ก.ค.ศ.4 5-เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิทยฐานะครู

   


      ก.ค.ศ.4 5
      จันทร์ ที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ.2554 

  ผู้เขียน : wilailuk11


  ให้คะแนนผลงานวิชาการนี้ :

  Blog หมายเลข 293 | คะแนน Rating: 2.7/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 67 votes)

  คำค้น : ผลงานวิชาการ

  แบบ  ก.ค.ศ. 4, 5

  สําหรับกรรมการชุดที่  1

   

   

  แบบบันทึกการประเมิน

  ดานที่ 1  ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

  สําหรับทุกตําแหนงและทุกวิทยฐานะ

   

                                  ประเมิน  ¡  ครั้งที่ 1

                                                                                     ¡   ครั้งที่ 2 (หลังจากพัฒนาครั้งที่ 1)
                                                                                     ¡   ครั้งที่ 3 (หลังจากพัฒนาครั้งที่ 2)  

   

   

   

   

   

   

  นางวิไลลักษณ์     สินทระ

  ครูชำนาญการ

   

   

   

   

   

   

  โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม   

  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2

   

   

   

   

   

   

  แบบบันทึกการประเมิน

  ดานที่ 1  ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

  สําหรับทุกตําแหนงและทุกวิทยฐานะ

   

                                  ประเมิน  ¡  ครั้งที่ 1

                                                                                     ¡   ครั้งที่ 2 (หลังจากพัฒนาครั้งที่ 1)
                                                                                     ¡   ครั้งที่ 3 (หลังจากพัฒนาครั้งที่ 2)  

   

   

   

   

  ขอมูลผูรับการประเมิน

  ชื่อ   นางวิไลลักษณ์     นามสกุล    สินทระ

  ตําแหนง/วิทยฐานะปจจุบัน  ครูชำนาญการ

  ชื่อหนวยงาน/สถานศึกษา  โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดช้ยภูมิ

  หนวยงานที่สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ  เขต 3

  วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน  ครูชำนาญการพิเศษ

   

   

   

   

   

   

   

   

  ตอนที่ 1  การมีวินัย (20 คะแนน)

   

  ตัวบงชี้

  บันทึกรองรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบงชี้(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐานที่

  สะทอนพฤติกรรม)

  ผลการประเมิน

  ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามพฤติกรรมที่สอดคลองกับหลักฐาน

  รองรอยที่บันทึกไว

  1.1 การมีวินัยในตนเอง

  ยอมรับ และถือปฏิบัติ

  ตามกฎ กติกา  มารยาท

  ขนบธรรมเนียม

  และแบบแผน

  อันดีงามของสังคม

  (4 คะแนน)

   

  - คำรับรองของผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการสถานศึกษา           ขั้นพื้นฐาน

  -  สมุดบันทึกความดี

  -  สมุดบันทึกการลงเวลาราชการ

  -  คำสั่งโรงเรียน

  -  กิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตย

  ในโรงเรียน

  -  ภาพถ่ายกิจกรรม

  - ก.พ. 7

  - บันทึกเวรรักษาการณ์

  - รายงานผลการปฏิบัติงาน

  - เกียรติบัตร

  - ภาพถ่าย

  - แบบสรุปวันลาประจำปี

   

   

  4   มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือ

       ปฏิบัติตามกฎ กติกามารยาท

       ขนบธรรมเนียม และแบบแผนอันดี

       งามของสังคม  เปนแบบอยางที่ดี

       และเปนผูนําในการเสริมสรางพัฒนา

       ผูอื่นในดานนี้

  3   มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือ

       ปฏิบัติ ตามกฎ กติกา มารยาท

       ขนบธรรมเนียม และแบบแผนอันดี

       งามของสังคม  เปนแบบอยางที่ดี

       และมีสวนรวม ในการเสริมสราง

       พัฒนาผูอื่นในดานนี้
  2   มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือ

       ปฏิบัติ ตามกฎ กติกา มารยาท

       ขนบธรรมเนียม และแบบแผนอันดี

       งามของสังคม  เปนแบบอยางที่ดี

  1   มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือ

       ปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท

       ขนบธรรมเนียม  และแบบแผนอันดี

       งามของสังคม

   

   

   

   

   

   

  ตัวบงชี้

  บันทึกรองรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบงชี้(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐานที่

  สะทอนพฤติกรรม)

  ผลการประเมิน

  ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามพฤติกรรมที่สอดคลองกับหลักฐาน

  รองรอยที่บันทึกไว

  1.2  การรักษาและ

  เสริมสรางวินัย

  ในตําแหนงหนาที่

  ราชการ การปฏิบัติ

  ตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ

  (4 คะแนน)

   

  1.                  -  คำรับรองของผู้บังคับบัญชาและ

  คณะกรรมการสถานศึกษา         ขั้นพื้นฐาน

  -  ประวัติการรับราชการ(ก.พ.7)

  -  คำสั่งโรงเรียน

  -  สมุดบันทึกความดี

  -  บันทึกการประชุม

  -  ก.พ. 7

  -  บันทึกเวรรักษาการณ์

  -  รายงานผลการปฏิบัติงาน

  -  บัญชีลงเวลา

  -  แบบสรุปวันลาประจำปี

   

   

   

  4   รักษาและเสริมสรางวินัยในตําแหนง

       หนาที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย  

       ระเบียบแบบแผนของทางราชการ

       และมีสวนรวมเสริมสรางวินัยแก

       ผูอื่นมีผลงานเปนที่ปรากฏ เปน

       แบบอยางที่ดี

  3   รักษาและเสริมสรางวินัยในตําแหนง

       หนาที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย

       ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ

       และมีสวนรวมเสริมสรางวินัยแก่

       ผูอื่น

  2   รักษาและเสริมสรางวินัยในตําแหนง
       หนาที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย 
       ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
  1    ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย

   

  1.3  การตรงตอเวลา
  การอุทิศเวลาใหแก

  ทางราชการและผูเรียน

  อยางตอเนื่อง

  (4 คะแนน)

   

  -  คำรับรองของผู้บังคับบัญชา

  -  สมุดบันทึกการลงเวลาราชการ

  -  สมุดบันทึกการเข้าร่วมประชุม

  -  สมุดบันทึกการสอนซ่อมเสริม 

  -  สมุดบันทึกความดี

  -  คำสั่ง

  -  บันทึกเวรรักษาการณ์

  -  บันทึกการสอนแทน

  -  แบบสรุปวันลาประจำปี

  -  แบบทะเบียนประวัติ ก.พ.7

   

  4   ตรงตอเวลา ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
       มอบหมายไดสําเร็จและอุทิศเวลา
       อยางตอเนื่อง

  3   ตรงตอเวลาและปฏิบัติงานตามที่ได

       รับมอบหมายไดสําเร็จและอุทิศเวลา
  2   ตรงตอเวลาและปฏิบัติงานตามที่ได

       รับมอบหมาย

  1   ปฏิบัติงานตามปกติ

   

   

   

  ตัวบงชี้

  บันทึกรองรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบงชี้(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐานที่

  สะทอนพฤติกรรม)

  ผลการประเมิน

  ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามพฤติกรรมที่สอดคลองกับหลักฐาน

  รองรอยที่บันทึกไว

  1.4  ความซื่อสัตย สุจริต
  ในการปฏิบัติหนาที่
  การรักษาผลประโยชน

  ของทางราชการและไมมีผลประโยชนทับซอน

  (4 คะแนน)

   

  -  คำรับรองของผู้บังคับบัญชา

  -   แบบทะเบียนประวัติ ก.พ.7

  -  สมุดบันทึกความดี 

  -  บัญชีลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการ

  -  คำสั่ง

  -  บันทึกเวรรักษาการณ์

  -  รายงานผลการปฏิบัติงาน

  -  แบบสรุปวันลาประจำปี

   

   

   

  4   ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต
       รักษาผลประโยชนของทางราชการ
       ไมมีผลประโยชนทับซอนและไดรับ   

       การยกยอง ชมเชย

  3   ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต
       รักษาผลประโยชนของทางราชการ
  2   ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต

  1   ไมเคยถูกลงโทษ

   

   

   

   

   

  1.5  การรักษา

  ความสามัคคี มีน้ำใจ

  เอื้อเฟอเผื่อแผ

  ตอเพื่อนรวมงาน

  องคกร และชุมชน

  (4  คะแนน)

  -  คำรับรองของผู้บังคับบัญชา

  -  คำสั่ง

  -  เอกสารการเผยแพร่ผลงาน

  -  ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรม

      กับชุมชน

  -          -  เกียรติบัตรเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

  -      -  สมุดบันทึกความดี 

  -      -  แบบบันทึกการสอนแทน 

  -      -  บันทึกการประชุม

  -  เกียรติบัตร

  4    มีน้ำใจ เสียสละ ทํางานรวมกับผูอื่น
       ไดอยางราบรื่นและประสบ

       ความสําเร็จ  จนไดรับการยอมรับจาก

       หนวยงาน หรือองคกรที่เกี่ยวของ

  3   มีน้ำใจ เสียสละ ทํางานรวมกับผูอื่น
       ไดอยางราบรื่นและประสบ

       ความสําเร็จ
  2    ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางราบรื่น

       และประสบความสําเร็จ

  1    สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได

   

   

   

   

  ตอนที่ 2    การประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี  (20 คะแนน)

   

   

  ตัวบงชี้

  บันทึกรองรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบงชี้(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐานที่

  สะทอนพฤติกรรม)

  ผลการประเมิน

  ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามพฤติกรรมที่สอดคลองกับหลักฐาน

  รองรอยที่บันทึกไว

  2.1  ความอุตสาหะ

  ขยัน อดทน มุงมั่น

  และรับผิดชอบตอ

  ผลสัมฤทธิ์ของงาน

  โดยยึดหลักประหยัด

  คุมคามีประสิทธิภาพ

  (4  คะแนน)

   

  -  คำรับรองของผู้บังคับบัญชา

  -  คำสั่งแต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบ

     พานักเรียนไปทำการแข่งขันทาง

     วิชาการ

  -  คำสั่งแต่งตั้งให้เป็นผู้ฝึกสอนกีฬา

     วอลเล่ย์บอล

  -  วุฒิบัตร, เกียรติบัตร

  -  ภาพถ่ายกิจกรรม

  -  สมุดบันทึกความดี 

  -  แบบบันทึกทะเบียนสื่อและอุปกรณ์

  -  รายงานการไปอบรม/ประชุมสัมมนา

   -แฟ้มสะสมผลงานคัดสรร

  -  แฟ้มพัฒนาตนเอง

  -  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

  ของนักเรียน

  -  รายงานการประเมิน

  โครงการ

     

   

   

   

   

   

   

  4   ปฏิบัติงานประสบความสําเร็จเปนที่

       ยอมรับและมีผลงานปรากฏชัดเจน
       และนําไปเปนตนแบบพัฒนาผูอื่นได
  3   ปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ เปนที่

       ยอมรับและมีผลงานปรากฏชัดเจน

  2   ปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ

       มีหลักฐานที่ปรากฏ เปนที่ยอมรับ
  1   ปฏิบัติงานไดไมบกพรอง

   

   

  ตัวบงชี้

   

  บันทึกรองรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบงชี้(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐานที่

  สะทอนพฤติกรรม)       

  ผลการประเมิน

  ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามพฤติกรรมที่สอดคลองกับหลักฐาน

  รองรอยที่บันทึกไว

   

  2.2  การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม

  มีความศรัทธา

  และปฏิบัติตน

  ตามหลักศาสนา

  (4  คะแนน)

  -  คำรับรองของผู้บังคับบัญชา

  -  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม

     จริยธรรมในโรงเรียน

   - ภาพถ่ายกิจกรรมนั่งสมาธิของนักเรียน

  - เกียรติบัตรอบรมคุณธรรมนำความรู้

  -  สมุดบันทึกความดี 

  -  คำสั่ง

  -  แบบทะเบียนประวัติ  กพ. 7

  -  แบบบันทึกการสอนแทน 

  -  แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม   -  เกียรติบัตร

  -  ภาพถ่าย

   

   

   

  4   ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความ

       ศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลัก

       ศาสนาเปนแบบอยางที่ดี ไดรับการ

       ยกยอง  ชมเชย และมีสวนรวมเสริม

       สรางพัฒนาผูอื่น
  3   ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความ

       ศรัทธา และปฏิบัติตนตามหลัก

       ศาสนาเปนแบบอยางที่ดี ไดรับการ

       ยกยองชมเชย

  2    ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความ

       ศรัทธาปฏิบัติตนตามหลักศาสนา

       เปนแบบอยางที่ดี
  1   ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม  มีความ

       ศรัทธา และปฏิบัติตนตามหลัก

       ศาสนา

   

  2.3  การยึดมั่นในหลักนิติธรรมยืนหยัด  กระทําในสิ่งที่ถูกตอง

  เปนธรรมและชอบดวย

  กฎหมาย

  (4  คะแนน)

   

  -  คำรับรองของผู้บังคับบัญชา

  -  ประวัติการรับราชการ ก.พ.7

  -  คำสั่งโรงเรียน

  -  กิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตย

     ในโรงเรียน

  -   ภาพถ่ายกิจกรรม

  4   ยึดมั่นปฏิบัติหนาที่ตามหลักนิติธรรม
       ไดรับการยกยอง ชมเชย มีการ

       รณรงค และเสริมสรางผูอื่นในดานนี้

  3   ยึดมั่นปฏิบัติหนาที่ตามหลักนิติธรรม
       และไดรับการยกยอง ชมเชย

  2   ยึดมั่นปฏิบัติหนาที่ตามหลักนิติธรรม

  1   ปฏิบัติราชการโดยไมเคยมีกรณี

       ถูกลงโทษ หรือวากลาวตักเตือนใน

       ดานนี้

   

   

   

  ตัวบงชี้


  บันทึกรองรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบงชี้(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐานที่

  สะทอนพฤติกรรม)

  ผลการประเมิน

  ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามพฤติกรรมที่สอดคลองกับหลักฐาน

  รองรอยที่บันทึกไว

   

  2.4  การยึดมั่นในการ
  ปกครองระบอบ

  ประชาธิปไตย

  อันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข

  และวางตัวเปนกลาง ทางการเมือง

  (4  คะแนน)

  -  คำรับรองของผู้บังคับบัญชา

  -  การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

  -  รณรงค์การไปเลือกตั้ง สส.

  - กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน

  - กิจกรรมการเลือกตั้งหัวหน้าห้อง เวรประจำวัน

  -  สมุดบันทึกความดี 

  -  คำสั่ง

   

  4   ใชสิทธิและหนาที่ตามระบอบ

       ประชาธิปไตย มีสวนรวมสงเสริม

       สนับสนุนกิจกรรม ที่เกี่ยวของกับ

       การเลือกตั้ง วางตัวเปนกลางทางการ

       เมือง และการวางรากฐานระบอบ

       ประชาธิปไตย

  3   ใชสิทธิและหนาที่ตามระบอบ

       ประชาธิปไตย   มีสวนรวมสงเสริม

       สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการ

       เลือกตั้ง และวางตัวเปนกลางทาง

       การเมือง

  2   ใชสิทธิและหนาที่ตามระบอบ

       ประชาธิปไตย และสงเสริม

       สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของ

       กับการเลือกตั้ง

  1   ใชสิทธิและหนาที่ตามระบอบ 

       ประชาธิปไตย

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ตัวบงชี้

   

  บันทึกรองรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบงชี้(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐานที่

  สะทอนพฤติกรรม)

   

  ผลการประเมิน

  ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามพฤติกรรมที่สอดคลองกับหลักฐาน

  รองรอยที่บันทึกไว

  2.5  การมีสวนรวม

  อนุรักษวัฒนธรรมไทย

  และสิ่งแวดลอม

  (4  คะแนน)

   

  -  รณรงค์ให้นักเรียนใช้กล่องข้าว

      แทนการใช้ถุงพลาสติก

  -  รณรงค์ผู้เรียนให้ใช้กระดาษ

      2  หน้า

   - แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยในวันศุกร์

  - รณรงค์ให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยในวันศุกร์

  - ฝึกซ้อมรำเซิ้งให้กับนักเรียนในวันเข้าพรรษา

  - เข้าวัด ฟังธรรมในวันสำคัญทางศาสนา และวันหยุด

  - นำนักเรียนนั่งสมาธิก่อนเรียน

  - นำนักเรียนทำกิจกรรมโยคะ      จิตศึกษา

  -  คำรับรองของผู้บังคับบัญชาและ

  คณะกรรมการสถานศึกษา           ขั้นพื้นฐาน

  -  สมุดบันทึกความดี

  -  คำสั่ง

  -  ภาพถ่ายกิจกรรม

  4   จํานวนกิจกรรมที่มีสวนรวมอนุรักษ
       วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม
       จํานวนมากกวา  8  กิจกรรม

  3   จํานวนกิจกรรมที่มีสวนรวมอนุรักษ
       วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม
       จํานวน 7 - 8  กิจกรรม

  2   จํานวนกิจกรรมที่มีสวนรวมอนุรักษ
       วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม
       จํานวน 5 - 6  กิจกรรม

  1   จํานวนกิจกรรมที่มีสวนรวมอนุรักษ
       วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม
       จํานวน 3 - 4  กิจกรรม

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ตอนที่ 3  การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม (20 คะแนน)

   

   

  ตัวบงชี้

  บันทึกรองรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบงชี้(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐานที่

  สะทอนพฤติกรรม)

  ผลการประเมิน

  ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามพฤติกรรมที่สอดคลองกับหลักฐาน

  รองรอยที่บันทึกไว

  3.1  การดํารงชีวิต

  ตามแนวทางหลัก

  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  (4  คะแนน)

   

  -  ใช้จ่ายอย่างประหยัด

  -  ไม่ซื้อเสื้อผ้าราคาแพง

  -  ไม่มีภาระผ่อนรถ   

      หรือบัตรเครดิต

  -  เลี้ยงปลาไว้เป็นอาหาร

  *  ประจักษ์พยาน

  -  สัมภาษณ์เพื่อนร่วมงาน

  -  ภาพถ่าย

  -  คำรับรองของผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการสถานศึกษา           ขั้นพื้นฐาน

  -  สมุดบันทึกความดี 

   

   

   

   

  4   มีพฤติกรรมการดํารงชีวิตที่แสดงถึง
       การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
       6  พฤติกรรม / กิจกรรมขึ้นไป

  3   มีพฤติกรรมการดํารงชีวิตที่แสดงถึง
       การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
       5  พฤติกรรม / กิจกรรม

  2   มีพฤติกรรมการดํารงชีวิตที่แสดงถึง
       การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
      4  พฤติกรรม / กิจกรรม

  1   มีพฤติกรรมการดํารงชีวิตที่แสดงถึง
       การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
       3  พฤติกรรม / กิจกรรม

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ตัวบงชี้

  บันทึกรองรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบงชี้(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐานที่

  สะทอนพฤติกรรม)

  ผลการประเมิน

  ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามพฤติกรรมที่สอดคลองกับหลักฐาน

  รองรอยที่บันทึกไว

  3.2  การละเวนอบายมุข

  และสิ่งเสพติด

  (4  คะแนน)

   

  -  คำรับรองของผู้บังคับบัญชา

  -  ไม่ดื่มเหล้า และ สูบบุหรี่

  -  ไม่เที่ยวกลางคืน

  -  ไม่เล่นการพนัน  หรือ หวยใต้ดิน

  -  เป็นสมาชิกโครงการ

     TO  BE  NUMBER  ONE

  -  ภาพถ่ายกิจกรรม

  - จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

  - ปฏิบัติตามศีล 5  อย่างเคร่งครัด

  - สมุดบันทึกความดี 

  -  คำสั่ง

   

  4   มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเปน

       ผูละเวน อบายมุขและสิ่งเสพติด  

       และเปนผูนํารณรงคและเสริมสราง

       ผูอื่นในดานนี้  อยางตอเนื่อง

  3   มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเปนผู

       ละเวน อบายมุขและสิ่งเสพติด

       และเปนผูนําในการรณรงคและเสริม

       สรางผูอื่นในดานนี้

  2   มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเปนผู

       ละเวนอบายมุขและสิ่งเสพติด และ

       มีสวนรวมในการรณรงคและเสริม

       สรางผูอื่น ในดานนี้

  1   มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเปนผู

       ละเวนอบายมุขและสิ่งเสพติด

   

   

  3.3  การใชหรือให

  ขอมูลขาวสาร

  สวนบุคคลและ

  ของทางราชการ

  ใหเปนไปดวย

  ความถูกตอง

  (4  คะแนน)

   

  -  คำสั่งแต่งตั้งครูประจำชั้น

  -  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

  -  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

  -  คำรับรองของผู้บังคับบัญชาและ

  คณะกรรมการสถานศึกษา           ขั้นพื้นฐาน

  -  สมุดบันทึกความดี 

  -  ใบประกอบวิชาชีพครู

  -  แบบบันทึกการเผยแพร่ผลงาน  

   

  4   ใชหรือใหขอมูลไดถูกตอง เหมาะสม
       และสามารถพัฒนาผูอื่นจนไดผลงาน
       เปนที่ประจักษอยางตอเนื่อง

  3   ใชหรือใหขอมูลไดถูกตอง เหมาะสม
       เกิดประโยชนตอราชการ และ

       สามารถใหคําแนะนําผูอื่น

  2   ใชหรือใหขอมูลไดถูกตองเกิดประ

       โยชน์ตอทางราชการ

  1   ใชหรือใหขอมูลไดอยางถูกตอง

   

   

   

  ตัวบงชี้

  บันทึกรองรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบงชี้(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐานที่

  สะทอนพฤติกรรม)

  ผลการประเมิน

  ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามพฤติกรรมที่สอดคลองกับหลักฐาน

  รองรอยที่บันทึกไว

  3.4  การดํารงตน

  เปนแบบอยางที่ดี

  เหมาะสมกับ

  สถานภาพและ

  ตําแหนงหนาที่

  (4  คะแนน)

   

  -  เกียรติบัตร ครูดีในดวงใจ

  -  เกียรติบัตร ครูผู้ทุ่มเท

  -  ภาพถ่ายกิจกรรม

  -  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

  -  คำรับรองของผู้บังคับบัญชาและ

  คณะกรรมการสถานศึกษา           ขั้นพื้นฐาน

  -  สมุดบันทึกความดี 

  -  แบบทะเบียนประวัติ ก.พ.7

  -  เกียรติบัตรการเป็นวิทยากร

   

  4    ดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี เหมาะสม

        กับสถานภาพและตําแหนงหนาที่ ได

        รับการยกยอง ชมเชย และมีสวนรวม

        เสริมสรางพัฒนาผูอื่นในดานนี้

  3    ดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี เหมาะสม

        กับสถานภาพและตําแหนงหนาที่

        และมีสวนรวมเสริมสรางพัฒนา

        ผูอื่นในดานนี้
  2    ดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี เหมาะสม

        กับสถานภาพและตําแหนงหนาที่

  1    ดํารงตนเหมาะสมกับสถานภาพและ
        ตําแหนงหนาที่

   

  3.5  การประหยัด

  มัธยัสถ อดออม

  (4  คะแนน)

   

  -  ใช้จ่ายอย่างประหยัด

  -  ไม่ซื้อเสื้อผ้าราคาแพง

  -  ไม่มีภาระผ่อนรถ   

      หรือบัตรเครดิต

  -  เลี้ยงปลาไว้เป็นอาหาร

  -  ไม่ดื่มเหล้า และ สูบบุหรี่

  -  ไม่เที่ยวกลางคืน

  -  ไม่เล่นการพนัน  หรือ หวยใต้ดิน--  คำรับรองของผู้บังคับบัญชาและ

  คณะกรรมการสถานศึกษา

  ขั้นพื้นฐาน

  -  สมุดบันทึกความดี 

  -  แบบทะเบียนประวัติ  ก.พ. 7

   

  4   มีตั้งแต 4 พฤติกรรม/โครงการ/

       กิจกรรม ขึ้นไป มีผลตอการดํารงชีวิต

       เปนที่ปรากฏ   ไดรับการยกยอง

       ชมเชย และมีสวนรวมรณรงคและ

       เสริมสรางผูอื่นในดานนี้
  3   มี 4 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม
       มีผลตอการดํารงชีวิตอยางชัดเจน
       และมีสวนรวมรณรงคและเสริม

       สรางผูอื่นในดานนี้

  2   มี 3 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม
       และมีผลตอการดํารงชีวิตอยาง

       ชัดเจน
  1   มี 2 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม

  ตอนที่ 4    ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ (20 คะแนน)

   

   

  ตัวบงชี้

  บันทึกรองรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบงชี้(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐานที่

  สะทอนพฤติกรรม)

  ผลการประเมิน

  ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามพฤติกรรมที่สอดคลองกับหลักฐาน

  รองรอยที่บันทึกไว

  4.1 การเปนสมาชิกที่ดี

  สนับสนุนหรือรวม

  กิจกรรมของวิชาชีพ

  และทางวิชาการ

  อยางสรางสรรค

  (4  คะแนน)

   

  -  สมาชิก  กบข.

  -  สมาชิก  ชพค.

  -  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มแก้งคร้อ 7

  - สมาชิกออมทรัพย์โรงเรียน

  -  บันทึกการอบรมสัมมนา

  -  เกียรติบัตร / วุฒิบัตร

  -  คำรับรองของผู้บังคับบัญชาและ

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  -  สมุดบันทึกความดี 

  -  คำสั่ง

  -  แบบทะเบียนประวัติ ก.พ.7 

   

  4   มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี

       เขารวมกิจกรรม 2 กิจกรรม และ
       สามารถนํามาปรับใชใหเกิดประ

       โยชน์ไดรับการยกยอง ชมเชย และ

       มีสวนรวมรณรงคและเสริมสราง

       ผูอื่นในดานนี้
  3   มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
       เขารวมกิจกรรม 2 กิจกรรม และ
       สามารถนํามาปรับใชใหเกิดประ

       โยชน์และไดรับการยกยอง  ชมเชย

  2   มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
       เขารวมกิจกรรม 2  กิจกรรมและ

       สามารถนํามาปรับใชได

  1   มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
       เขารวมกิจกรรม 2 กิจกรรม

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ตัวบงชี้

  บันทึกรองรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบงชี้(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐานที่

  สะทอนพฤติกรรม)

  ผลการประเมิน

  ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามพฤติกรรมที่สอดคลองกับหลักฐาน

  รองรอยที่บันทึกไว

  4.2  การศึกษา คนควา

  ริเริ่ม   สรางสรรค

  ความรูใหม ๆ มาใชพัฒนางานในวิชาชีพ

  (4  คะแนน)

   

  -  แบบบันทึกผลการค้นคว้าทาง

      อินเทอร์เน็ต

  -  คู่มือ  หลักสูตร  หนังสือ  ตำรา

  -  แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำมาตราแม่ ก กา   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา

      ปีที่ 1

  -  บันทึกการอบรมสัมมนา

  -  บันทึกการสอนซ่อมเสริม

  -  เกียรติบัตร / วุฒิบัตร

  -  ชิ้นงาน

  -  คำรับรองของผู้บังคับบัญชาและ

  คณะกรรมการสถานศึกษา

  ขั้นพื้นฐาน

  -  สมุดบันทึกความดี 

  -  คำสั่ง

  -  ปริญญาบัตร

   

   

  4   ศึกษา คนควา ริเริ่ม สรางสรรคความ

       รูใหม  นวัตกรรมในการพัฒนางาน

       ในวิชาชีพจนสําเร็จและเปน

       ตัวอยางได

  3   ศึกษา คนควา ริเริ่ม สรางสรรคความ

       รูใหม นวัตกรรมในการพัฒนางาน

       ในวิชาชีพ จนสําเร็จ

  2   ศึกษา คนควา ริเริ่ม สรางสรรคความ

       รูใหม นวัตกรรมในการพัฒนางาน

       ในวิชาชีพ
  1   มีสวนรวม ศึกษา คนควา ริเริ่มสราง

       สรรคความรูใหม นวัตกรรมในการ

       พัฒนางานในวิชาชีพ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ตัวบงชี้

  บันทึกรองรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบงชี้(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐานที่

  สะทอนพฤติกรรม)

  ผลการประเมิน

  ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามพฤติกรรมที่สอดคลองกับหลักฐาน

  รองรอยที่บันทึกไว

  4.3  การมีบทบาท

  เปนผูนําทางวิชาการ

  ในวงการวิชาชีพ

  (4  คะแนน)

   

  -  คำรับรองของผู้บังคับบัญชาและ

  คณะกรรมการสถานศึกษา

  ขั้นพื้นฐาน

  -  สมุดบันทึกความดี 

  -  คำสั่ง

  -  แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำมาตราแม่ ก กา

      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  -  คำสั่ง ครูวิชาการกลุ่ม

  -   คำสั่งครูวิชาการโรงเรียน

  -  ภาพถ่ายกิจกรรม

  -  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

  -  เกียรติบัตรนักเรียน, โรงเรียน

     ระดับภาค, เขต, ศูนย์ฯ

  4   มีบทบาทเปนผูนําทางวิชาการใน

       ระดับจังหวัด/ เขตพื้นที่การศึกษา 

       มีสวนรวมในการพัฒนา เสริมสราง

       ภาวะผูนําทางวิชาการแกผูอื่น     และมี

       ผลงานปรากฏ

  3   มีบทบาทเปนผูนําทางวิชาการใน

       ระดับจังหวัด/ เขตพื้นที่การศึกษา

       และมีสวนรวมในการพัฒนา
       เสริมสรางภาวะผูนําทางวิชาการแก

       ผูอื่น
  2   มีบทบาทเปนผูนําทางวิชาการ

       ในระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา
  1   มีบทบาทเปนผูนําทางวิชาการ
       ในระดับสถานศึกษา/กลุมสถาน

       ศึกษา/ชุมชน

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ตัวบงชี้

  บันทึกรองรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบงชี้(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐานที่

  สะทอนพฤติกรรม)

  ผลการประเมิน

  ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามพฤติกรรมที่สอดคลองกับหลักฐาน

  รองรอยที่บันทึกไว

   4.4  การรักษาชื่อเสียง

  ปกปองศักดิ์ศรีแหง วิชาชีพและการยกยอง

  เชิดชูเกียรติ

  (4  คะแนน)

   

   

   

  -  คำรับรองของผู้บังคับบัญชาและ

  คณะกรรมการสถานศึกษา

  ขั้นพื้นฐาน

  -  สมุดบันทึกความดี 

  -  คำสั่ง

  -  บันทึกการประชุม

  -  ใบประกอบวิชาชีพครู

  -  รายงานผลการปฏิบัติงาน 

  -  เกียรติบัตรการอบรมโครงการ

      คุณธรรมนำความรู้

  -  ชื่นชม  ยินดี  กับเพื่อนครูที่

      ประสบความสำเร็จในหน้าที่

      การงานหรือเลื่อนตำแหน่ง

  -  ภาพถ่ายกิจกรรม

  4   จํานวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/

       กิจกรรมอยางตอเนื่องเกิดผลดี

       เปนที่ยอมรับและมีสวนรวม รณรงค

       และเสริมสรางผูอื่นในดานนี้

  3   จํานวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/

       กิจกรรมอยางตอเนื่องเกิดผลดี

  2   จํานวน 3  พฤติกรรม/โครงการ/

       กิจกรรมอยางตอเนื่อง

  1   จํานวน 2 พฤติกรรม/โครงการ/

       กิจกรรม

   

    

   4.5  การเสริมสราง

  ปลูกจิตสํานึกที่ดี

  แกผูเรียน ชุมชน

  สังคม

  (4  คะแนน)

   

   

  -  คำรับรองของผู้บังคับบัญชาและ

  คณะกรรมการสถานศึกษา

  ขั้นพื้นฐาน

  -  สมุดบันทึกความดี 

  -  คำสั่ง

  -  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

  -  กิจกรรมสร้างเสริมวินัยใน

      โรงเรียน

  -  ภาพถ่ายกิจกรรม

  - บันทึกการเยี่ยมบ้าน

  4   เปนผูนําในการเสริมสรางปลูกจิต

       สํานึกที่ดีแกผูเรียน ชุมชน สังคม

       มีผลงานเปนที่ปรากฏ    และไดรับ

       การยกยอง ชมเชย

  3   เปนผูนําในการเสริมสรางปลูกจิต

       สํานึกที่ดีแกผูเรียน ชุมชน สังคม

       มีผลงานเปนที่ปรากฏ
  2   เปนผูนําในการเสริมสรางปลูกจิต

       สํานึกที่ดีแกผูเรียน ชุมชน สังคม

  1   มีสวนรวมหรือสงเสริม สนับสนุน
       การปลูกจิตสํานึกที่ดีแกผูเรียน  

       ชุมชน สังคม   ตั้งแต 3 - 4  ครั้ง/

       กิจกรรม

  ตอนที่ 5    ความรับผิดชอบในวิชาชีพ (20 คะแนน)

   

   

  ตัวบงชี้

  บันทึกรองรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบงชี้(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐานที่

  สะทอนพฤติกรรม)

  ผลการประเมิน

  ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามพฤติกรรมที่สอดคลองกับหลักฐาน

  รองรอยที่บันทึกไว

   

  5.1  การเอาใจใส

  ถายทอดความรู  หรือ

  สงเสริมการแสวงหาความรูโดยไมบิดเบือน ปดบังหวังสิ่งตอบแทน

  (4  คะแนน)

   

  -  คำรับรองของผู้บังคับบัญชาและ

  คณะกรรมการสถานศึกษา

  ขั้นพื้นฐาน

  -  สมุดบันทึกความดี 

  -  แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม     -  แผนการจัดการเรียนรู้

  -  แบบบันทึกทะเบียนสื่อ

  -   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

  -  คำสั่งแต่งตั้งครูประจำชั้น

  -  กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

  -  ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล

  -  บันทึกการสอนซ่อมเสริม

  -  คะแนน  O - NET ,  NT

  -  เกียรติบัตรนักเรียน, โรงเรียน

  -  ภาพถ่ายกิจกรรม

   

  4   เอาใจใส  ถายทอดความรูหรือสง

       เสริม  การแสวงหาความรู โดยไม

       บิดเบือน ปดบัง หวังสิ่งตอบแทน

       เกิดผลดีตองานในหนาที่ และไดรับ

       การยกยอง โดยมีผลงานปรากฏ

       อยางตอเนื่อง

  3   เอาใจใส  ถายทอดความรูหรือ

       สงเสริมการแสวงหาความรู โดยไม

       บิดเบือน ปดบัง หวังสิ่งตอบแทน

       เกิดผลดีตองานในหนาที่ และไดรับ

       การยกยอง

  2   เอาใจใส  ถายทอดความรูหรือ

       สงเสริม การแสวงหาความรู โดยไม

       บิดเบือน ปดบัง หวังสิ่งตอบแทน

       และเกิดผลดีตองาน ในหนาที่

  1   เอาใจใส  ถายทอดความรูหรือ

       สงเสริมการแสวงหาความรู โดยไม

       บิดเบือน ปดบัง หวังสิ่งตอบแทน

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ตัวบงชี้

  บันทึกรองรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบงชี้(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐานที่

  สะทอนพฤติกรรม)

  ผลการประเมิน

  ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามพฤติกรรมที่สอดคลองกับหลักฐาน

  รองรอยที่บันทึกไว

   

  5.2  การเอาใจใส

  ชวยเหลือผูเรียน และผูรับบริการเต็มความ

  สามารถตามหลักวิชาชีพอยางสม่ำเสมอ

  เทาเทียมกัน

  (4  คะแนน)

  -  คำรับรองของผู้บังคับบัญชาและ

  คณะกรรมการสถานศึกษา

  ขั้นพื้นฐาน

  -  สมุดบันทึกความดี 

  -  คำสั่งแต่งตั้งครูประจำชั้น

  -  กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

  -  ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล

  -  การชั่งน้ำหนัก  ส่วนสูง

  -  การออกกำลังกาย

  -  บันทึกการสอนซ่อมเสริม

  -แบบบันทึกการตรวจสุขภาพนักเรียน

  -  สมุดจดงานของนักเรียน

  -  เกียรติบัตรนักเรียน, โรงเรียน

  -  ภาพถ่ายกิจกรรม

  4   จํานวนตั้งแต 5 พฤติกรรม/โครงการ/

       กิจกรรม  ขึ้นไป

  3   จํานวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/

       กิจกรรม
  2   จํานวน 3 พฤติกรรม/โครงการ/

       กิจกรรม
  1   จํานวน 2 พฤติกรรม/โครงการ/

       กิจกรรม

   

   

   

   

   

  5.3  การศึกษา คนควา

  ริเริ่ม สรางสรรค

  ความรูใหมนวัตกรรม

  ในการพัฒนางานใน

  หนาที่

  (4  คะแนน)

   

  -  แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำมาตราแม่ ก กา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา

  ปีที่ 1

  -  บันทึกการอบรมสัมมนา

  -  แฟ้มพัฒนาตนเอง

  - รายงานการวิจัย

  -  เกียรติบัตร / วุฒิบัตร

  -  ชิ้นงาน

   

  4    ศึกษา คนควา ริเริ่ม สรางสรรคความ

       รูใหม่นวัตกรรมในการพัฒนางานใน

       หนาที่ จนสําเร็จและเปนตัวอยางได

  3   ศึกษา คนควา ริเริ่ม สรางสรรคความ

       รูใหมนวัตกรรมในการพัฒนางาน

       ในหนาที่จนสําเร็จ

  2    ศึกษา คนควา ริเริ่ม สรางสรรคความ

       รูใหม นวัตกรรมในการพัฒนางาน

       ในหนาที่
  1   มีสวนรวม ศึกษา คนควา ริเริ่ม สราง

       สรรค ความรูใหม นวัตกรรมใน

       การพัฒนางานในหนาที่

   

   

  ตัวบงชี้

  บันทึกรองรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบงชี้(ระบุขอมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐานที่

  สะทอนพฤติกรรม)

  ผลการประเมิน

  ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามพฤติกรรมที่สอดคลองกับหลักฐาน

  รองรอยที่บันทึกไว

  5.4  การประพฤติตน

  ตามจรรยาบรรณ

  ของวิชาชีพและ

  แบบแผนพฤติกรรม

  ตามจรรยาบรรณ

  ของวิชาชีพ

  (4  คะแนน)

   

  -  ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7)

  -  เข้ารับการอบรมโครงการ

      คุณธรรมนำความรู้

  -  เกียรติบัตร ครูดีในดวงใจ

  -  เกียรติบัตร ครูดีเด่น

  -  เกียรติบัตร ครูผู้ทุ่มเท

   

   

  4   ไดรับการยกยองชมเชยจากคุรุสภา

       องคกรภายนอก  หนวยงานอื่น หรือ  

       หนวยงานที่สูงกวาระดับจังหวัด/ เขต

       พื้นที่การศึกษา

  3   ไดรับการยกยองชมเชยจากหนวย

       งานระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา

  2   ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของ

       วิชาชีพ

  1    ไมเคยถูกตักเตือน กรณีประพฤติผิด
       จรรยาบรรณของวิชาชีพ

   

   

  5.5  การมีจิตอาสา

  จิตสาธารณะ

  และมุงประโยชน

  สวนรวม

  (4  คะแนน)

  -  คำรับรองของผู้บังคับบัญชาและ

  คณะกรรมการสถานศึกษา

  ขั้นพื้นฐาน

  -  สมุดบันทึกความดี 

  -  คำสั่งกลุ่มพื้นที่การศึกษา

  แก้งคร้อ 7

  -  คำสั่งโรงเรียน

  4   ใหการชวยเหลือ หรือใหความรวม

       มือแกสวนรวมอยางทุมเทและ

       เสียสละจนสําเร็จเกิดประโยชนตอ

       สวนรวมและไดรับการยกยอง

  3   ใหการชวยเหลือ หรือใหความรวม

       มือแกสวนรวมอยางทุมเทและ

       เสียสละ จนสําเร็จเกิดประโยชนตอ

       สวนรวม
  2   ใหการชวยเหลือ หรือใหความรวม

       มือแกสวนรวมอยางทุมเทและ

       เสียสละ
  1   ใหการชวยเหลือ หรือใหความรวม

       มือแกสวนรวม

   

   

  บันทึกสรุปคะแนนรายตัวบงชี้ และคะแนนรวม

   

   

  รายการประเมิน

  คะแนนที่ไดในแตละตัวบงชี้

  คะแนน

  รวม

  ตัวบงชี้ที่

  1

  ตัวบงชี้ที่

  2

  ตัวบงชี้ที่

  3

  ตัวบงชี้ที่

  4

  ตัวบงชี้ที่

  5

  ตอนที่ 1  การมีวินัย

   

   

   

   

   

   

  ตอนที่ 2  การประพฤติปฏิบัติ

                 ตนเปนแบบอยางที่ดี

   

   

   

   

   

   

  ตอนที่ 3  การดํารงชีวิตอยาง

                 เหมาะสม

   

   

   

   

   

   

  ตอนที่ 4  ความรักและศรัทธา

                  ในวิชาชีพ

   

   

   

   

   

   

  ตอนที่ 5  ความรับผิดชอบ

                 ในวิชาชีพ

   

   

   

   

   

   

  คะแนนรวม

   

   

  บันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับ จุดเดน  จุดที่ควรพัฒนา  และขอคิดเห็น

  1.  จุดเดน  ...................................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................................

   2.  จุดที่ควรพัฒนา  ......................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................................

  3.  ขอคิดเห็น................................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................................

   

  ความคิดเห็น    ¡  ผ่านการประเมิน

  ¡      ควรพัฒนา (ระบุหัวข้อ) ............................................................................................

  ¡      ไม่ผ่านการประเมิน  

   

                                                                                  ลงชื่อ                                                          กรรมการผู้ประเมิน

                                                                                           (........................................................)

                                                                                  ตำแหน่ง.....................................................

                                                                                  วันที่...........................................................

  ก.ค.ศ. 5

  สําหรับกรรมการชุดที่ 1

   

  แบบสรุปผลการประเมิน

  ดานที่ 1  ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

  (สําหรับทุกตําแหนงและทุกวิทยฐานะ)

   

                                  ประเมิน   ¡  ครั้งที่ 1

                                                                                     ¡   ครั้งที่ 2 (หลังจากพัฒนาครั้งที่ 1)
                                                                                 
     ¡   ครั้งที่ 3 (หลังจากพัฒนาครั้งที่ 2)  

   

  1.  ขอมูลผูรับการประเมิน 

              ชื่อ   นางวิไลลักษณ์     นามสกุล    สินทระ    ตําแหนง   ครู   วิทยฐานะชำนาญการ

                  หนวยงาน/สถานศึกษา  โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ

                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

                  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

  2.  ผลการประเมิน  ดานที่ 1  ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

   

  รายการประเมิน

  คะแนน

  เต็ม

  คะแนนที่ได้

   

  หมายเหตุ

   

  คนที่

  1

  คนที่

  2

  คนที่

  3

  ตอนที่ 1  การมีวินัย

  20

   

   

   

  เกณฑ์ผ่านแต่ละวิทยฐานะ

  ต้องได้คะแนนจากกรมการ

  3 คน เฉลี่ย ดังนี้

  ชำนาญการ  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65

  ชำนาญการพิเศษ  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70                      

  เชี่ยวชาญ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75

  เชี่ยวชาญพิเศษ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

                                   

  ตอนที่ 2  การประพฤติปฏิบัติตน

                 เปนแบบอยางที่ดี

  20

   

   

   

  ตอนที่ 3  การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม

  20

   

   

   

  ตอนที่ 4  ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ

  20

   

   

   

  ตอนที่ 5  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ

  20

   

   

   

  คะแนนรวม

  100

   

   

   

   

  3

  รวมคะแนนจากกรรมการ  3  คน เฉลี่ย (คนที่ 1 + คนที่ 2 + คนที่ 3 )       = ...................................   คะแนน

                                                                                       

   

   

   

  โดยมีข้อสังเกตในการประเมิน  จุดเดน  จุดที่ควรพัฒนา  และขอคิดเห็น (ดังแนบ)

   

  ความคิดเห็น    ¡  ผ่านการประเมิน

  ¡      ควรพัฒนา (ระบุหัวข้อ) ...................................................................................

  ¡      ไม่ผ่านการประเมิน  

   

   

   

  ลงชื่อ                                                กรรมการ                     ลงชื่อ                                    กรรมการ

                 (.............................................)                                         (.............................................)

     ตำแหน่ง................................................                     ตำแหน่ง........................................................

    วันที่..............เดือน...................พ.ศ.............               วันที่...........เดือน...............................พ.ศ...............

   

   

   

                       ลงชื่อ                                                                  ประธานกรรมการ

  (...................................................)

     ตำแหน่ง................................................                        

                                                                  วันที่..............เดือน...................พ.ศ.............              

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  สรุปข้อสังเกตเกี่ยวกับ  จุดเดน  จุดที่ควรพัฒนา  และขอคิดเห็น ราย  นางวิไลลักษณ์  สินทระ

   

  1.  จุดเดน  .....................................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................................

  2.  จุดที่ควรพัฒนา.........................................................................................................................................

   .......................................................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................................

  3.  ขอคิดเห็น................................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................................

  ลงชื่อ                                                กรรมการ                     ลงชื่อ                                    กรรมการ

          (..............................................)                                       (...................................................)

     ตำแหน่ง..........................................                     ตำแหน่ง..........................................................

     วันที่.................................................                วันที่....................................................................

   

                       ลงชื่อ                                                                  ประธานกรรมการ

     (................................................................)

  ตำแหน่ง.................................................................

                                                      วันที่......................................................................


  จำนวนที่เข้าชม : 20737   [ คลิกขึ้นบน ]
   


   
  ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
      เผยแพร่ผลงาน
      การสร้างและผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดงานศิลปะพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
      เผยแพร่ผลงาน บทเรียนสำเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
      ผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
      ผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
      รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด นิทานสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓


  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา สอบครู ครูผู้ช่วย วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
  ©Copyright 2015, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  |