ผลงานวิชาการ-เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิทยฐานะครู

   


      ผลงานวิชาการ
      เสาร์ ที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ.2554 

  ผู้เขียน : VRITHA


  ให้คะแนนผลงานวิชาการนี้ :

  Blog หมายเลข 243 | คะแนน Rating: 1.4/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 23 votes)

  คำค้น :

  ชื่อเรื่อง           รายงานผลการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด “พัฒนาทักษะการอ่านคำ        
                       ควบกล้ำ ร ล ว ” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  ชื่อผู้ศึกษา        นางวริษฐา บูรพัฒน์
  หน่วยงาน        โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ปฏิบัติหน้าที่ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
                       สำนักการศึกษาเทศบาลนครศรีธรรมราช
  ปีที่ดำเนินการ    2552
                                   .........................................................................
                                                           บทคัดย่อ
   
            การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านชุด “ พัฒนาทักษะการอ่านคำควบกล้ำ ร ล ว ” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา   ปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
                                                  (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านชุด “ พัฒนาทักษะการอ่านคำควบกล้ำ ร ล ว ” 
                                                  (๓) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด “ พัฒนาทักษะการอ่านคำควบกล้ำ      ร ล ว ” ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 178 คน 5 ห้องเรียน กลุ่มตัวอย่าง 
  ที่ช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย จำนวน 
  40 คน   ซึ่งได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple randorm sampling ) โดยจับฉลากนักเรียนห้องละ 8 คน จากทั้งหมด 5 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย หนังสือการอ่านชุด
  “ พัฒนาทักษะการอ่านคำควบกล้ำ ร ล ว ” จำนวน 3 เรื่อง แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 9 แผน แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 10 ข้อ เป็นแบบปรนัย 3 ตัวเลือก   แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน จำนวน 12 ข้อ สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย (x) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และค่า
  t-test dependent samples
            ผลการศึกษาพบว่า
               1.   ประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่านชุด “ พัฒนาทักษะการอ่านคำควบกล้ำ    ร ล ว ” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในภาพรวมมีประสิทธิภาพ 81.00/ 85.50 สูงกว่าเกณฑ์ 80 / 80 ที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาในแต่ละเรื่องโดยประสิทธิภาพหนังสือส่งเสริมการอ่าน เล่มที่ 1 กระต่ายหาเพื่อน มีประสิทธิภาพ 81.00/85.25
  ประสิทธิภาพหนังสือส่งเสริมการอ่าน เล่มที่ ๒ หมาน้อยคอยนาย มีประสิทธิภาพ 80.50/85.50
  ประสิทธิภาพหนังสือส่งเสริมการอ่าน เล่มที่ 3 เต่าไปโรงเรียน มีประสิทธิภาพ 81.50/85.75
  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้และเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าหนังสือส่งเสริมการอ่านมีคุณค่า สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
               ๒.   การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด “ พัฒนาทักษะการอ่านคำควบกล้ำ ร ล ว ” มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
               ๓.   ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด “ พัฒนาทักษะการอ่านคำควบกล้ำ ร ล ว ” ในภาพรวมพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
  ( x = 4.50 ) โดยหนังสือส่งเสริมการอ่าน เล่มที่ 1 กระต่ายหาเพื่อน ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.55 ) เล่มที่ ๒ หมาน้อยคอยนาย ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก     ( x = 4.49 )  เล่มที่ ๓ เต่าไปโรงเรียน ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.47 )
  จำนวนที่เข้าชม : 1193   [ คลิกขึ้นบน ]
   


   
  ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
      การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
      บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ช่วงเวลาและการเรียงลำดับเหตุการณ์
      การพัฒนาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์งานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
      บทคัดย่อ
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      รายงานการพัฒนาหนังสือนิทานส่งเสริมการอ่านและเขียนคาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ


  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา สอบครู ครูผู้ช่วย วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
  ©Copyright 2015, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  |