รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป-เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิทยฐานะครู

   


      รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป
      อาทิตย์ ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553 

  ผู้เขียน : preedee


  ให้คะแนนผลงานวิชาการนี้ :

  Blog หมายเลข 153 | คะแนน Rating: 1.9/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 26 votes)

  คำค้น : ผลงานกลุ่มสาระภาษาไทย

  ชื่อเรื่อง    รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องประเภทของคำในภาษาไทยคำราชาศัพท์ และคำสุภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  ผู้ศึกษา        นายปรีดี ลาหล้าเลิศ
                   ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านไทรทอง
                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
  ปีที่พิมพ์       2552
   
   
   
  บทคัดย่อ
   
             
  การศึกษาค้นคว้าการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องประเภทของคำในภาษาไทย คำราชาศัพท์และคำสุภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความมุ่งหมายดังนี้ 1 ) เพื่อพัฒนา                             
  บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
  2 ) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3 ) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 4 ) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป 5 ) เพื่อศึกษาผลการเผยแพร่บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
                  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านไทรทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จำนวน 9 คน ได้มาแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ บทเรียนสำเร็จรูป แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปและแบบสอบถามความคิดเห็นของครู ต่อการนำบทเรียนสำเร็จรูปไปใช้
                  ผลการศึกษาพบว่า
  1.           1บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประสิทธิภาพ
  เท่ากับ 85.79/84.43 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
  2.           2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.7042 แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนร้อยละ 70.42      
  3.            3.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภายหลังเรียนด้วย
  บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  4.             4.   นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
           5.  ครูผู้สอนเห็นว่าบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  มีความสมบูรณ์เหมาะสมมากที่สุดทุกด้าน เรียงลำดับคือ ด้านเนื้อหาสาระ ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้
  ด้านการนำไปใช้ และด้านสาระสำคัญ ตามลำดับ

  จำนวนที่เข้าชม : 2963   [ คลิกขึ้นบน ]
   


   
  ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
      การสร้างและผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดงานศิลปะพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
      เผยแพร่ผลงาน บทเรียนสำเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
      ผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
      ผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
      รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด นิทานสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา สอบครู ครูผู้ช่วย วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
  ©Copyright 2015, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  |