webmaster

ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปี 2561 ป.6 ม.3 ม.6

ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 และชั้นมัธ ...

Read More »

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจตามแนวการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง Samutsakhon ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจตามแนวการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง Sa ...

Read More »

คลอดเกณฑ์เฟ้น! รองผอ.อาชีวะ-เกณฑ์วิทยฐานะเชี่ยวชาญผู้บริหาร

.ก.ค.ศ.สอศ.อนุมัติหลักเกณฑ์บรรจุแต่งตั้งรองผู้อำนวยการ ให้สมัครทางออนไลน์และต้องรับรองคุณสมบัติตนเองว่าไม่ขัดกับที่ก.ค.ศ.กำหนด พร้อมอนุมัติเกณฑ์วิทยฐา ...

Read More »

ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

                                             บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง  :        ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท ...

Read More »

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” จังหวัดราชบุรี

ชื่อเรื่อง        การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎ ...

Read More »

ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนชุดมาตราตัวสะกดพาสนุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง           ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียน  ชุด มาตราตัวสะกดพาสนุก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้ศึกษา           ...

Read More »

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) และ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี QR code เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตรีพัทลุง

ชื่อรายงาน         การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) และ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี QR code เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรั ...

Read More »

ทปอ.คืนเงินค่าสมัคร TCAS รอบ 3 นร.3,762 คนเหตุลืมยืนยันสิทธิ

มติ “ทปอ.” ให้คืนเงินรอบ TCAS รอบ 3 ให้นักเรียน 3,762 คนที่จ่ายเงินค่าสมัครแต่ลืมยืนยันสิทธิ ชี้เป็นความผิดพลาดส่วนบุคคล แม้จำนวนไม่มากแต่ทำเด็กเสียสิ ...

Read More »

วีดิทัศน์ประกอบเพลงชาติรูปแบบใหม่ ปี พ.ศ.2562

(3พ.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้จะเป็นวันแรกที่จะมีการเผยแพร่วีดิทัศน์ประกอบเพลงชาติรูปแบบใหม่ ...

Read More »

รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชา ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ชื่อเรื่อง            รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชา ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโล ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @