ก.ค.ศ.6-8-เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิทยฐานะครู

   


      ก.ค.ศ.6-8
      จันทร์ ที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ.2554 

  ผู้เขียน : wilailuk11


  ให้คะแนนผลงานวิชาการนี้ :

  Blog หมายเลข 294 | คะแนน Rating: 2.3/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 45 votes)

  คำค้น : ผลงานวิชาการ

  แบบ  ก.ค.ศ. 6/1.1,  7/1,  8/1

  สําหรับกรรมการ ชุดที่ 1

   

   

   

   


  แบบบันทึกการประเมินดานที่  2  ดานความรูความสามารถ
            สายงานการสอน

  กลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย

   

   

                                 

   

   

   

   

  นางวิไลลักษณ์   สินทระ

  ครูชำนาญการ

   

   

   

   

   

   

  โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม

  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2

   

   

   

   

   

   

   

   

  แบบบันทึกการประเมินดานที่  2  ดานความรูความสามารถ
              สายงานการสอน

   

                                  ประเมิน  ¡  ครั้งที่ 1

                                                                                     ¡   ครั้งที่ 2 (หลังจากพัฒนาครั้งที่ 1)
                                                                                     ¡   ครั้งที่ 3 (หลังจากพัฒนาครั้งที่ 2)  

   

   

   

  ชื่อ   นางวิไลลักษณ์     นามสกุล    สินทระ

  ตําแหนง/วิทยฐานะปจจุบัน  ครูชำนาญการ

  ชื่อหนวยงาน/สถานศึกษา  โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ

  หนวยงานที่สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2

  รับเงินเดือนอันดับ  คศ.  2   ขั้น  19,800  บาท

  วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน  ครูชำนาญการพิเศษ

  สาขา/สาขาวิชา/กลุมสาระการเรียนรู ที่ขอรับการประเมิน

  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ตัวบงชี้

  บันทึกหลักฐานรองรอย

  ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะทอนความรูความสามารถ

  ผลการประเมิน

  ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐาน

  รองรอยที่บันทึกไว

  สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน (60 คะแนน)

  1. ความสามารถในการจัดทําหลักสูตรอยางเปน

  ระบบโดยมีการดําเนินงาน  ดังนี้

  - การวิเคราะหหลักสูตร

  - การพัฒนาหลักสูตร

  - การนําหลักสูตรไปใช     

  - การประเมินหลักสูตร     

  - การปรับปรุงหลักสูตร

  (10  คะแนน)

   

   

  - ตารางวิเคราะหหลักสูตร

  -  คำอธิบายรายวิชา

  - การพัฒนาหลักสูตร

  - โครงสร้างรายวิชา/หน่วยการ

      เรียนรู้

  - การนําหลักสูตรไปใช     

  -  คำสั่งโรงเรียน 

  -  รายงานการพัฒนาตนเอง

  -  บันทึกการประชุม

  -  แผนการจัดการเรียนรู้

  4   มีความสามารถในการจัดทําหลักสูตร

  อยางเปนระบบโดยมีการวิเคราะหหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช การประเมินหลักสูตรการปรับปรุงหลักสูตร ที่ถูกตองตามหลักวิชาการและเปนแบบอยางที่ดีได

  3   มีความสามารถในการจัดทําหลักสูตร

  อยางเปนระบบโดยมีการวิเคราะหหลักสูตร  การพัฒนาหลักสูตรการนําหลักสูตรไปใช การประเมินหลักสูตรการปรับปรุงหลักสูตร ที่ถูกตองตามหลักวิชาการ

  2    มีความสามารถในการจัดทําหลักสูตร

  อยางเปนระบบโดยมีการวิเคราะหหลักสูตร  การพัฒนาหลักสูตรการนําหลักสูตรไปใช การประเมินหลักสูตรการปรับปรุงหลักสูตร ที่ถูกตองตามหลักวิชาการ

  1    มีความสามารถในการจัดทําหลักสูตร

  อยางเปนระบบ  โดยมีการวิเคราะหหลักสูตร  การพัฒนาหลักสูตร  การนําหลักสูตรไปใช  การประเมินหลักสูตรการปรับปรุงหลักสูตร แต่มีจุดบกพร่อง ไม่สมบูรณ์ตามหลักวิชาการ มากกว่า  2  รายการ

   

   

   

   

   

  ตัวบงชี้

  บันทึกหลักฐานรองรอย

  ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะทอนความรูความสามารถ

  ผลการประเมิน

  ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพ

  ที่สอดคลองกับหลักฐานรองรอยที่บันทึกไว

  2. แผนการจัดการเรียนรู

  ที่สามารถนําไปสูการปฏิบัติ
  ไดโดยมีคุณภาพ ดังนี้

  (30 คะแนน)

  -  มีความสอดคลองกับหลักสูตร

  -  มีความสอดคลองกับผูเรียน และบริบทของชุมชน

  -  มีองคประกอบของแผน
  ครบถวนสอดคลองกัน

  และถูกตองตามหลักวิชาการ -  มีการออกแบบการเรียนรู
  ที่หลากหลายและถูกตอง

  -  มีการวัดและประเมินผล
  สอดคลองกับจุดประสงค
  และกระบวนการจัดการ
  เรียนรู โดยใชวิธีการที่หลากหลาย

  -   มีการบันทึกผลการจัด

  การเรียนรูและนําผลจากการบันทึก มาพัฒนาการจัดการเรียนรู

   

   

   

   

   

  -  แผนการจัดการเรียนรู้

  -  เอกสารประกอบการเรียน

  -  เครื่องมือวัดและประเมินผล

  -  บันทึกผลหลังสอน

  4   มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปสูการปฏิบัติไดโดยมีคุณภาพดังนี้

  -   สอดคลองกับหลักสูตร ผูเรียน และบริบทของชุมชน

  -  มีองคประกอบของแผนครบถวน

  สอดคลองกันและถูกตองตามหลักวิชาการ

  -   มีการออกแบบการเรียนรูที่หลากหลายและถูกตอง

  -   มีการวัดและประเมินผลสอดคลองกับจุดประสงคและกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการที่หลากหลาย

  -   มีการบันทึกผลการจัดการเรียนรู และนําผลจากการบันทึกมาพัฒนาการจัดการเรียนรูที่ถูกตองตามหลักวิชาการ และ

  เปนแบบอยางที่ดีได

   

   

         

   

   

   

  ตัวบงชี้

  บันทึกหลักฐานรองรอย

  ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะทอนความรูความสามารถ

  ผลการประเมิน

  ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐาน

  รองรอยที่บันทึกไว

   

   

  3   มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปสูการปฏิบัติได โดยมีคุณภาพ ดังนี้

  -   สอดคลองกับหลักสูตร ผูเรียน และบริบทของชุมชน

  -   มีองคประกอบของแผนครบถวนสอดคลองกัน และถูกตองตามหลักวิชาการ

  -   มีการออกแบบการเรียนรูที่หลากหลายและถูกตอง

  -   มีการวัดและประเมินผลสอดคลองกับจุดประสงค และกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการที่หลากหลาย

  -   มีการบันทึกผลการจัดการเรียนรู และนําผลจากการบันทึกมาพัฒนาการจัดการเรียนรู ที่ถูกตองตามหลักวิชาการ

   

  2   มีแผนการจัดการเรียนรู ที่สามารถนําไปสูการปฏิบัติได โดยมีคุณภาพดังนี้

  -   สอดคลองกับหลักสูตร ผูเรียน และบริบทของชุมชน

  -    มีองคประกอบของแผนครบถวน

  สอดคลองกัน และถูกตองตามหลักวิชาการ

  -   มีการออกแบบการเรียนรูที่หลากหลายและถูกตอง

  -    มีการวัดและประเมินผลสอดคลองกับจุดประสงค และกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการที่หลากหลาย

  -    มีการบันทึกผล

   

  ตัวบงชี้

  บันทึกหลักฐานรองรอย

  ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะทอนความรูความสามารถ

  ผลการประเมิน

  ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐาน

  รองรอยที่บันทึกไว

   

   

  -    มีการบันทึกผลการจัดการเรียนรูและนําผลจาก การบันทึกมาพัฒนาการจัดการเรียนรูแตมีจุดบกพรองไมสมบูรณตามหลักวิชาการ ไมเกิน 2 รายการ

   

  1    มีแผนการจัดการเรียนรู ที่สามารถนําไปสูการปฏิบัติได โดยมีคุณภาพดังนี้

  -   สอดคลองกับหลักสูตร ผูเรียน และบริบทของชุมชน

  -    มีองคประกอบของแผนครบถวนสอดคลองกัน และถูกตองตามหลักวิชาการ

  -    มีการออกแบบการเรียนรูที่หลาก

  หลายและถูกตอง

  -    มีการวัดและประเมินผลสอดคลองกับจุดประสงค และกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการที่หลากหลาย

  -   มีการบันทึกผลการจัดการเรียนรูและนําผลจากการบันทึกมาพัฒนาการจัดการเรียนรู แตมีจุดบกพรองไมสมบูรณตามหลักวิชาการ มากกวา 2 รายการ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ตัวบงชี้

  บันทึกหลักฐานรองรอย

  ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะทอนความรูความสามารถ

  ผลการประเมิน

  ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐาน

  รองรอยที่บันทึกไว

  3. ความสามารถในการเลือก/ออกแบบการผลิต/จัดหาการนําไปใช

  การประเมินผลและ

  การพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมที่สอดคลองกับกระบวนการจัดการเรียนรู

  (10 คะแนน)

  โดยมีการดําเนินงาน ดังนี้

  -   การเลือก/ออกแบบ

  -   การผลิต/จัดหา

  -   การนําไปใช

  -   การประเมินผล

  -   การพัฒนา 

  -  การออกแบบ    สื่อ/ นวัตกรรม

  -  สื่อ/นวัตกรรมที่ผลิต

  -  การใช้สื่อ / นวัตกรรม

  -  แผนการจัดการเรียนรู้

  -  ชิ้นงาน

  4   มีความสามารถในการเลือก/ออกแบบ  ผลิต/จัดหานําไปใช ประเมินผล และพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม โดยสอดคลองกับกระบวนการจัดการเรียนรู ถูกตองตามหลักวิชาการ และเปนแบบอยางที่ดีได
  3   มีความสามารถในการเลือก/ออกแบบ  ผลิต/จัดหา นําไปใช ประเมินผล และพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม โดยสอดคลองกับกระบวนการจัดการเรียนรู และถูกตองตามหลักวิชาการ

  2   มีความสามารถในการเลือก/ออกแบบ  ผลิต/จัดหา นําไปใช ประเมินผล และพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม โดยสอดคลองกับกระบวนการจัดการเรียนรู แตมีจุดบกพรอง ไมสมบูรณตามหลักวิชาการ ไมเกิน

  2  รายการ

  1   มีความสามารถในการเลือก/ออกแบบ  ผลิต/จัดหา นําไปใช ประเมินผล และพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม โดยสอดคลองกับกระบวนการจัดการเรียนรู แตมีจุดบก

  พรอง ไมสมบูรณตามหลักวิชาการ
  มากกวา 2 รายการ 

   

   

   

   

   

   

   

  ตัวบงชี้

  บันทึกหลักฐานรองรอย

  ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะทอนความรูความสามารถ

  ผลการประเมิน

  ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐาน

  รองรอยที่บันทึกไว

  4. ผลงานในแฟมสะสมผลงานคัดสรร

  (10 คะแนน)

  -  ดานผูเรียน

  -  ดานสถานศึกษา

  -  ดานชุมชน

  -  ดานตนเอง

  -  แฟมสะสมผลงาน

   -  คำสั่ง

  -  เกียรติบัตร

  -  วุฒิทางการศึกษา

  -  ภาพถ่าย

  -  ผลงานนักเรียน

  4    มีแฟมสะสมผลงานคัดสรรที่เกี่ยวกับผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน และตนเองครบถวนทั้ง 4  ดาน และเปน

  แบบอยางที่ดีได

  3   มีแฟมสะสมผลงานคัดสรรที่เกี่ยวกับผูเรียน สถานศึกษา ชุมชนและตนเองครบถวน ทั้ง 4  ดาน
  2   มีแฟมสะสมผลงานคัดสรรที่เกี่ยวกับผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน หรือตนเอง รวม 3 ดาน
  1   มีแฟมสะสมผลงานคัดสรรที่เกี่ยวกับผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน หรือตนเอง รวม 2  ดาน

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ตัวบงชี้

  บันทึกหลักฐานรองรอย

  ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะทอนความรูความสามารถ

  ผลการประเมิน

  ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐาน

  รองรอยที่บันทึกไว

  สวนที่ 2  การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในสาขาหรือกลุมสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบหรือใน

                 งานที่รับผิดชอบ (40 คะแนน)

  1. การศึกษาคนควาหาความรูดวยวิธีการตาง ๆ ที่ทําให้เกิดความรูและทักษะเพิ่มขึ้น

  (15 คะแนน)  ดังนี้

  -  การประชุมทางวิชาการการอบรม การสัมมนาการศึกษาตอ

  -  การศึกษาเอกสารทางวิชาการ

  -  การศึกษาคนควาจากสื่อ/วิธีการอื่น ๆ เชน การทดสอบความรูการมีสวน

  รวมกิจกรรมในวิชาชีพ การศึกษาดูงานการศึกษา

  คนควาดวยตนเอง

  -  การแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ 

  -  ประกาศนียบัตรปริญญาโท

  -  การประชุมทางวิชาการ/ การอบรม

     การสัมมนา รวมแลวไมนอยกวา

     20  ชั่วโมงตอป

  -  บันทึกการอบรมสัมมนา

  -  บันทึกการศึกษาค้นคว้าทาง

      อินเทอร์เน็ต

  -  คู่มือครู  เอกสาร  ตำรา  หนังสือ

     ผู้เชี่ยวชาญ

  - เกียรติบัตรศึกษาดูงาน อบรม

  -  เกียรติบัตร, วุฒิบัตร

  - รูปถ่ายศึกษาดูงาน อบรม

  4   มีการศึกษาคนควาหาความรูดวยวิธีการตาง ๆ 4 รายการ ที่ทําใหเกิดความรูและทักษะเพิ่มขึ้น ดังนี้

   -  การประชุมทางวิชาการ/ การอบรม/

      การสัมมนา รวมแลวไมนอยกวา 20

      ชั่วโมงตอป หรือการศึกษาตอ

      1  หลักสูตร

   -  การศึกษาเอกสารทางวิชาการ 4 เรื่อง

      ตอป

   -  การศึกษาคนควาจากสื่อ/วิธีการอื่นๆ  

      4  เรื่องตอป

   -  การแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ  

      4  ครั้งตอปี

  3   มีการศึกษาคนควาหาความรูดวย

      วิธีการตาง ๆ 4 รายการ ที่ทําใหเกิด

      ความรูและทักษะเพิ่มขึ้น ดังนี้

   -  การประชุมทางวิชาการ/ การอบรม/

      การสัมมนา รวมแลวไมนอยกวา 20

       ชั่วโมงตอป หรือการศึกษาตอ

       1  หลักสูตร

   -  การศึกษาเอกสารทางวิชาการ 3 เรื่อง

      ตอป

   -  การศึกษาคนควาจากสื่อ/วิธีการอื่นๆ  

      3  เรื่องตอป

   -  การแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ  

      3  ครั้งตอปี

   

  ตัวบงชี้

  บันทึกหลักฐานรองรอย

  ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะทอนความรูความสามารถ

  ผลการประเมิน

  ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐาน

  รองรอยที่บันทึกไว

   

   

  2   มีการศึกษาคนควาหาความรูดวยวิธีการตาง ๆ 4 รายการ ที่ทําใหเกิดความรูและทักษะเพิ่มขึ้น ดังนี้

   -  การประชุมทางวิชาการ/ การอบรม/การสัมมนา รวมแลวไมนอยกวา 20

  ชั่วโมงตอป หรือการศึกษาตอ

  1  หลักสูตร

   -  การศึกษาเอกสารทางวิชาการ 2 เรื่อง

  ตอป

   -  การศึกษาคนควาจากสื่อ/วิธีการอื่นๆ   2  เรื่องตอป

   -  การแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ  

  2  ครั้งตอปี

   

  1   มีการศึกษาคนควาหาความรูดวยวิธีการตาง ๆ 4 รายการ ที่ทําใหเกิดความรูและทักษะเพิ่มขึ้น ดังนี้

   -  การประชุมทางวิชาการ/ การอบรม/การสัมมนา รวมแลวไมนอยกวา 20

  ชั่วโมงตอป หรือการศึกษาตอ

  1  หลักสูตร

   -  การศึกษาเอกสารทางวิชาการ 1 เรื่อง

  ตอป

   -  การศึกษาคนควาจากสื่อ/วิธีการอื่นๆ   1  เรื่องตอป

   -  การแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ  

  1  ครั้งตอปี

   

   

  ตัวบงชี้

  บันทึกหลักฐานรองรอย

  ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะทอนความรูความสามารถ

  ผลการประเมิน

  ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐาน

  รองรอยที่บันทึกไว

  2. การประมวลความรู

  เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพ และการนําไปใช ในการจัดการเรียนการสอน   (20 คะแนน)

  ดังนี้

  -  มีเอกสารทางวิชาการ

  ที่จัดทําขึ้น

  -  มีการนําเอกสารทางวิชาการ ที่จัดทําขึ้นไปใชในการจัดการเรียนการสอน

   

  -  เอกสารประกอบการเรียน

  -  บันทึกร่องรอยการใช้

  -  แฟ้มสะสมงานนักเรียน

  4   มีการประมวลความรูเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพ เปนเอกสารทางวิชาการ  6  เรื่องตอป          และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน ครบทั้ง 6 เรื่องตอป

  3   มีการประมวลความรูเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพ เปนเอกสารทางวิชาการ 5  เรื่องตอป           และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน ครบทั้ง 5 เรื่องตอป

  2   มีการประมวลความรูเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพ เปนเอกสารทางวิชาการ 4 เรื่องตอป และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน ครบทั้ง 4  เรื่องตอป

  1   มีการประมวลความรูเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพ  เปนเอกสารทางวิชาการ 3 เรื่องตอป และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน  ครบทั้ง 3 เรื่องตอป

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ตัวบงชี้

  บันทึกหลักฐานรองรอย

  ใหระบุขอมูล/สารสนเทศ/หลักฐานที่สะทอนความรูความสามารถ

  ผลการประเมิน

  ใหวงกลมลอมรอบตัวเลขตามระดับคุณภาพที่สอดคลองกับหลักฐาน

  รองรอยที่บันทึกไว

  3. การใหบริการทางวิชาการ
  และวิชาชีพ (5 คะแนน)
  ดังนี้

  -  การเปนวิทยากร

  -  การเผยแพรเอกสาร/

     สื่อ/นวัตกรรม

  -  การใหความรวมมือดาน
     วิชาการและวิชาชีพ

   

  -  บันทึกการเผยแพร่เอกสาร/สื่อ/

     นวัตกรรม

  -  คำสั่ง สพท.ชย. เขต 2

  -  คำสั่งศูนย์ฯแก้งคร้อ 7

  - เกียรติบัตรเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

  4   มีการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพโดยการเปนวิทยากร/การเผยแพรเอกสาร/สื่อ/ นวัตกรรม/การใหความรวมมือดานวิชาการ และวิชาชีพ  4  เรื่องตอป

  3   มีการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ                โดยการเปนวิทยากร/การเผยแพรเอกสาร/สื่อ/          นวัตกรรม/การใหความรวมมือดานวิชาการ               และวิชาชีพ

  3  เรื่องตอป

  2   มีการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ                 โดยการเปนวิทยากร/การเผยแพรเอกสาร/สื่อ/          นวัตกรรม/การใหความรวมมือดานวิชาการ และวิชาชีพ

  2 เรื่องตอป

  1   มีการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ                 โดยการเปนวิทยากร/การเผยแพรเอกสาร/สื่อ/ นวัตกรรม/การใหความรวมมือดานวิชาการ และวิชาชีพ

  1  เรื่องตอปี

   

   

   

   

   

   

                                                                                  ลงชื่อ                                                          กรรมการผู้ประเมิน

                                                                                           (......................................................)

                                                                                  ตำแหน่ง.....................................................

                                                                                  วันที่...........................................................

  ก.ค.ศ. 7/1

  สําหรับกรรมการ ชุดที่ 1

   

   

   

   


  แบบสรุปผลการประเมินรายตัวบงชี้ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ
              สายงานการสอน

   

                                  ประเมิน   ¡  ครั้งที่ 1

                                                                                      ¡   ครั้งที่ 2 (หลังจากพัฒนาครั้งที่ 1)
                                                                                      ¡   ครั้งที่ 3 (หลังจากพัฒนาครั้งที่ 2)  

   

   

              ชื่อ   นางวิไลลักษณ์     นามสกุล   สินทระ

              ตําแหนง/วิทยฐานะปจจุบัน  ครูชำนาญการ

              ชื่อหนวยงาน/สถานศึกษา  โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ

              หนวยงานที่สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

              รับเงินเดือนอันดับ  คศ.  2   ขั้น  19,800  บาท

              วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน  ชำนาญการพิเศษ

              สาขา/สาขาวิชา/กลุมสาระการเรียนรู ที่ขอรับการประเมิน

              สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

              ใหกรอกตัวเลขแสดงระดับคุณภาพตามผลการประเมินในชองระดับคุณภาพ

   

   

  สวนที่

   

  ตัวบงชี้

   

  น้ำหนักคะแนน

  ระดับคุณภาพ

  คะแนนที่ได

  (น้ำหนักคะแนน
  ระดับคุณภาพ)

  4

  3

  2

  1

  1

  การเปนผูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  (60 คะแนน)

  1. ความสามารถในการจัดทําหลักสูตร

      อยางเปนระบบ

   

  10

   

   

   

   

   

  2. แผนการจัดการเรียนรู/แผนการจัด

      ประสบการณ/  แผนการจัดการศึกษา

      เฉพาะบุคคล (IEP)

   

  30

   

   

   

   

   

  3. ความสามารถในการเลือก/ออกแบบ

      การผลิต/จัดหา การนําไปใช

      การประเมินผลและการพัฒนาสื่อ/

      นวัตกรรมที่สอดคลองกับกระบวน

      การจัดการเรียนรู

   

  10

   

   

   

   

   

  4.ผลงานในแฟมสะสมผลงานคัดสรร

  10

   

   

   

   

   

   

  ผลรวมคะแนนที่ได สวนที่ 1

   

  60

   

   

   

   

   

   

  =    ………….……  คะแนน

       ผลการประเมิน             =       ผลรวมคะแนนที่ได สวนที่ 1         

                                                                            4

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  สวนที่

  ตัวบงชี้

   

  น้ำหนักคะแนน

  ระดับคุณภาพ

  คะแนนที่ได

  (น้ำหนักคะแนน
  ระดับคุณภาพ)

  4

  3

  2

  1

   

  2

  การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในสาขาหรือกลุมสาระที่รับผิดชอบหรือในงานที่รับผิดชอบ (40 คะแนน)

  1. การศึกษาคนควาหาความรูดวยวิธีการ

      ตาง ๆ  ที่ทําใหเกิดความรูและทักษะ

      เพิ่มขึ้น

   

   

  15

   

   

   

   

   

  2. การประมวลความรูเกี่ยวกับการพัฒนา

      วิชาการและวิชาชีพและการนําไปใชใน

      การจัดการเรียนการสอน *

   

  20

   

   

   

   

   

  3. การใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ

  5

   

   

   

   

   

  ผลรวมคะแนนที่ได สวนที่  2

  40

   

   

   

   

   

   

  =    ………….……  คะแนน

       ผลการประเมิน             =       ผลรวมคะแนนที่ได สวนที่ 2         

                                                                            4

   

                      รวมผลการประเมิน ทั้ง 2 สวน      =             ………………  คะแนน

   

  โดยมีขอสังเกตในการประเมินเกี่ยวกับจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอคิดเห็น (ดังแนบ)

   

                                                                                  ลงชื่อ                                                          กรรมการผู้ประเมิน

                                                                                           (...................................................)

                                                                                  ตำแหน่ง................................................

                                                                                  วันที่..........................................................

                           

  *  หมายเหตุ  สําหรับการประเมินผูสอนการศึกษาพิเศษ ในสวนที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 2

   ซึ่งมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน ใหปรับแบบประเมินและคะแนนเปนดังนี้

       1. การประมวลความรูเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ                                    

           และการนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน                             15  คะแนน

       2.  การใหบริการแกเด็กที่มีความตองการพิเศษ                             5  คะแนน

  สรุปข้อสังเกตเกี่ยวกับ  จุดเดน  จุดที่ควรพัฒนา  และขอคิดเห็น ราย  นางวิไลลักษณ์  สินทระ

   

  1.  จุดเดน ............................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................................

  2.  จุดที่ควรพัฒนา  .............................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................................

  3.  ขอคิดเห็น.......................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................................

                       ลงชื่อ                                                                  กรรมการผู้ประเมิน

     (.......................................................)

  ตำแหน่ง................................................

                                                           วันที่...........................................................

   

   

   

   

   

  ก.ค.ศ. 8/1

  สําหรับกรรมการชุดที่ 1

   

  แบบสรุปผลการประเมินรายตัวบงชี้ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ
              สายงานการสอน

   

         

  1.  ขอมูลผูรับการประเมิน 

              ชื่อ   นางวิไลลักษณ์     นามสกุล    สินทระ    ตําแหนง   ครู   วิทยฐานะชำนาญการ

                  หนวยงาน/สถานศึกษา  โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ

                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

                  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

                  รับเงินเดือนอันดับ  คศ.  2   ขั้น  19,800  บาท

                  วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน  ชำนาญการพิเศษ

                  สาขา/สาขาวิชา/กลุมสาระการเรียนรู ที่ขอรับการประเมิน

                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  2.  ผลการประเมิน  ดานที่ 2  ดานความรูความสามารถ

   

  รายการประเมิน

  คะแนน

  เต็ม

  คะแนนที่ได้

   

  หมายเหตุ

   

  คนที่

  1

  คนที่

  2

  คนที่

  3

  สวนที่ 1 การเปนผูมีความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอน

  60

   

   

   

  เกณฑ์ผ่านแต่ละวิทยฐานะ

  ต้องได้คะแนนจากกรมการ

  3 คน เฉลี่ย ดังนี้

  ชำนาญการไม่ต่ำกว่า  ร้อยละ 65

  ชำนาญการพิเศษไม่ต่ำกว่า  ร้อยละ 70                               

  เชี่ยวชาญ    ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75

  เชี่ยวชาญพิเศษ ไม่ต่ำกว่า  ร้อยละ 80

                                   

  สวนที่ 2   การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะใน สาขาหรือกลุมสาระที่รับผิดชอบ หรือในงานที่รับผิดชอบ

  40

   

   

   

   

   

  คะแนนรวม

   

   

  100

   

   

   

   

  3

  รวมคะแนนจากกรรมการ  3  คน เฉลี่ย (คนที่ 1 + คนที่ 2 + คนที่ 3 )       =  ............................คะแนน

                                                                                       

   

   

   

   

   

  โดยมีข้อสังเกตในการประเมิน  จุดเดน  จุดที่ควรพัฒนา  และขอคิดเห็น (ดังแนบ)

   

  ความคิดเห็น    ¡  ผ่านการประเมิน

  ¡      ควรพัฒนา (ระบุหัวข้อ)......................................................................................

  ¡      ไม่ผ่านการประเมิน  

   

   

   

  ลงชื่อ                                                กรรมการ                     ลงชื่อ                                    กรรมการ

                 (..................................................)                                         (............................................)

     ตำแหน่ง........................................................                    ตำแหน่ง.........................................................

     วันที่................................................................                 วันที่...................................................................

   

   

   

                       ลงชื่อ                                                                  ประธานกรรมการ

     (..........................................................)

  ตำแหน่ง.........................................................

    วันที่.................................................................

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  สรุปข้อสังเกตเกี่ยวกับ  จุดเดน  จุดที่ควรพัฒนา  และขอคิดเห็น ราย  นางวิไลลักษณ์  สินทระ

   

  1.  จุดเดน..............................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................................

  2.  จุดที่ควรพัฒนา ..............................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................................

  3.  ขอคิดเห็น........................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................................

   

  ลงชื่อ                                                กรรมการ                     ลงชื่อ                                    กรรมการ

                 (...............................................)                                         (.............................................)

     ตำแหน่ง..................................................                    ตำแหน่ง......................................................

     วันที่.........................................................                   วันที่.........................................................

   

                       ลงชื่อ                                                                  ประธานกรรมการ

     (....................................................)

  ตำแหน่ง...............................................

                                                           วันที่.............................................................


  จำนวนที่เข้าชม : 14084   [ คลิกขึ้นบน ]
   


   
  ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
      การพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา สาระการเรียนรู้ปฐมวัย เรื่อง สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่ 2
      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เซต
      บทคัดย่อ
      การประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานของโรงเรียนวัดโพธินิมิตร สำนักงานงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
      การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาศิลปะ
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน (ว30101)
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน (ว30101)
      รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุด เรียนสนุกยุคไร้พรมแดน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม


  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา สอบครู ครูผู้ช่วย วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
  ©Copyright 2015, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  |