webmaster

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with vocabulary สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชื่อผลงาน             รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with vocab ...

Read More »

แบบฝึกทักษะการอ่านเพิ่อความเข้าใจ ชุด INTRODUCTION TO PRACHUAP KHIRI KHAN

ชื่อผลงาน    แบบฝึกทักษะการอ่านเพิ่อความเข้าใจ ชุด INTRODUCTION TO PRACHUAP KHIRI KHAN             & ...

Read More »

แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พัฒนาโดย นางพรศิริ พรหมเกิด ครู คศ. 2 โรงเรียนวัดโพธาราม ...

Read More »

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมสนุกตามหลักวิทย์พิชิตคำตอบ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2

ชื่อเรื่อง   :    รายงานการใช้ชุดกิจกรรมสนุกตามหลักวิทย์พิชิตคำตอบ  เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน       &nb ...

Read More »

ชุดการสอนการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ชุดการสอนการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางปัทมาพร   แสงแจ่ม ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ คร ...

Read More »

แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fantastic Words ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เผยแพร่ผลงานวิชาการ แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fantastic Words ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พัฒนาโดย นางนิธรินทณ์  แข่งขัน ตำแหน่ง ครู วิท ...

Read More »

ชุดฝึกการอ่านเขียนคำคม เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านเขียนของนักเรียนชุมนุมคำคม โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ชุดฝึกการอ่านเขียนคำคม เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านเขียนของนักเรียนชุมนุมคำคม โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง นางระพีพร   ...

Read More »

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง                การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ...

Read More »

แบบฝึกทักษะโดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการใช้ไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ

 เผยแพร่ผลงานวิชาการ แบบฝึกทักษะโดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการใช้ไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ พัฒนาโดย นา ...

Read More »

ชุดฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ชุดฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นางอรวรรณ สุวรรณคำพันธุ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำน ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @