู  วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
สถานศึกษา       โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา  สังกัดองค์การบริหารส์วนจังหวัดแพร่ 
ปีที่วิจัย             ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560
 
                                                        บทคัดย่อ
 
         การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานรวมกับชุดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  รายวิชา เมืองแพร่น่าอยู่ รหัสวิชา  ส22201  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ตามเกณฑ 80/80    2)  เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ  ชุดการเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  รายวิชาเมืองแพร่น่าอยู่  รหัสวิชา  ส22201  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน 3)  เพื่อศึกษา   ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่มีต่อการสอนด้วยรูปแบบการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับชุดการเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  รายวิชาเมืองแพร่น่าอยู่   รหัสวิชา  ส22201  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยมุ่งประเมินในสิ่งต่อไปนี้ คือ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน  ทักษะการแก้ปัญหา  และความพึงพอใจของนักเรียนภายหลังได้รับการสอนด้วยรูปแบบ การเรียนการสอน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/1  โรงเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  ที่กําลังเรียน ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560  จํานวน 2 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 50 คน  ซึ่งได้มาจากการสุ่ม  แบบกลุ่ม  (Cluster sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย รูปแบบการสอนโดยใช้ ปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุดการเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  รายวิชา เมืองแพร่น่าอยู่  รหัสวิชา  ส22201  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน  แบบทดสอบวัดทักษะในการแก้ปัญหา  และแบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้  1)  ค่าร้อยละ  (%)  2)  ค่าเฉลี่ย  (X)  3)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  4)  การทดสอบ ค่าทีแบบไม่อิสระ  (t-test Dependent)  และ  5)  การวิเคราะห์เนื้อหา    ผลการวิจัยพบว่า  1) รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นมีชื่อเรียกว่า “SPIPE Model”  โดยมี องค์ประกอบ ดังนี้ หลักการ  วัตถุประสงค์  กระบวนการเรียนการสอน  สาระความรู้และทักษะ ความสามารถ  สิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้  ระบบสังคม  หลักการตอบสนอง  และสิ่งสนับสนุนรูปแบบ

แผนการจัดการเรียนรู้

Rate this post

Check Also

รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคุณลักษณะ ด้านจิตวิทยาศาสตร์ของ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

เรื่อง          ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @