การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน-เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิทยฐานะครู

   


      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน
      เสาร์ ที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ.2554 

  ผู้เขียน : yananun2011


  ให้คะแนนผลงานวิชาการนี้ :

  Blog หมายเลข 274 | คะแนน Rating: 1.7/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 26 votes)

  คำค้น : ผลงานกลุ่มสาระภาษาไทย  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน
  จับใจความด้วยนิทานคุณธรรมนำการอ่านแบบผสม 4 ระดับ
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
  The Development of Teaching and Learning Arrangement Model by
  Using of Practice Lessons for Comprehensive Reading Skills with
  “Merit Tales Leading to Four Levels Mixed Reading Patterns” for
  Pupils Studying at Primary School Grade 4, Watsratong Municipal
  School, Roi-Et Province
  นางญาณนันท์ กุลโพนเมือง*
  บทคัดย่อ
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความด้วยนิทานคุณธรรมนำการอ่านแบบผสม 4 ระดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2) ออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความด้วยนิทานคุณธรรมนำการอ่านแบบผสม 4 ระดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3) ทดลองใช้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน จับใจความด้วยนิทานคุณธรรมนำการอ่านแบบผสม 4 ระดับ และ 4)ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความด้วยนิทานคุณธรรมนำการอ่านแบบผสม 4 ระดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จำนวน 33 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบ แบบประเมินทักษะ แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความด้วยนิทานคุณธรรมนำการอ่านแบบผสม 4 ระดับ และการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบที แบบไม่อิสระ และการวิเคราะห์เนื้อหา
  ผลการวิจัย พบว่า
  1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐานการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความด้วยนิทานคุณธรรมนำการอ่านแบบผสม 4 ระดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการโดยใช้แบบสอบถามด้วยการสัมภาษณ์ครูผู้สอน พบว่า นักเรียนมีปัญหาขาดกิจกรรม
  กระตุ้นให้นักเรียนอยากอ่าน เพราะการอ่านต้องอาศัยแรงจูงใจเป็นเหตุสำคัญ การอ่านที่ดี จึงต้องมีการจัดกิจกรรมหลายรูปแบบจึงจะทำให้นักเรียนรักการอ่านได้
  2. การออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความด้วยนิทานคุณธรรมนำการอ่านแบบผสม 4 ระดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.56 / 88.98 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ และมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบนี้
  3. การทดลองใช้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความด้วยนิทานคุณธรรมนำการอ่านแบบผสม 4 ระดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด มีผลการดำเนินการหลังการทดลองอยู่ในระดับมาก ( = 26.70, S.D. = 1.07) และผลการเปรียบเทียบการทดลองก่อนและหลังการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  4. การประเมินความพึงพอใจการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความด้วยนิทานคุณธรรมนำการอ่านแบบผสม 4 ระดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 3.41, S.D. = 0.60)

  Abstract
  This research was aimed to 1) study the primary data necessary for developing in the teaching and learning arrangement model by using of practice lessons for comprehensive reading skills with “Merit Tales Leading to Four Levels Mixed Reading Patterns” and this was the one part of Thai Language Study Area, Watsratong Municipal School, Roi-Et Province 2) design and develop the model 3) try out the model with the pupils who were studying at primary school grade 4 and 4) evaluate the pupil satisfaction toward the utilization of model. Thirty-three of them were simply random chosen to study with the research instruments namely check up lists of general data collection, pre-post skill test of comprehensive reading, satisfaction test of pupil users and focus group discussion technique. The collected data were analyzed and presented in percentage, mean, standard deviation, statistical outcomes of dependent t-test and its qualitative analysis of contents.
  From the results it was demonstrated as follows:
  -The teachers who were teaching in Thai Language Study Area proposed to that the pupils lacked of their motivation in Thai reading and this was the one main source that discouraged them in the reading. The learning activities should be diversified to enhance their good skills of Thai reading.
  -The model had its efficacy test accounted to 86.56 /88.98 and these values were accepted when compared to the requirement values (80/80) and were represented to the probabilities and appropriateness of its usage.
  -The pupils or the participants could achieve their learning through this model at highlevel ( =26.70, S.D.=1.07) and their mean score of post-test was significant higher than the pre-test at P≤ 0.01.
  -The participants also satisfied to the model at high level ( =3.41, S.D. =0.60).


  จำนวนที่เข้าชม : 1041   [ คลิกขึ้นบน ]
   

    แสดงความคิดเห็น
  ชื่อ/อีเมลล์ :  สมาชิกระบบจะกรอกให้อัตโนมัติ
  ใส่รหัสยืนยัน
  ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
  อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
  ข้อความ :


  กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


   
  ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
      การพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา สาระการเรียนรู้ปฐมวัย เรื่อง สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่ 2
      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เซต
      บทคัดย่อ
      การประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานของโรงเรียนวัดโพธินิมิตร สำนักงานงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
      การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาศิลปะ
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน (ว30101)
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน (ว30101)
      รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุด เรียนสนุกยุคไร้พรมแดน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม


  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา สอบครู ครูผู้ช่วย วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
  ©Copyright 2015, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  |