[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิทยฐานะครู

   


      การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ครูผู้สอน นางเกศแก้ว ฤทธาพรม
      ศุกร์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556 

  ผู้เขียน : ketkeaw


  ให้คะแนนผลงานวิชาการนี้ :

  Blog หมายเลข 1072 | คะแนน Rating: 1.4/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 7 votes)

  คำค้น : ผลงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์: ผลงานวิชาการ

   บทคัดย่อ

  หัวข้อ
  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  เรื่อง บทประยุกต์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ


  ครูผู้สอน
     นางเกศแก้ว  ฤทธาพรม

  ตำแหน่ง
    ครู

  วิทยฐานะ
  ครูชำนาญการ

  สังกัด 
  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี


          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1) พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

  2) ศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์
  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1             

  3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง บทประยุกต์
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

  4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
  เรื่อง บทประยุกต์

  กลุ่มตัวอย่างควบคุมเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5
  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน  30  คน  ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง รูปแบบการทดลองโดยใช้รูปแบบการทดลองกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (
  One Group Pre-test Post-test Design)

  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

  1) แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
  เรื่อง บทประยุกต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 13 แผน

  2) แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์

  3)
  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ ซึ่งเครื่องมือทั้งหมดครูผู้สอนเป็นผู้พัฒนาขึ้นโดยผ่านการตรวจสอบจากคณะผู้เชี่ยวชาญและทดสอบภาคสนามให้มีประสิทธิภาพ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า E1/E2 ค่า t – test

          ผลการศึกษาพบว่า


  1. การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.70/82.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์การศึกษา

     
  2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 82.68 สูงกว่าร้อยละ 80 ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์การศึกษา


  3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์การศึกษา


  4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
  เรื่อง บทประยุกต์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์การศึกษา


  จำนวนที่เข้าชม : 570   [ คลิกขึ้นบน ]
   


   
  ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สื่อการสอนเป็นบทเรียนสำเร็จรูป
      ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช ชุดที่ 3 เรื่อง เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย นางพิสมัย ภูมิยิ่ง ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา อำเภอบ้านดุง จังหวั
      บทคัดย่อ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว21101) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบอวัยวะภายในของมนุษย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สื่อการสอนเป็นบทเรียนสำเร็จรูป
      ารพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สื่อการสอนเป็นบทเรียนสำเร็จรูป
      บทคัดย่อ
      รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน ชุด Public Holidays in Thailand
      การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด English in My Life กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ
  ©Copyright 2012, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  ลิ้งเพื่อนบ้าน : เกมส์ |