รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้ วิชาสังคมศึกษา โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ STAD สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง           รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้ 
                      วิชาสังคมศึกษา โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ STAD   สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

ผู้วิจัย             นางสาวเกศรินทร์  เหงขุนทด

โรงเรียน          โรงเรียนชุมแพศึกษา  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น

                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25

ปีที่พิมพ์          2560

 

Rate this post

Check Also

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Practice Yourself กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง      ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @