แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบเอกสารการเรียนรู้ดนตรีไทย-เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิทยฐานะครู

   


      แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบเอกสารการเรียนรู้ดนตรีไทย
      พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 

  ผู้เขียน : pppppppppp


  ให้คะแนนผลงานวิชาการนี้ :

  Blog หมายเลข 355 | คะแนน Rating: 2.3/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 61 votes)

  คำค้น : ผลงานวิชาการ: ผลงานกลุ่มสาระศิลปะ: ผลงานกลุ่มสาระศิลปะ

   

   

   

   

   

   

   

   

  แผนการจัดการเรียนรู้

  เอกสารประกอบการเรียนรู้ดนตรีไทย ชุดที่ ๑ เรื่อง เครื่องดนตรีไทย

  เวลาเรียน ๒ ชั่วโมง

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  วงรี: แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ 

   


  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี รายวิชาเพิ่มเติม ศ๒๑๒๐๒)                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

  โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์                                            ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓

  เรื่อง เครื่องดนตรีไทย                                                                                                          เวลาเรียน ๑ ชั่วโมง

  .....................................................................................

   

  มาตรฐานการเรียนรู้

  มาตรฐาน ศ ๒. เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชมเชย และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

  มาตรฐาน ศ ๒. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีที่ เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล

   

  ตัวชี้วัด

  ๑. อธิบายอิทธิพลของนักแสดงชื่อดังที่มีผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์หรือความคิดของผู้ชม

  ๒.ใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครในการแสดง

  ๓. แสดงนาฏศิลป์และละครในรูปแบบง่าย ๆ

  . ใช้ทักษะการทำงานเป็นกลุ่มในกระบวนการผลิตการแสดง

  ๕. ใช้เกณฑ์ง่าย ๆ ที่กำหนดให้ในการพิจารณาคุณภาพการแสดงที่ชม โดยเน้นเรื่อง        การใช้เสียง การแสดงท่า และการเคลื่อนไหว

  . ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย และละครพื้นบ้าน

  . บรรยายประเภทของละครไทยในแต่ละยุคสมัย

   

  แนวคิด

  ดนตรีไทย หมายถึง เพลงไทยที่มีระดับเสียงซึ่งประกอบขึ้นเป็นทำนอง มีลีลา จังหวะ ความดัง-ค่อย สลับสับซ้อน มีความเสนาะไพเราะ ก่อให้เกิดความรู้สึกร่าเริง สนุกสนาน อ่อนหวาน ให้ความสุข เศร้าโศก ปลุกจิตใจให้ฮึกเหิม ซึ่งเราสามารถสัมผัสความรู้สึกได้ตามแนวทำนองเพลงที่นักประพันธ์เพลงได้จิตนาการและประพันธ์ไว้

  เครื่องดนตรีไทยเราจะแบบออกตามลักษณะของการบรรเลง โดยเราได้แบ่งเครื่องดนตรีไทยออกเป็น ๔ ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ เครื่องดนตรีประเภทเครื่อง ตี เป่า ดีด และสี ดังนี้

  . เครื่องตี เป็นเครื่องดนตรีที่ทำให้เกิด เสียงดนตรีด้วยการใช้ของสองสิ่งกระทบกัน ด้วยการตีนับว่าเป็นเครื่องดนตรีประเภท เก่าแก่ที่สุดที่ที่มนุษย์รู้จักใช้ ได้มีวิวัฒนาการจากอุปกรณ์ง่าย ๆ ให้มีความหลากหลายออกไปทั้งรูปแบบและวัสดุที่ใช้ สำหรับเครื่องดนตรีไทย ที่เป็นประเภทเครื่องตีมี ดังนี้ เครื่องตีที่ทำด้วยโลหะ เครื่องตีที่ทำด้วยหนัง เครื่องตีที่ทำด้วยไม้

  . เครื่องเป่า เป็นเครื่องดนตรีที่ทำให้เกิดเสียงจากลมเป่า อุปกรณ์ดังเดิมได้จากพืช ได้แก่หลอดไม้ต่าง ๆ และจากสัตว์ ได้แก่ เขาสัตว์ต่างๆ ต่อมาได้มีวิวัฒนาการด้วยการเจาะรูและทำลิ้น เพื่อให้เกิดระดับเสียงได้มาก เครื่องดนตรีเหล่านี้ ได้แก่ ขลุ่ยชนิดต่าง ๆ ปี่ ชนิดต่าง ๆ และแคน เป็นต้น

  . เครื่องดีด เป็นเครื่องที่มีสาย มีกระโหลกเสียง และใช้นิ้วมือ หรือไม้ดีดสายให้สั่นสะเทือนจนเกิดเป็นเสียงเช่น พิณ กระจับปี่ จะเข้ ซึง เป็นต้น ตามประวัติกล่าวว่า เครื่องมือประเภทนี้มีกำเนิดจากประเทศทางตะวันออกคือบรรดาประเทศในทวีปเอเชีย แล้วประเทศทางตะวันตก คือ บรรดาประเทศในทวีปยุโรปจึงได้นำไปดัดแปลง สร้างเครื่องดนตรีในประเภทเดียวกัน เป็นของตนในภาษาบาลี และสันสกฤตเรียกเครื่องดนตรีประเภทนี้ว่า พิณ สำหรับของไทยมีปรากฏชื่อนี้ในศิลาจารึกของ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในสมัยกรุงสุโขทัย

  . เครื่องสี เป็นเครื่องสายที่ทำให้เกิดเสียงด้วยการใช้คันชักสีเข้ากับสายในดนตรีไทยเรียกว่า ซอ ซึ่งมีอยู่ ๓ ชนิด ด้วยกัน คือ ซอสามสาย ซออู้ และซอด้วงที่เป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านได้แก่ สะล้อ

   

  สาระการเรียนรู้

  เรื่อง เครื่องดนตรีไทย

  - ความหมายและประวัติความเป็นมาของดนตรีไทย

  - บทบาทและอิทธิพลของดนตรีต่อสังคมไทย

  - ประเภทของเครื่องดนตรีไทย

  - ประเภทของวงดนตรีไทย

  - หน้าที่ของเครื่องดนตรีไทย

  - ประเภทของวงดนตรีพื้นบ้าน

  - และเกร็ดความรู้อื่น ๆ

   

   

  คุณลักษณะอันพึงประสงค์

  - ความซื่อสัตย์สุจริต

  - การตรงต่อเวลา

  - การมีวินัย

  - ความสนใจใฝ่รู้เรื่องที่ศึกษาหรือเรื่องทั่วไป

  - ความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

  - ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่รับผิดชอบ

  - ความตั้งใจในการมีส่วนร่วม

  - การมีมนุษย์สัมพันธ์

  - ความสำเร็จในการดำเนินงานภายในกลุ่ม

  - ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

   

  ผลการเรียนรู้

  . นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความหมายและประวัติความเป็นมาของดนตรีไทยได้

  ๒. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจบทบาทและอิทธิพลของดนตรีต่อสังคมไทยได้

  ๓. นักเรียนแยกประเภทเครื่องดนตรีไทยได้

  ๔. นักเรียนบอกลักษณะและส่วนประกอบหน้าที่ของเครื่องดนตรีไทยได้

  ๕. นักเรียนแยกประเภทวงดนตรีไทยได้

  ๖. นักเรียนบอกลักษณะและส่วนประกอบวงดนตรีไทยได้

  ๗. นักเรียนแยกประเภทและลักษณะของวงดนตรีพื้นบ้านได้

  ๘. นักเรียนมีพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางการเรียนที่ดี

   

  ทักษะคร่อมวิชา

  ๑. การแสวงหาความรู้

  ๒. การนำเสนอผลงาน

  ๓. กระบวนการกลุ่ม

  ๔. ความคิดสร้างสรรค์

  ๕. ทักษะการวาดภาพ

  ๖. ทักษะการเชื่อมโยง

  จุดประสงค์การเรียนรู้

  . สามารถบอกความหมายและประวัติความเป็นมาของดนตรีไทยได้ (K)

  ๒. สามารถอธิบายบทบาทและอิทธิพลของดนตรีต่อสังคมไทยได้ (K)

  ๓. สามารถแยกประเภทเครื่องดนตรีไทยได้ถูกต้อง (P)

  ๔. สามารถบอกลักษณะและส่วนประกอบหน้าที่ของเครื่องดนตรีไทยได้ถูกต้อง (P)

  ๕. สามารถแยกประเภทวงดนตรีไทยได้ (P)

  ๖. สามารถบอกลักษณะและส่วนประกอบวงดนตรีไทยได้ (P)

  ๗. สามารถแยกประเภทและลักษณะของวงดนตรีพื้นบ้านได้ (P)

  ๘. สามารถปฏิบัติงานตามคำสั่งในทุกกิจกรรมได้ (A)

  . ให้ความร่วมมือในทำงานร่วมกันได้ (A)

  ๑๐. มีความรับผิดชอบในการทำงาน และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน (A)

   

  กิจกรรมการเรียนรู้

  . นำเข้าสู่บทเรียน

  .. ครูทักทายนักเรียน และให้นักเรียนดูรูปภาพเครื่องดนตรีไทย พร้อมกับซักถามนักเรียนว่านักเรียนรู้จักเครื่องดนตรีไทยอะไรบ้าง และรู้หรือไม่ว่าเครื่องดนตรีนั้นจัดอยู่ในประเภทอะไร และมีวิธีการเล่นอย่างไร

  .. ครูสรุปการตอบของนักเรียน แล้วอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ในวันนี้ และถามนักเรียนว่าวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องเครื่องดนตรีไทยกันดีไหม

  ๑.๓ ครูชี้แจงสาระการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ ให้นักเรียนทราบ

  ๑.๔ ครูแจกเอกสารประกอบการเรียนรู้ดนตรีไทย ชุดที่ ๑ เรื่อง เครื่องดนตรีไทย ให้นักเรียนเป็นรายบุคคล

  ๑.๕ ครูแนะนำการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ดนตรีไทย ชุดที่ ๑ เรื่อง เครื่องดนตรีไทย ให้นักเรียนฟัง เพื่อสร้างความเข้าใจก่อนการใช้งาน

  ๑.๖ ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง เครื่องดนตรีไทย ก่อนลงมือศึกษา เอกสารประกอบการเรียนรู้ดนตรีไทย ชุดที่ ๑ เรื่อง เครื่องดนตรีไทย เพื่อดูว่านักเรียนมีความรู้พื้นฐานมากน้อยเพียงใด

  . ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้

  .๑ ให้นักเรียนศึกษาความรู้จากใบความรู้ ในเอกสารประกอบการเรียนรู้ดนตรีไทย ชุดที่ ๑ เรื่อง เครื่องดนตรีไทย ที่ครูผู้สอนสร้างขึ้น โดยศึกษาเนื้อหาตามลำดับ

  - ความหมายและประวัติความเป็นมาของดนตรีไทย

  - บทบาทและอิทธิพลของดนตรีต่อสังคมไทย

  - ประเภทของเครื่องดนตรีไทย

  - ประเภทของวงดนตรีไทย

  .๒ หลังจากศึกษาใบความรู้เรียบร้อย ให้นักเรียนทำใบงานที่ ๑ – ๓ ในเอกสารประกอบ      การเรียนรู้ดนตรีไทย ชุดที่ ๑ เรื่อง เครื่องดนตรีไทย ด้วยความตั้งใจ

  .ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย และยกตัวอย่าง ร้องเพลงชาติ ประกอบประเด็นต่างๆ เพื่อให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนี้

  ) อิทธิพลของดนตรีที่มีผลต่อจิตใจ ละความรู้สึกของบุคคล

  ) ความเชื่อทางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอดนตรี

  ) เพลงชาติไทย การมีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรีที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล

  ๒.๔ ครูให้การเสริมแรงตามกรณี

  .๕ นักเรียนศึกษาภาพเครื่องดนตรี ขลุ่ยและอังกะลุง ช่วยกันอภิปรายวิธีการใช้และ       การเก็บดูแลรักษาตัวแทนนักเรียนเขียนบันทึกบนกระดานดำ ครูและนักเรียนช่วยตรวจสอบ       ความถูกต้อง นักเรียนบันทึกลงสมุด

  .๖ ครูอภิปรายเพิ่มเติมกรณียังไม่คลอบคลุม และให้การเสริมแรงบางกรณี

  ๒.๗ ให้นักเรียนศึกษาและบันทึกสาระสำคัญ เรื่อง เครื่องดนตรีไทย ลงสมุด

  .๙ ครูสังเกตพฤติกรรมนักเรียนและประเมินการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน

  . การอภิปรายและสรุป

  .. นักเรียนทบทวนความรู้จากการศึกษาเอกสารประกอบการเรียนรู้ดนตรีไทย ชุดที่ ๑ เรื่อง เครื่องดนตรีไทย

  ๓.๒ ครูตรวจสอบ และเฉลยการทำใบงานที่ ๑ – ๓ ของนักเรียนทุกคน พร้อมกับชมเชยนักเรียน และบันทึกผลคะแนน (เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ครั้งต่อไป)

  ๓.๓ ให้การบ้านนักเรียน โดยให้ทำใบกิจกรรมในเอกสารประกอบการเรียนรู้ดนตรีไทย      ชุดที่ ๑ เรื่อง เครื่องดนตรีไทย โดยให้ทำกิจกรรมที่ ๑ – ๓ ตามคำสั่งดังนี้

  - ให้นักเรียนสืบค้นเครื่องดนตรีไทยแต่ละประเภทมาอย่างละ ๑ ชิ้น แล้วอภิปรายถึงประวัติความเป็นมาพอสังเขป

  - ให้นักเรียนสืบค้นรวบรวมข้อมูลเรื่องดนตรีไทยพื้นบ้านภาคกลาง แล้วจัดทำเป็นรายงานนำเสนอต่อครูผู้สอน

  - ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ออกเป็น ๖ กลุ่ม และให้แต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ          วงดนตรีไทย แล้วจัดทำเป็นรายงานนำเสนอต่อครูผู้สอน โดยกำหนดหัวข้อดังต่อไปนี้

  ๑. วงเครื่องสาย

  ๒. วงปี่พาทย์

  ๓. วงมโหรี

   

  สื่อและแหล่งการเรียนรู้

  ๑. เอกสารประกอบการเรียนรู้ดนตรีไทย ชุดที่ ๑ เรื่องเครื่องดนตรีไทย

  ๑.๑ ใบความรู้

  ๑.๒ ใบงานที่ ๑ – ๓

  ๑.๓ ใบกิจกรรม

  ๑.๔ แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน

  ๒. รูปภาพเครื่องดนตรีไทย

  ๓. ห้องปฏิบัติการ

  ๔. เครื่องดนตรีไทย

   

  กระบวนการวัดและประเมินผล

  ๑. เครื่องมือการวัดและประเมินผล

  ๑.๑ ใบงานที่ ๑ – ๓

  ๑.๒ ใบกิจกรรม

  ๑.๓ แบบทดสอบ

  ๑.๔ แบบประเมินการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน

  ๑.๕ แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน

  ๒. วิธีวัดและประเมินผล

  ๒.๑ ตรวจสอบการทำใบงานที่ ๑ – ๓

  ๒.๒ ตรวจสอบการทำใบกิจกรรม

  ๒.๓ ตรวจสอบการทำแบบทดสอบ

  ๒.๔ สังเกตและประเมินการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน

  ๒.๕ สังเกตและประเมินพฤติกรรมนักเรียน

   

  ๓. เกณฑ์การวัดและประเมินผล

  นักเรียนสามารถทำกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ จากเอกสารประกอบการเรียนรู้ดนตรีไทย  ชุดที่ ๑ เรื่อง เครื่องดนตรีไทย ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ ร้อยละ ๘๐

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร

  ………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   

   

  ลงชื่อ………..…………………………….

  (นายประเสริฐ  เสมอจิตร)

  ผู้อานวยการโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

   
  บันทึกผลหลังการสอน

  ………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………

  ปัญหา/อุปสรรค

  ………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………

  แนวทางแก้ไข

  ………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………

   

   

  ลงชื่อ……………………..……..………

  (นางพัชรี  คงเมือง)

  ตำแหน่งครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

  แบบประเมินการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน

  เอกสารประกอบการเรียนรู้ดนตรีไทย ชุดที่ ๑ เรื่อง เครื่องดนตรีไทย

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี รายวิชาเพิ่มเติม ศ๒๑๒๐๒)

  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

  ชื่อ……………………..……..นามสกุล………………………….ระดับชั้น……….ห้อง………

   

  คำชี้แจง          ให้ทำเครื่องหมายถูกต้อง ü ในช่องคะแนนที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุด โดยมีเกณฑ์        การให้คะแนน ดังนี้

  เกณฑ์การประเมิน มี ๓ ระดับ คือ

  ๓ หมายถึง ปฏิบัติได้ครบทุกข้อ

  ๒ หมายถึง ปฏิบัติได้ไม่ครบขาด ๑-๒ ข้อ

  ๑ หมายถึง ปฏิบัติได้ ๑-๓ ข้อ

  รายการประเมิน

  ผลการประเมิน

  . การเข้าร่วมกิจกรรม

  .๑ เข้าเรียนทุกชั่วโมง

   

  .๒ ศึกษาบทเรียนตามขั้นตอนที่กำหนด

   

  .๓ ศึกษาบทเรียนย่างตั้งใจเอาใจใส่

   

  .๔ ไม่ปฏิบัติงานอื่นขณะศึกษาบทเรียน

   

  .๕ ไม่หยอกล้อหรือเล่นกันในห้องปฏิบัติการ

   

  คะแนน

   

  . การบันทึกการเรียนรู้ในแบบบันทึกกิจกรรม

  .๑ มีการบันทึกกิจกรรม

   

  .๒ บันทึกทุกกิจกรรม

   

  .๓ บันทึกได้ถูกต้องตามเนื้อหา

   

  .๔ ความคิดสร้างสรรค์ในการอภิปราย

   

  คะแนน

   

  รวมคะแนนทั้งหมด

   

   

   

  ชื่อ..............................................................ผู้ประเมิน

   

  แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน

  เอกสารประกอบการเรียนรู้ดนตรีไทย ชุดที่ ๑ เรื่อง เครื่องดนตรีไทย

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี รายวิชาเพิ่มเติม ศ๒๑๒๐๒)

  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

  ชื่อ……………………..……..นามสกุล………………………….ระดับชั้น……….ห้อง………

   

  คำชี้แจง          พิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วทำเครื่องหมาย ü ลงในช่องระดับคะแนนที่เหมาะสมที่สุด โดยมีระดับการประเมิน และเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

  ระดับการประเมิน

  ๔ = ปฏิบัติได้ดีเยี่ยม

  ๓ = ปฏิบัติถูกต้อง

  ๒ = ปฏิบัติบ้าง

  ๑ = ไม่ปฏิบัติตาม

  เกณฑ์การประเมิน

  ๔ ได้คะแนน ๓๕-๔๐

  ๓ ได้คะแนน ๓๐-๓๔

  ๒ ได้คะแนน ๒๕-๒๙

  ๑ คะแนนต่ำกว่า ๒๕

  ข้อที่

  พฤติกรรมที่ประเมิน

  ระดับคะแนน

  ๑.

  ความซื่อสัตย์สุจริต

   

   

   

   

  ๒.

  การตรงต่อเวลา

   

   

   

   

  ๓.

  การมีวินัย

   

   

   

   

  ๔.

  ความสนใจใฝ่รู้เรื่องที่ศึกษาหรือเรื่องทั่วไป

   

   

   

   

  ๕.

  ความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

   

   

   

   

  ๖.

  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่รับผิดชอบ

   

   

   

   

  ๗.

  ความตั้งใจในการมีส่วนร่วม

   

   

   

   

  ๘.

  การมีมนุษย์สัมพันธ์

   

   

   

   

  ๙.

  ความสำเร็จในการดำเนินงานภายในกลุ่ม

   

   

   

   

  ๑๐

  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

   

   

   

   

  รวมคะแนน

   

   

   

   

  รวมสรุปผลคะแนน

   

   

   

   

               

  บันทึกข้อเสนอแนะ..............................................................................................................................

  ลงชื่อ…………………………………..ผู้ประเมิน

  วงรี: แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ 

   


  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี รายวิชาเพิ่มเติม ศ๒๑๒๐๒)                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

  โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์                                            ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓

  เรื่อง เครื่องดนตรีไทย ต่อ                                                                                                    เวลาเรียน ๑ ชั่วโมง

  .....................................................................................

   

  มาตรฐานการเรียนรู้

  มาตรฐาน ศ ๒. เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชมเชย และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

  มาตรฐาน ศ ๒. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีที่ เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล

   

  ตัวชี้วัด

  ๑. อธิบายอิทธิพลของนักแสดงชื่อดังที่มีผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์หรือความคิดของผู้ชม

  ๒.ใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครในการแสดง

  ๓. แสดงนาฏศิลป์และละครในรูปแบบง่าย ๆ

  . ใช้ทักษะการทำงานเป็นกลุ่มในกระบวนการผลิตการแสดง

  ๕. ใช้เกณฑ์ง่าย ๆ ที่กำหนดให้ในการพิจารณาคุณภาพการแสดงที่ชม โดยเน้นเรื่อง        การใช้เสียง การแสดงท่า และการเคลื่อนไหว

  . ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย และละครพื้นบ้าน

  . บรรยายประเภทของละครไทยในแต่ละยุคสมัย

   

  แนวคิด

  ดนตรีไทย หมายถึง เพลงไทยที่มีระดับเสียงซึ่งประกอบขึ้นเป็นทำนอง มีลีลา จังหวะ ความดัง-ค่อย สลับสับซ้อน มีความเสนาะไพเราะ ก่อให้เกิดความรู้สึกร่าเริง สนุกสนาน อ่อนหวาน ให้ความสุข เศร้าโศก ปลุกจิตใจให้ฮึกเหิม ซึ่งเราสามารถสัมผัสความรู้สึกได้ตามแนวทำนองเพลงที่นักประพันธ์เพลงได้จิตนาการและประพันธ์ไว้

  เครื่องดนตรีไทยเราจะแบบออกตามลักษณะของการบรรเลง โดยเราได้แบ่งเครื่องดนตรีไทยออกเป็น ๔ ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ เครื่องดนตรีประเภทเครื่อง ตี เป่า ดีด และสี ดังนี้

  . เครื่องตี เป็นเครื่องดนตรีที่ทำให้เกิด เสียงดนตรีด้วยการใช้ของสองสิ่งกระทบกัน ด้วยการตีนับว่าเป็นเครื่องดนตรีประเภท เก่าแก่ที่สุดที่ที่มนุษย์รู้จักใช้ ได้มีวิวัฒนาการจากอุปกรณ์ง่าย ๆ ให้มีความหลากหลายออกไปทั้งรูปแบบและวัสดุที่ใช้ สำหรับเครื่องดนตรีไทย ที่เป็นประเภทเครื่องตีมี ดังนี้ เครื่องตีที่ทำด้วยโลหะ เครื่องตีที่ทำด้วยหนัง เครื่องตีที่ทำด้วยไม้

  . เครื่องเป่า เป็นเครื่องดนตรีที่ทำให้เกิดเสียงจากลมเป่า อุปกรณ์ดังเดิมได้จากพืช ได้แก่หลอดไม้ต่าง ๆ และจากสัตว์ ได้แก่ เขาสัตว์ต่างๆ ต่อมาได้มีวิวัฒนาการด้วยการเจาะรูและทำลิ้น เพื่อให้เกิดระดับเสียงได้มาก เครื่องดนตรีเหล่านี้ ได้แก่ ขลุ่ยชนิดต่าง ๆ ปี่ ชนิดต่าง ๆ และแคน เป็นต้น

  . เครื่องดีด เป็นเครื่องที่มีสาย มีกระโหลกเสียง และใช้นิ้วมือ หรือไม้ดีดสายให้สั่นสะเทือนจนเกิดเป็นเสียงเช่น พิณ กระจับปี่ จะเข้ ซึง เป็นต้น ตามประวัติกล่าวว่า เครื่องมือประเภทนี้มีกำเนิดจากประเทศทางตะวันออกคือบรรดาประเทศในทวีปเอเชีย แล้วประเทศทางตะวันตก คือ บรรดาประเทศในทวีปยุโรปจึงได้นำไปดัดแปลง สร้างเครื่องดนตรีในประเภทเดียวกัน เป็นของตนในภาษาบาลี และสันสกฤตเรียกเครื่องดนตรีประเภทนี้ว่า พิณ สำหรับของไทยมีปรากฏชื่อนี้ในศิลาจารึกของ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในสมัยกรุงสุโขทัย

  . เครื่องสี เป็นเครื่องสายที่ทำให้เกิดเสียงด้วยการใช้คันชักสีเข้ากับสายในดนตรีไทยเรียกว่า ซอ ซึ่งมีอยู่ ๓ ชนิด ด้วยกัน คือ ซอสามสาย ซออู้ และซอด้วงที่เป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านได้แก่ สะล้อ

   

  สาระการเรียนรู้

  เรื่อง เครื่องดนตรีไทย

  - ความหมายและประวัติความเป็นมาของดนตรีไทย

  - บทบาทและอิทธิพลของดนตรีต่อสังคมไทย

  - ประเภทของเครื่องดนตรีไทย

  - ประเภทของวงดนตรีไทย

  - หน้าที่ของเครื่องดนตรีไทย

  - ประเภทของวงดนตรีพื้นบ้าน

  - และเกร็ดความรู้อื่น ๆ

   

   

  คุณลักษณะอันพึงประสงค์

  - ความซื่อสัตย์สุจริต

  - การตรงต่อเวลา

  - การมีวินัย

  - ความสนใจใฝ่รู้เรื่องที่ศึกษาหรือเรื่องทั่วไป

  - ความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

  - ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่รับผิดชอบ

  - ความตั้งใจในการมีส่วนร่วม

  - การมีมนุษย์สัมพันธ์

  - ความสำเร็จในการดำเนินงานภายในกลุ่ม

  - ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

   

  ผลการเรียนรู้

  . นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความหมายและประวัติความเป็นมาของดนตรีไทยได้

  ๒. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจบทบาทและอิทธิพลของดนตรีต่อสังคมไทยได้

  ๓. นักเรียนแยกประเภทเครื่องดนตรีไทยได้

  ๔. นักเรียนบอกลักษณะและส่วนประกอบหน้าที่ของเครื่องดนตรีไทยได้

  ๕. นักเรียนแยกประเภทวงดนตรีไทยได้

  ๖. นักเรียนบอกลักษณะและส่วนประกอบวงดนตรีไทยได้

  ๗. นักเรียนแยกประเภทและลักษณะของวงดนตรีพื้นบ้านได้

  ๘. นักเรียนมีพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางการเรียนที่ดี

   

  ทักษะคร่อมวิชา

  ๑. การแสวงหาความรู้

  ๒. การนำเสนอผลงาน

  ๓. กระบวนการกลุ่ม

  ๔. ความคิดสร้างสรรค์

  ๕. ทักษะการวาดภาพ

  ๖. ทักษะการเชื่อมโยง

  จุดประสงค์การเรียนรู้

  . สามารถบอกความหมายและประวัติความเป็นมาของดนตรีไทยได้ (K)

  ๒. สามารถอธิบายบทบาทและอิทธิพลของดนตรีต่อสังคมไทยได้ (K)

  ๓. สามารถแยกประเภทเครื่องดนตรีไทยได้ถูกต้อง (P)

  ๔. สามารถบอกลักษณะและส่วนประกอบหน้าที่ของเครื่องดนตรีไทยได้ถูกต้อง (P)

  ๕. สามารถแยกประเภทวงดนตรีไทยได้ (P)

  ๖. สามารถบอกลักษณะและส่วนประกอบวงดนตรีไทยได้ (P)

  ๗. สามารถแยกประเภทและลักษณะของวงดนตรีพื้นบ้านได้ (P)

  ๘. สามารถปฏิบัติงานตามคำสั่งในทุกกิจกรรมได้ (A)

  . ให้ความร่วมมือในทำงานร่วมกันได้ (A)

  ๑๐. มีความรับผิดชอบในการทำงาน และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน (A)

   

  กิจกรรมการเรียนรู้

  . นำเข้าสู่บทเรียน

  .๑ ครูให้นักเรียนนำการบ้านจากครั้งแล้วมาส่ง

  .๒ ซักถามนักเรียนว่านักเรียนทำการบ้านเรียบร้อยหรือไม่ และงานที่ทำเป็นกลุ่มนักเรียน มีส่วนร่วมในการทำผลงานด้วยหรือไม่ โดยสุ่มถามนักเรียนเป็นรายบุคคล และถามต่อไปว่าวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องเครื่องดนตรีไทยกันต่อดีไหม

  ๑.๓ ครูสุ่มนักเรียน ๓ – ๔ คน ให้ออกมานำเสนอผลงานกิจกรรมที่ ๑ และกิจกรรมที่ ๒

  ๑.๔ ครูสรุปการนำเสนอผลงานของนักเรียน แล้วอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ                                เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ในวันนี้

  ๑.๕ ครูชี้แจงสาระการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ ให้นักเรียนทราบ

  ๑.๖ ครูแจกเอกสารประกอบการเรียนรู้ดนตรีไทย ชุดที่ ๑ เรื่อง เครื่องดนตรีไทย ให้นักเรียนเป็นรายบุคคล

  ๑.๗ ครูแนะนำการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ดนตรีไทย ชุดที่ ๑ เรื่อง เครื่องดนตรีไทย ให้นักเรียนฟัง เพื่อสร้างความเข้าใจก่อนการใช้งาน

  ๑.๘ ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง เครื่องดนตรีไทย ก่อนลงมือศึกษา เอกสารประกอบการเรียนรู้ดนตรีไทย ชุดที่ ๑ เรื่อง เครื่องดนตรีไทย เพื่อดูว่านักเรียนมีความรู้พื้นฐานมากน้อยเพียงใด

   

  . ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้

  .๑ ให้นักเรียนศึกษาความรู้จากใบความรู้ ในเอกสารประกอบการเรียนรู้ดนตรีไทย ชุดที่ ๑ เรื่อง เครื่องดนตรีไทย ที่ครูผู้สอนสร้างขึ้น โดยศึกษาเนื้อหาตามลำดับ

  - ความหมายและประวัติความเป็นมาของดนตรีไทย

  - บทบาทและอิทธิพลของดนตรีต่อสังคมไทย

  - ประเภทของเครื่องดนตรีไทย

  - ประเภทของวงดนตรีไทย

  - หน้าที่ของเครื่องดนตรีไทย

  - ประเภทของวงดนตรีพื้นบ้าน

  - และเกร็ดความรู้อื่น ๆ

  .๒ หลังจากศึกษาใบความรู้เรียบร้อย ให้นักเรียนทำใบงานที่ ๔ – ๖ ในเอกสารประกอบ      การเรียนรู้ดนตรีไทย ชุดที่ ๑ เรื่อง เครื่องดนตรีไทย ด้วยความตั้งใจ

  .นักเรียนศึกษารูปภาพเครื่องดนตรี ขลุ่ยและอังกะลุง ช่วยกันอภิปรายวิธีการใช้        และการเก็บดูแลรักษาตัวแทนนักเรียนเขียนบันทึกบนกระดานดำ ครูและนักเรียนช่วยตรวจสอบความถูกต้อง นักเรียนบันทึกลงสมุด

  .๔ ครูอภิปรายเพิ่มเติมกรณียังไม่คอบคลุม และให้การเสริมแรงบางกรณี

  .๕ ให้นักเรียนศึกษาและบันทึกสาระสำคัญ เรื่อง เครื่องดนตรีไทย ลงสมุด

  .๖ ให้นักเรียนที่ทำใบกิจกรรมที่เป็นงานกลุ่ม ส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานหน้าห้องเรียน โดยให้จับฉลากว่าใครจะได้ออกมาก่อน

  ๒.๗ ครูชมเชยและอภิปรายเพิ่มเติมกรณียังไม่คอบคลุม

  .๘ ครูสังเกตพฤติกรรมนักเรียนและประเมินการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน

  . การอภิปรายและสรุป

  .. นักเรียนทบทวนความรู้จากการศึกษาเอกสารประกอบการเรียนรู้ดนตรีไทย ชุดที่ ๑ เรื่อง เครื่องดนตรีไทย

  ๓.๒ ครูตรวจสอบ และเฉลยการทำใบงานที่ ๔ – ๖ ของนักเรียนทุกคน พร้อมกับชมเชยนักเรียน และบันทึกผลคะแนน (เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ครั้งต่อไป)

  ๓.๓ ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน ด้วยความตั้งใจ เมื่อนักเรียนทำเสร็จให้นำกระดาษคำตอบ และเอกสารประกอบการเรียนรู้ดนตรีไทย ชุดที่ ๑ เรื่อง เครื่องดนตรีไทย ส่งคืนครู

  .๔ ครูเฉลยการทำแบบทดสอบหลังเรียน พร้อมกับชมเชยนักเรียน และบันทึกผลคะแนน

   

  สื่อและแหล่งการเรียนรู้

  ๑. เอกสารประกอบการเรียนรู้ดนตรีไทย ชุดที่ ๑ เรื่องเครื่องดนตรีไทย (ต่อ)

  ๑.๑ ใบความรู้

  ๑.๒ ใบงานที่ ๔ – ๖

  ๑.๓ ใบกิจกรรม

  ๑.๔ แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน

  ๒. รูปภาพเครื่องดนตรีไทย

  ๓. ห้องปฏิบัติการ

  ๔. เครื่องดนตรีไทย

   

