webmaster

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะชีวิต รายวิชาสังคมศึกษา (สาระเศรษฐศาสตร์) รหัสวิชา ส21103 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง   รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ ทักษะชีวิต รายวิชาสังคมศึกษา (สาระเศรษฐศาสตร์) รหัสวิชา ...

Read More »

การพัฒนาความสามารถในการสร้างความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชา สังคมศึกษา (สาระภูมิศาสตร์) โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้

ชื่อเรื่อง   การพัฒนาความสามารถในการสร้างความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชา สังคมศึกษา (สาระภูมิศาสตร์) โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎ ...

Read More »

ยังไม่ทันเริ่มตั๋วครูตลอดชีพ!! กมว.แก้ข้อบังคับให้ต่อทุก 5 ปี

กมว.แก้ข้อบังคับคุรุสภา ไม่ต่อใบอนุญาตวิชาชีพครูที่ต่อครบ 3 ครั้งหรือ 15 ปีตลอดชีพ ซึ่งจะเริ่มครั้งแรกธ.ค.62 นี้ ให้แต่ทุก 5 ปีตามเดิม และปรับเพดานค่า ...

Read More »

เฟ้น!!เด็กยากจน 2,500 คนสู่โอกาสศึกษา “ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง”จบมีงานทำ-ไม่ต้องใช้ทุน

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา หนึ่งในปัญหาความเหลื่อมล้ำของประเทศไทย จากความแตกต่างของรายได้ครัวเรือนของครอบครัวที่มีรายได้สูง และครอบครัวที่มีรายได้ต่ำ เ ...

Read More »

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้กลุ่มร่วมมือแบบ TAI เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่องพหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อวิจัย    การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้กลุ่มร่วมมือแบบ TAI เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่องพหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...

Read More »

รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อผลงาน   :    รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ เรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้จัดทำ        :     นางสุธาสิน ...

Read More »

รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ23101

ชื่อเรื่อง       รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                           วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ...

Read More »

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 THE DEVELOPMENT OF COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION LES ...

Read More »

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง สิ่ ...

Read More »

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 รหัสวิชา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    โรงเรียนพระบางวิทยา

เรื่อง                        รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 รหัสวิชา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระ ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @