webmaster

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง        รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  เศษส่วน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   &n ...

Read More »

รายงานผลการใช้ชุดปฏิบัติการทดลองทางฟิสิกส์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น รายวิชา ว32201 ฟิสิกส์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง        รายงานผลการใช้ชุดปฏิบัติการทดลองทางฟิสิกส์  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4     &n ...

Read More »

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้ วิชาสังคมศึกษา โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ STAD สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง           รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ และท ...

Read More »

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค21102 เรื่องทศนิยมและเศษส่วน

เผยแพร่ผลงานวิชาการ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค21102 เรื่องทศนิยมและเศษส่วน พัฒนาโดย นายณัฐวุฒิ  เกตุแก้ว ตำแหน่ง ค ...

Read More »

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน รายวิชา วิทยาศาสตร์ 3 รหัสวิชา ว22101 เรื่อง ทรัพยากรธรณี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน รายวิชา วิทยาศาสตร์ 3 รหัสวิชา ว22101   เรื่อง ทรัพยากรธรณี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พัฒน ...

Read More »

การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง                การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  กลุ่มสา ...

Read More »

แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ ชุดการอ่านรู้เรื่องตามแนว PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ ชุดการอ่านรู้เรื่องตามแนว PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยนางศิริษา   แสนดวง ตำแหน่ ...

Read More »

รายงานดำเนินการพัฒนาแบบฝึกทักษะการคำนวณโดยใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยาวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 รหัสวิชา ว33205 หน่วยการเรียนรู้ ไฟฟ้ากระแส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง            รายงานดำเนินการพัฒนาแบบฝึกทักษะการคำนวณโดยใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยาวิช ...

Read More »

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา รหัส ส23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้กระบวนการกลุ่ม

เรื่อง                   การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มส ...

Read More »

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง        รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  กลุ่มสาระการเรียนรู้    &n ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @