การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำและ ประโยค ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง            การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำและ ประโยค ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย               นางสาวปราณี เก่งการณ์

ปีที่เผยแพร่     2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของ คำและประโยค ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำและประโยค โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 จำนวน 30 คน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล สังกัดเทศบาลเมือง อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำและประโยค โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ (2.1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำและประโยคสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งมี ค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 0.24 – 0.79 ค่าอำนาจจำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.25 – 0.87 และมีค่า ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.84 และ(2.2) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำและประโยค โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ จำนวน 32 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความแปรปรวน

ผลการวิจัยพบว่า

1. นักเรียนร้อยละ 93.33 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ 70
2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำและประโยค โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก

5 (99.1%) 311 vote[s]

Check Also

การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เน้นการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง      ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @