[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิทยฐานะครู

   


       การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด ไม้ดอกไม้ประดับงามตา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดสันคะยอม
      จันทร์ ที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 

  ผู้เขียน : folkfarm


  ให้คะแนนผลงานวิชาการนี้ :

  Blog หมายเลข 1006 | คะแนน Rating: 1.7/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 6 votes)

  คำค้น : ผลงานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

                            การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป  ชุด  ไม้ดอกไม้ประดับงามตา  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดสันคะยอม  ตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80   เพื่อศึกษาความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนวัดสันคะยอม  ที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  ชุด  ไม้ดอกไม้ประดับงามตา  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนวัดสันคะยอม  ที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  ชุด  ไม้ดอกไม้ประดับงามตา  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี              
                           ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือนักเรีย
  นชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนวัดสันคะยอม  ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2554  โรงเรียนวัดสันคะยอม  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต จำนวน คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  1) บทเรียนสำเร็จรูป  ชุด  ไม้ดอกไม้ประดับงามตา  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน  10  เล่ม  2) แผนจัดการเรียนรู้  เรื่อง ไม้ดอกไม้ประดับงามตา  จำนวน  10  แผน  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน  30  ข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

                  ผลการวิจัยพบว่า 
  1.        ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป ชุด ไม้ดอกไม้ประดับงามตา กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้ศึกษาได้พัฒนาขึ้นในการศึกษาครั้งนี้มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.63/83.75 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้
  2.        นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป ชุด ไม้ดอกไม้ประดับงามตา กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
  และวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ยร้อยละคะแนนความก้าวหน้า โดยนำค่าความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนปรากฏว่า คะแนนทดสอบก่อนเรียน
  45.43 คะแนนเฉลี่ย
  ของการทดสอบหลังเรียน
  83.77 ซึ่งมากกว่าก่อนเรียน ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนความก้าวหน้าเท่ากับ 38.34  แสดงให้เห็นว่าบทเรียนสำเร็จรูปสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให้สูงขึ้น
  3.        ความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด ไม้ดอกไม้ประดับงามตา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจอย่างยิ่ง 


  จำนวนที่เข้าชม : 425   [ คลิกขึ้นบน ]
   


   
  ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
      รายงานการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1
      แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ
      ผลงานทางวิชาการ นางทักษิณา เทพประสิทธิ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด)
      รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
      รายงานการพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบโดยใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบโครงการสำหรับเด็กปฐมวัย (Project Approach)
      ผลการใช้ชุดแบบฝึกเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
      ผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ กองการศึกษา เทศบาลเมืองมหาสารคาม
      “รถเข็นมหัศจรรย์” ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเทศอบาล ๑ (วัดทองพุ่มพวง) เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี


  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ
  ©Copyright 2012, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  ลิ้งเพื่อนบ้าน : เกมส์ |