webmaster

การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ ITALA Model เพื่อเสริมสร้าง ความมีวินัยในตนเองของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี)

เรื่อง                       การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ ITALA Model เพื่อเสริมสร้าง ความมีวินัยในตนเองของเด็กชั้นอนุบาลปีที่  3 โรงเรียนเทศบาล ๔   ...

Read More »

การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ ITALA Model เพื่อเสริมสร้าง ความมีวินัยในตนเองของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี)

เรื่อง                       การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ ITALA Model เพื่อเสริมสร้าง ความมีวินัยในตนเองของเด็กชั้นอนุบาลปีที่  3 โรงเรียนเทศบาล ๔   ...

Read More »

การจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี)

เรื่อง                         การจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นอนุบา ...

Read More »

การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ MAPEE Model เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

เรื่อง              การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ MAPEE Model เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่  3โรงเรียนเทศบาล ๔  (ธนวิ ...

Read More »

การจัดประสบการณ์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี)

เรื่อง              การจัดประสบการณ์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กชั้นอนุบาลปีที่  3 ...

Read More »

แบบฝึกการอ่านจับใจความจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๒ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

แบบฝึกการอ่านจับใจความจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๒ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ พัฒนาโดย นางสา ...

Read More »

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับทักษะกระบวนการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วิจัย     :      รูปแบบการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้สมองเป ...

Read More »

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) โดยใช้การคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วิจัย   :  รูปแบบการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี              (งานเกษตร) เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ ( ...

Read More »

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในเชิงระบบ ร่วมกับการทำงานเป็นทีมระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับครูของโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @