รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง ชุด ระบำชาวเขา เผ่าอาข่า(อีก้อ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อเรื่อง           รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง
ชุด ระบำชาวเขาเผ่าอาข่า(อีก้อ)
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียน
บ้านเวียงฝางตำบลเวียง อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่  

ชื่อผู้ศึกษา       นางกรรณิการ์  ยาประเสริฐ

ตำแหน่ง           ครูชำนาญการ  โรงเรียนบ้านเวียงฝาง

ปีการศึกษา      2560

 

                                                    บทคัดย่อ

 

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง ชุด ระบำชาวเขาเผ่าอาข่า(อีก้อ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง ชุด ระบำชาวเขาเผ่าอาข่า(อีก้อ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง ชุด ระบำชาวเขาเผ่าอาข่า(อีก้อ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอน เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง ชุด ระบำชาวเขาเผ่าอาข่า(อีก้อ) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง  ภาคเรียนี่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  เรื่อง ร่ายรำตามวัฒนธรรม  จำนวน 10 แผนการจัดการเรียนรู้ 2) เอกสารประกอบการสอน เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง ชุด ระบำชาวเขาเผ่าอาข่า(อีก้อ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 4 หน่วย   (4 เล่ม)  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนของการใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง ชุด ระบำชาวเขาเผ่าอาข่า(อีก้อ) จำนวน 40 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอน เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง ชุด ระบำชาวเขาเผ่าอาข่า(อีก้อ) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทางสถิติ  ใช้ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

ผลการศึกษาพบว่า

 

  1. ค่าประสิทธิภาพของการใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง ชุด ระบำชาวเขาเผ่าอาข่า(อีก้อ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง จำนวน 31 คน โดยภาพรวมมีค่าประสิทธิภาพของ E1 / E2 เท่ากับ 92.24/87.58 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้  80/80
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของการใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง ชุด ระบำชาวเขาเผ่าอาข่า(อีก้อ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียน เท่ากับ 16.87คะแนน และคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 34.39 คะแนน มีค่าเฉลี่ยความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นเท่ากับ 17.52 คะแนน คิดเป็นร้อยละของคะแนนที่เพิ่มขึ้น 43.47
  3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง จำนวน 31 คน มีระดับ
    ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยแบบเอกสารประกอบการสอน เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง ชุด ระบำชาวเขาเผ่าอาข่า(อีก้อ) โดยภาพรวมอยู่ในระดับที่พึงพอใจมากที่สุด (= 4.77, SD = 0.53)

 

5 (100%) 1 vote[s]

Check Also

รายงานการพัฒนาการบริหารจัดการโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

                ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @