ผลงานวิชการ-เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิทยฐานะครู

   


      ผลงานวิชการ
      อาทิตย์ ที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ.2554 

  ผู้เขียน : buraphat


  ให้คะแนนผลงานวิชาการนี้ :

  Blog หมายเลข 245 | คะแนน Rating: 1.8/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 30 votes)

  คำค้น : ผลงานกลุ่มสาระภาษาไทย: ผลงานวิชาการ

  ชื่อเรื่อง                รายงานผลการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด พัฒนาทักษะการอ่านคำควบกล้ำ ร ล ว ” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  ชื่อผู้ศึกษา            นางวริษฐา บูรพัฒน์

  หน่วยงาน             โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ปฏิบัติหน้าที่ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
    สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

  ปีที่ดำเนินการ      2552
                                   .........................................................................
                                                           บทคัดย่อ
   
                  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 
                 (1) เพื่อสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านชุด พัฒนาทักษะการอ่านคำควบกล้ำ ร ล ว ” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา   ปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
                 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านชุด  พัฒนาทักษะการอ่านคำควบกล้ำ ร ล ว ” 
                 (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด พัฒนาทักษะการอ่านคำควบกล้ำ      ร ล ว ” ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 178 คน 5 ห้องเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย จำนวน 40 คน   ซึ่งได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple randorm sampling ) โดยจับฉลากนักเรียนห้องละ 8 คน จากทั้งหมด 5 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย หนังสือการอ่านชุดพัฒนาทักษะการอ่านคำควบกล้ำ ร ล ว ” จำนวน 3 เรื่อง แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 9 แผน แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ เป็นแบบปรนัย 3 ตัวเลือก แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน จำนวน 12 ข้อ สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และค่า  t-test dependent samples
           
  ผลการศึกษาพบว่า
                     1.   ประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่านชุด  พัฒนาทักษะการอ่านคำควบกล้ำ    ร ล ว ” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในภาพรวมมีประสิทธิภาพ  81.00/ 85.50 สูงกว่าเกณฑ์  80 / 80 ที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาในแต่ละเรื่องโดยประสิทธิภาพหนังสือส่งเสริมการอ่าน เล่มที่ 1 กระต่ายหาเพื่อน มีประสิทธิภาพ  81.00/85.25ประสิทธิภาพหนังสือส่งเสริมการอ่านเล่มที่ 2 หมาน้อยคอยนาย มีประสิทธิภาพ 80.50/85.50ประสิทธิภาพหนังสือส่งเสริมการอ่าน เล่มที่ 3 เต่าไปโรงเรียน มีประสิทธิภาพ 81.50/85.75ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้และเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าหนังสือส่งเสริมการอ่านมีคุณค่า สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
                     2.   การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด พัฒนาทักษะการอ่านคำควบกล้ำ ร ล ว ” มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
                     3.   ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด พัฒนาทักษะการอ่านคำควบกล้ำ ร ล ว ” ในภาพรวมพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.50) โดยหนังสือส่งเสริมการอ่าน เล่มที่ 1 กระต่ายหาเพื่อน ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.55 ) เล่มที่ 2 หมาน้อยคอยนาย ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X = 4.49) เล่มที่ 3 เต่าไปโรงเรียน ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X = 4.47)

  จำนวนที่เข้าชม : 1852   [ คลิกขึ้นบน ]
   

    แสดงความคิดเห็น
  ชื่อ/อีเมลล์ :  สมาชิกระบบจะกรอกให้อัตโนมัติ
  ใส่รหัสยืนยัน
  ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
  อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
  ข้อความ :


  กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


   
  ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
      การพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา สาระการเรียนรู้ปฐมวัย เรื่อง สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่ 2
      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เซต
      บทคัดย่อ
      การประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานของโรงเรียนวัดโพธินิมิตร สำนักงานงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
      การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาศิลปะ
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน (ว30101)
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน (ว30101)
      รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุด เรียนสนุกยุคไร้พรมแดน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม


  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา สอบครู ครูผู้ช่วย วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
  ©Copyright 2015, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  |