[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิทยฐานะครู

   


      รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
      อาทิตย์ ที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2556 

  ผู้เขียน : krupeer


  ให้คะแนนผลงานวิชาการนี้ :

  Blog หมายเลข 1276 | คะแนน Rating: 1.6/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 9 votes)

  คำค้น : ผลงานวิชาการ

   ชื่อเรื่อง      รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

  ผู้วิจัย         นางพฤษภา  ปุยานุสรณ์

  ปีที่ทำวิจัย  2555 

   บทคัดย่อ

   รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2555  มีจุดประสงค์เพื่อประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกในประเด็นบริบทปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลผลิต โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิบป์ (CIPP Model)  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีจำนวนทั้งสิ้น 330 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร 4 คน  ครูผู้สอน 22 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 274 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึก แบบตรวจผลงานและ       แบบสังเกต วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา

  ผลการประเมินพบว่าประเด็นการประเมินทุกตัวชี้วัดและภาพรวมของโครงการผ่านเกณฑ์         การประเมินทั้งหมด คือ

  1.             ผลการประเมินประเด็นบริบท อยู่ในระดับมาก โดยตัวชี้วัดทั้ง 2 ตัวชี้วัด คือ สนองตอบ

  ความต้องการครูโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกและความคาดหวังของครูและผู้บริหาร อยู่ในระดับมาก

  2.             ผลการประเมินประเด็นปัจจัยนำเข้า พบว่าอยู่ในระดับมากและผลของตัวชี้วัดทั้ง 6 ตัวชี้วัด

  มีดังนี้ ความเหมาะสมของงบประมาณอยู่ในระดับมาก ความเหมาะสมของบุคลากรอยู่ในระดับมากที่สุด ความเหมาะสมของระยะเวลาอยู่ในระดับมาก ความเหมาะสมของกิจกรรมอยู่ในระดับมาก ความพร้อมของสื่อ เอกสารอยู่ในระดับมาก ความเหมาะสมของวิทยากร/ผู้นิเทศ อยู่ในระดับมาก

  3.             ผลการประเมินประเด็นกระบวนการดำเนินโครงการ พบว่าอยู่ในระดับมากและผลตัวชี้วัด

  ทั้ง 4 ตัวชี้วัด มีดังนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด การปฏิบัติตามขั้นตอนตามแผนอยู่ในระดับมาก การประสานงานภายในโครงการอยู่ในระดับมาก การกำกับติดตามประเมินผลอยู่ในระดับมาก

                4.              ผลการประเมินประเด็นผลผลิต พบว่าอยู่ในระดับมากและผลของตัวชี้วัดทั้ง 4 ตัวชี้วัด

  มีดังนี้  การปฏิบัติงานของครุตามวัตถุประสงค์ของโครงการอยู่ในระดับปานกลาง ความพึงพอใจของครูที่มีต่อโครงการนิเทศภายในอยู่ในระดับมาก  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูอยู่ในระดับมาก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด

   

                  จากผลการประเมินตัวชี้วัดและประเด็นการประเมินดังกล่าว ทำให้ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

   

   


  จำนวนที่เข้าชม : 314   [ คลิกขึ้นบน ]
   

    แสดงความคิดเห็น
  ชื่อ/อีเมลล์ :  สมาชิกระบบจะกรอกให้อัตโนมัติ
  ใส่รหัสยืนยัน
  ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
  อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
  ข้อความ :


  กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


   
  ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
      เผยแพร่ผลงาน
      การศึกษาผลการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม
      บทคัดย่อ
      รายงานการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เสน่ห์เมืองขลุง ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)
      รายงานการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เสน่ห์เมืองขลุง ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)
      รายงานผลการศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การเขียนสะกดคำตามมาตรา ตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน บ้านห้วยโรงนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จังหวัดแพร่
      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา สอบครู ครูผู้ช่วย วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
  ©Copyright 2015, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  |