การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ PRANEE เพื่อส่งเสริมความสามารถ ด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผลงานทางวิชาการ   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ PRANEE เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้วิจัย                   นางสาวปราณี  เก่งการณ์

ปีที่เผยแพร่        2561

                                               บทคัดย่อ

                    การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา  มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและสำรวจ     ความต้องการพัฒนารูปแบบ การจัดการเรียนรู้แบบ PRANEE เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) เพื่อพัฒนาและประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ PRANEE เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ PRANEE กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัด          การเรียนรู้แบบปกติ และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อรูปแบบ      การจัดการเรียนรู้แบบ PRANEE กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 8 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 5 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 แบ่งเป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 จำนวน 28 คน เป็นกลุ่มทดลอง โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ PRANEE และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 จำนวน 30 คน เป็นกลุ่มควบคุม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการจัดการเรียนรู้แบบ PRANEE เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test ซึ่งกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

ผลการศึกษาพบว่า

  1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความต้องการนวัตกรรมรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านคิดวิเคราะห์
  2. การประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ PRANEE มีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
  3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ PRANEE กับนักเรียนที่ได้รับ      การจัดการเรียนรู้แบบปกติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านคิดวิเคราะห์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ PRANEE มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่านักเรียน   ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
  4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ PRANEE มีค่าระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ PRANEE อยู่ในระดับมาก
5 (99.02%) 224 vote[s]

Check Also

การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เน้นการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง      ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @