“ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2554-เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิทยฐานะครู

   


      “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2554
      อาทิตย์ ที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 

  ผู้เขียน : janyatrue


  ให้คะแนนผลงานวิชาการนี้ :

  Blog หมายเลข 229 | คะแนน Rating: 1.9/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 31 votes)

  คำค้น : ผลงานวิชาการ


  ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 8.. 2554
   
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                              

  ข้อมูลส่วนตัว

     1. ชื่อ   นางสาวจรรยา     ธนะนิมิตร

     2. วัน เดือน ปีที่เกิด     1 พฤษภาคม 2499   อายุ    53   ปี      ศาสนา    พุทธ

     3. วุฒิการศึกษาสูงสุด     ปริญญาตรี        ชื่อสถาบัน   วิทยาลัยครูจันทรเกษม

     4. ตำแหน่งปัจจุบัน    ครูชำนาญการ     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    ระดับ  7

  1. ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(เกษตรกรรม)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-6

  2. หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน       

  3. หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

  4. วิทยากรให้การอบรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของกระทรวงศึกษาธิการ

  5. วิทยากรให้การอบรมการดำเนินงานจิตอาสาสร้างสำนึกจิตสาธารณะ

                             5. ครูที่ปรึกษาเครื่อข่ายจิตอาสาชาวเลือดหมู-ดำ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

     5. สถานศึกษาที่ทำงานปัจจุบัน  โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย   เลขที่ 332   ถนนศรีอยุธยา  แขวงทุ่งพญาไท 

   เขตราชเทวี     จังหวัดกรุงเทพมหานคร   10400     โทรศัพท์  02-3544990    โทรสาร  02-3544988              

    6.ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกที่สุด โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย   เลขที่ 332   ถนนศรีอยุธยา  แขวงทุ่งพญาไท 

   เขตราชเทวี   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   10400    โทรศัพท์  02-3544990    โทรสาร  02-3544988

  E-mail : janyatrue@hotmail.com

  อุดมการณ์ของครูจรรยา

                                  การได้มีส่วนร่วมกับองค์กรต่างๆในการผลิตเอกสาร คู่มือและสื่อในการพัฒนาด้านการศึกษาและวิชาการ  ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน  และด้านการป้องกันแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนั้น   ถึงแม้จะไม่มีผลตอบแทนใดๆแต่ก็เป็นแรงบันดาลใจให้อยากที่จะเก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน และถ่ายทอดสู่เพื่อนครูและนักเรียน   และเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมเพื่อสังคม(จิตอาสา) ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ และสังคมโดยรวม                                

                                  ครูต้องมีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู  ต้องทุ่มเทเสียสละเพื่อช่วยเหลือดูแลศิษย์อย่างต่อเนื่องทุกด้าน ทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ   มุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนหันมาทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมถึงจะต้องเหนื่อยและบางครั้งต้องเสียสละทั้งเวลาและทรัพย์สินเงินทอง  แต่ผลที่ปรากฏคือ เด็กและเยาวชนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีทั้งด้านความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม  การละอายต่อบาป ซึ่งจะส่งผลไปถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นและจะสงผลถึงคุณภาพของบุคคลากรของประเทศชาติในอนาคต 

                                  ครูควรต้องดำรงชีวิตให้เป็นแบบอย่างทั้งด้านการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม การครองตนและครองงานให้มีคุณค่าบนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า การมีชีวิตที่มีความสุขอย่างยั่งยืนขึ้นอยู่กับคุณค่าของคน   ผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตการงาน และครอบครัว  ย่อมรับใช้ผู้อื่นได้ดี มีจิตใจกว้างขวาง ไม่ติดยึดกับตำแหน่งและอำนาจ   การมีวินัยในตนเอง และการแบ่งเวลาเป็น ทำให้คนเราสามารถใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงของเราก็อาจมีค่ามากกว่าหนึ่งวันของผู้ที่ไม่มีวินัยในตนเอง   ประกอบกับการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน การพิจารณาตนเองอยู่เสมอ และไม่มีทิฐิพร้อมที่จะยอมรับความผิดพลาดของตนเองและแก้ไขให้ถูกต้อง ก็จะเกิดความผิดพลาดในชีวิตน้อยที่สุด

                                  ดังนั้นดิฉันจึงถ่ายทอดแนวทางในการดำเนินชีวิตลงในกระบวนการจัดการเรียนการสอนเช่น ต้องใช้สมุดมือสองเท่านั้น ใช้วัสดุอุปกร์การเรียนการสอนอย่างประหยัด รู้คุณค่า   และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการใช้เวลาที่มีอย่างเป็นประโยชน์ด้วยการมีส่วนร่วมกับองค์กรต่างๆในการผลิตสื่อและนวัตกรรม  การเป็นวิทยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา  การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  จะช่วยให้เด็กและเยาวชนนำไปประพฤติปฏิบัติจน เด็กและเยาวชนเป็นผู้มีชีวิตที่มีความสุขอย่างยั่งยืนและเห็นคุณค่าในตนเอง  ซึ่งจะเป็นการพัฒนาจิตใจของเด็กและเยาวชน  ลดปัญหาสังคมโดยรวมอย่างยั่งยืน

                      ซึ่งถ้าเด็กและเยาวชนมี ความรู้ มีภูมิคุ้มกัน มีเหตุผล รู้จักคิดวิเคาระห์ ไม่สร้างปัญหาให้กับสังคม

  เกิดสันติวัฒนธรรม  เขาจะเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อประเทศจนสามารถทำให้ชาติไทยเจริญสืบไป

              

  ตอนที่1    เหตุผลที่ได้รับการเสนอให้ได้รับการคัดเลือกในโครงการ  ครูดีในดวงใจ  จาก สพฐ 

  -มีความรับผิดชอบและขยันหมั่นเพียร   เอาใจใส่ต่อการเรียนการสอนและพัฒนางานด้านการศึกษาและวิชาการอย่างสม่ำเสมอ  ด้วยการผลิตสื่อและนวัตกรรมร่วมกับองค์กรต่างๆเพื่อใช้ทั่วประเทศ   ทั้งด้านการเรียนการสอนและด้านการป้องกันแก้ปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของเด็กและเยาวชน  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้ทันสมัยตลอดเวลา   และเผยแพร่ทางสื่อเอกสารและอินเตอร์เนต เช่น คลังความรู้ดีเด่นของทรูปลูกปัญญา  และทางเวปไซด์ต่างๆ ดังนี้

                         - http://www.thaiteachers.tv                             - http://www.kroobannok.com/janyatrue

                                  -thaigoodview.com                                             -วิชาการดอทคอม

                                  -ครูพันธุ์ใหม่                                                        -Gotowknow

                                  -บ้านจิตอาสา                                                       OKKID.COM

  -มีความเสียสละ    เสียสละเวลาในการไปช่วยองค์กรต่างๆเขียนเอกสารคู่มืองานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์)  เพื่อการศึกษาและแก้ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน  เสียสละเวลาในการสร้างเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาให้เกิดขึ้นและดำเนินการนำเด็กและเยาวชนลงพื้นที่ทำงานอาสาสมัครเป็นประจำจนได้รับรางวัลจากองค์กรต่างๆ    เสียสละเวลาในการไปเป็นวิทยากรให้การอบรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเทคนิคการจัดกิจกรรมจิตอาสาในสถานศึกษา    เป็นผู้ที่คิด   ทำและให้โดยไม่หวังผลตอบแทน 

  -มีคุณธรรมและจริยธรรม   เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ     สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมและทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างสร้างสรรค์   เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์และบุคคลทั่วไป                                                                                                                                    

  เหตุผลที่แสดงถึง เป็นผู้มีความมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อราชการโดยรวม และร่วมกิจกรรมอื่นอันส่งผลและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน

            1.ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล  ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 8.. 2554 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา              ขั้นพื้นฐาน

  2.ได้รับพระราชทานรางวัลโล่เกียรติคุณ  บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาการศึกษาและวิชาการ ประจำปี 2553 ของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์  จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯสยามมกุฎราชกุมาร    
  3.ได้รับรางวัลครูดีเด่น โรงเรียบสันติราษฎร์วิทยาลัย ประจำปี 2553 จากชมรมครูอาวุโส

                  4.มีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสาร คู่มือและเป็นวิทยากรฝึกอบรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(จิตสาธารณะ)   ให้แก่ครูและศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศ   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช 2551

                  5.เป็นวิทยากรอบรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(จิตอาสา)

                  ให้แก่ครูและศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศ   ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพครูตามนโยบายของชาติ ที่กำหนดให้

