[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิทยฐานะครู

   


      รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ปลอดภัยไว้ก่อน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุข ศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
      ศุกร์ ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556 

  ผู้เขียน : direct


  ให้คะแนนผลงานวิชาการนี้ :

  Blog หมายเลข 1212 | คะแนน Rating: 1.6/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 8 votes)

  คำค้น : ผลงานวิชาการ

  บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ปลอดภัยไว้ก่อน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุข ศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง ชื่อผู้ศึกษา นายไสว ไชยหมื่น สาขาวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ปีการศึกษา 2555 สถานศึกษา โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ปลอดภัยไว้ก่อน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง ที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ปลอดภัยไว้ก่อน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 10 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 12 แผน ใช้เวลาเรียน 12 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 20 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน บ้านสันบุญเรือง ที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา (สุขศึกษา) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการหาค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ค่าเฉลี่ย เฉลี่ยร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า 1. หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ปลอดภัยไว้ก่อน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 84.72/83.29 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง ที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 86.43 และก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 48.57 มีความก้าวหน้าเท่ากับ 37.86 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง ที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ปลอดภัยไว้ก่อน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.17
  จำนวนที่เข้าชม : 563   [ คลิกขึ้นบน ]
   

    แสดงความคิดเห็น
  ชื่อ/อีเมลล์ :  สมาชิกระบบจะกรอกให้อัตโนมัติ
  ใส่รหัสยืนยัน
  ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
  อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
  ข้อความ :


  กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


   
  ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณและการหารทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
      รายงานผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการเพื่อพัฒนาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2
      รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ชุด เอกสารสวยด้วย Word 2010 เพื่อพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Word กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
      รายงานการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลขุนตาล
      รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
      การสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พืชรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
      รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ว15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา สอบครู ครูผู้ช่วย วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
  ©Copyright 2015, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  |