                   ปี 2554  เป็นปี พัฒนาคุณภาพครู

                  6.ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนผู้พิการทางสายตาได้มีโอกาสนำศักยภาพที่มีอยู่ไปทำประโยชน์เพื่อสังคม

                  โดยการจัดตั้งชมรม จิตใส  ใจอาสา  ฝ่าโลกมืด ทำกิจกรรมสร้างสุขในโรงพยาบาล ด้วยการร้องเพลง         ประสานเสียงสร้างความสุขให้แก่ เด็กๆ  พ่อแม่  แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ

                  และตามสวนสเธารณะ  

                7.ออกแบบกิจกรรมและจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมอันพึงประสงค์แก่เด็กและเยาวชน    และแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มมีปัญหา

                  8. ร่วมออกข้อสอบและจัดทำข้อสอบกับกรมการศึกษานอกโรงเรียน  วิชาการงานฐานอาชีพและเทคโนโลยี                เพื่อใช้ในการสอบของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนทั่วประเทศ

               9.เป็นที่ปรึกษาส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนในการจัดตั้งองค์กรเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์         จนปรากฏผลงานเป็นที่ยอมรับ ดังนี
  ผลงาน/เกียรติบัตร/รางวัลที่เด็กและเยาวชนได้รับในปีการศึกษา 2552 – 2553                                                                                       
  -รับพระราชทานรางวัลกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2552  จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์  เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร                                                                                            
  -รางวัลเยาวชนคนดีศรีแผ่นดิน โครงการธนาคารความดี ประจำปี
  2552 และ 2553 จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย                                                                               
   -รางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร
  (ประกายเพชร) ประจำปี 2552 
  -ชมรมเยาวชนคนอาสาชาวเลือดหมู-ดำ  ได้รับรางวัลกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร(ประกายเพชร) ประจำปี 2553
  -นางสาวจิราพัชร  วงษ์ศรีแก้ว  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง   ประธานสภาเยาวชนเขตราชเทวี  และนายปณิธาน   ใจกล้า   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับการเลือกตั้ง     ให้ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาเยาวชนเขตราชเทวี   ดำเนินการจัดกิจกรรมในชุมชนเขตราชเทวีและ       กรุงเทพมหานคร จนได้รับรางวัลกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ประจำปี 2553                                                                                                               
  -นางสาวปรียาพรรณ  ศรีพลอย  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
  6 ได้รับรางวัลยุวสตรีดีเด่น  ประจำปี 2553  
          
                                 
  ผลที่เกิดกับเด็กและเยาวชน   
  นวัตกรรมที่ออกแบบเองและเอกสารคู่มือทางวิชาการที่มีส่วนร่วมในการจัดทำ กับองค์กรต่างๆ    สามารถนำมาใช้ให้เกิดผลดีต่อเด็กและเยาวชน รวมถึงครู ศึกษานิเทศก์  ประชาชนทั่วไป  และองค์กรต่างๆ ทั่วประเทศ                                                                                                                                                                              
  ผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาการ
                                                                                                                
  1.คู่มือและเอกสารทางวิชาการต่างๆที่ได้มีส่วนร่วมจัดทำกับองค์กรต่างๆ  สามารถใช้เป็นเคื่องมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับครูและโรงเรียนทั่วประเทศ

  2.ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในวิชาเกษตรกรรมด้วยการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้  ใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเป็นที่น่าสนใจของนักเรียน เช่น วีซีดีหลุมดำ  กบนอกกะลา  จุดเปลี่ยน  และสื่ออินเตอร์เนตจนผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นและสามารถเผยแพร่ผลงานสู่ชุมชนและทางสื่ออินเตอร์เนต

             ผลที่เกิดกับสถานศึกษาและชุมชน

                  1.ชุมชนสังคมและองค์กรต่างๆยกย่องชมเชยและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่นักเรียน  ครูและสถานศึกษา

                  2. สร้างชื่อเสียงในการเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสาสร้างสรรค์   สังคม

                  3.ผู้ปกครองชื่นชมและให้ความไว้วางใจในการบริหารจัดการให้บุตรหลานเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข 

                  4.โรงเรียนต่างๆมาศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นประจำ

                  5.เป็นวิทยากรอบรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(จิตอาสา)

                  ให้แก่ครูและศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศ   ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพครูตามนโยบายของชาติ ที่กำหนดให้

                   ปี 2554  เป็นปี พัฒนาคุณภาพครู

                  5.ผลงานของเด็กและเยาวชนได้รับการเผยแพร่กิจกรรมจิตอาสา  การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมให้เป็น          ะเยาวชนได้รับการ5พติด 11140แบบอย่างที่ดีต่อชุมชนและสังคม ผ่านทางสื่อสารมวลชนต่าง เช่น

                  -รายการ หนึ่งวันเดียวกัน                                              -รายการกล้าคิด    กล้าทำ                   

                  -รายการ 5 4 3 2  โชว์ ช่วง คิดได้ไง                            -รายการ มดคันไฟ

                  -รายการ ช่วยคิด ช่วยทำ                                                 -รายการ ริบบิ้นสีฟ้า   ทีวีครู

                  -เคเบิ้นทีวีกระทรวงมหาดไทย                                         -TOP เคเบิ้นทีวี

            -รายการอิฐก้อนแรก  ทางทีวีไทย                                     -รายการ37 องศา  ทางเคเบิ้นทีวี

                  -รายการตลาดสดสนามเป้า ช่วงคนดีศรีตลาด          -                                             

                  -ให้สัมภาษณ์รายการวิทยุ จุฬา /มหาวิทยาลัยนเรศวร/สถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์รายการ แบ่งฝัน ปันรัก             ตอนที่ 2   ผลงานที่สำคัญโดยย่อ

                  1.ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล  ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 8.. 2554 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา              ขั้นพื้นฐาน

  2.ได้รับพระราชทานรางวัลโล่เกียรติคุณ  บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาการศึกษาและวิชาการ ประจำปี 2553 ของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์  จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯสยามมกุฎราชกุมาร 

                  3.มีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสาร คู่มือและเป็นวิทยากรฝึกอบรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช 2551                                 
                  4
  . ออกแบบกิจกรรมและจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมอันพึงประสงค์แก่เด็กและ เยาวชน  และแก้ปัญหานักเรียนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มมีปัญหา  และพัฒนานักเรียนกลุ่มปกติ

                  5. ร่วมออกข้อสอบและจัดทำข้อสอบกับกรมการศึกษานอกโรงเรียน  วิชาการงานฐานอาชีพและเทคโนโลยี   เพื่อใช้ในการสอบของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนทั่วประเทศ

               6.เป็นที่ปรึกษาส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนในการจัดตั้งองค์กรเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์         จนปรากฏผลงานเป็นที่ยอมรับ

                  นางสาวจรรยา   ธนะนิมิตร  ครูชำนาญการ โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย    จึงเป็นผู้มีความสามารถรอบด้าน ทั้งด้านการศึกษาและวิชาการ  ด้านการรณรงค์สร้างเครือข่ายจิตอาสาเพื่อสังคม  มีความวิริยะอุตสาห ขยันหมั่นเพียร เป็นผู้ทุ่มเทเสียสละเวลาในการไปมีส่วนร่วมกับองค์กรต่างๆสร้างสื่อ และเครื่องมือในการพัฒนางานด้านการศึกษาและวิชาการ  การป้องกันแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนมาโดยตลอดสม่ำเสมอ จนส่งผลให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา สร้างจิตอาสาในชุมชนและน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละคน  นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์   

  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและนำกระบวนการไปใช้พัฒนากิจกรรมในโรงเรียนให้เห็นผลที่เป็นรูปธรรม   สร้างชื่อเสียงให้แก่สถานศึกษา ทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคมโดยรวม
    

   
  ซึ่งยินดีเผยแพร่ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่คุณครูทุกท่าน

                                   

   


  จำนวนที่เข้าชม : 3196   [ คลิกขึ้นบน ]
   

    แสดงความคิดเห็น
  ชื่อ/อีเมลล์ :  สมาชิกระบบจะกรอกให้อัตโนมัติ
  ใส่รหัสยืนยัน
  ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
  อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
  ข้อความ :


  กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


   
  ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
      รายงานการทดลองใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดศาสนาสร้างคุณธรรมนำชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
      การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม
      การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม”
      เผยแพร่ผลงาน
      การสร้างและผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดงานศิลปะพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
      เผยแพร่ผลงาน บทเรียนสำเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
      ผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา สอบครู ครูผู้ช่วย วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
  ©Copyright 2015, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  |