  กระบวนการวัดและประเมินผล

  ๑. เครื่องมือการวัดและประเมินผล

  ๑.๑ ใบงานที่ ๔ – ๖

  ๑.๒ ใบกิจกรรม

  ๑.๓ แบบทดสอบ

  ๑.๔ แบบประเมินการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน

  ๑.๕ แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน

  ๒. วิธีวัดและประเมินผล

  ๒.๑ ตรวจสอบการทำใบงานที่ ๔ – ๖

  ๒.๒ ตรวจสอบการทำใบกิจกรรม

  ๒.๓ ตรวจสอบการทำแบบทดสอบ

  ๒.๔ สังเกตและประเมินการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน

  ๒.๕ สังเกตและประเมินพฤติกรรมนักเรียน

  ๓. เกณฑ์การวัดและประเมินผล

  นักเรียนสามารถทำกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ จากเอกสารประกอบการเรียนรู้ดนตรีไทย  ชุดที่ ๑ เรื่อง เครื่องดนตรีไทย ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ ร้อยละ ๘๐

   

   

   

   

  ความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร

  ………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   

   

  ลงชื่อ………..…………………………….

  (นายประเสริฐ  เสมอจิตร)

  ผู้อานวยการโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

   
  บันทึกผลหลังการสอน

  ………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………

  ปัญหา/อุปสรรค

  ………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………

  แนวทางแก้ไข

  ………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………

   

   

  ลงชื่อ……………………..……..………

  (นางพัชรี  คงเมือง)

  ตำแหน่งครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

  แบบประเมินการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน

  เอกสารประกอบการเรียนรู้ดนตรีไทย ชุดที่ ๑ เรื่อง เครื่องดนตรีไทย

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี รายวิชาเพิ่มเติม ศ๒๑๒๐๒)

  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

  ชื่อ……………………..……..นามสกุล………………………….ระดับชั้น……….ห้อง………

   

  คำชี้แจง          ให้ทำเครื่องหมายถูกต้อง ü ในช่องคะแนนที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุด โดยมีเกณฑ์        การให้คะแนน ดังนี้

  เกณฑ์การประเมิน มี ๓ ระดับ คือ

  ๓ หมายถึง ปฏิบัติได้ครบทุกข้อ

  ๒ หมายถึง ปฏิบัติได้ไม่ครบขาด ๑-๒ ข้อ

  ๑ หมายถึง ปฏิบัติได้ ๑-๓ ข้อ

  รายการประเมิน

  ผลการประเมิน

  . การเข้าร่วมกิจกรรม

  .๑ เข้าเรียนทุกชั่วโมง

   

  .๒ ศึกษาบทเรียนตามขั้นตอนที่กำหนด

   

  .๓ ศึกษาบทเรียนย่างตั้งใจเอาใจใส่

   

  .๔ ไม่ปฏิบัติงานอื่นขณะศึกษาบทเรียน

   

  .๕ ไม่หยอกล้อหรือเล่นกันในห้องปฏิบัติการ

   

  คะแนน

   

  . การบันทึกการเรียนรู้ในแบบบันทึกกิจกรรม

  .๑ มีการบันทึกกิจกรรม

   

  .๒ บันทึกทุกกิจกรรม

   

  .๓ บันทึกได้ถูกต้องตามเนื้อหา

   

  .๔ ความคิดสร้างสรรค์ในการอภิปราย

   

  คะแนน

   

  รวมคะแนนทั้งหมด

   

   

   

  ชื่อ..............................................................ผู้ประเมิน

   

  แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน

  เอกสารประกอบการเรียนรู้ดนตรีไทย ชุดที่ ๑ เรื่อง เครื่องดนตรีไทย

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี รายวิชาเพิ่มเติม ศ๒๑๒๐๒)

  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

  ชื่อ……………………..……..นามสกุล………………………….ระดับชั้น……….ห้อง………

   

  คำชี้แจง          พิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วทำเครื่องหมาย ü ลงในช่องระดับคะแนนที่เหมาะสมที่สุด โดยมีระดับการประเมิน และเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

  ระดับการประเมิน

  ๔ = ปฏิบัติได้ดีเยี่ยม

  ๓ = ปฏิบัติถูกต้อง

  ๒ = ปฏิบัติบ้าง

  ๑ = ไม่ปฏิบัติตาม

  เกณฑ์การประเมิน

  ๔ ได้คะแนน ๓๕-๔๐

  ๓ ได้คะแนน ๓๐-๓๔

  ๒ ได้คะแนน ๒๕-๒๙

  ๑ คะแนนต่ำกว่า ๒๕

  ข้อที่

  พฤติกรรมที่ประเมิน

  ระดับคะแนน

  ๑.

  ความซื่อสัตย์สุจริต

   

   

   

   

  ๒.

  การตรงต่อเวลา

   

   

   

   

  ๓.

  การมีวินัย

   

   

   

   

  ๔.

  ความสนใจใฝ่รู้เรื่องที่ศึกษาหรือเรื่องทั่วไป

   

   

   

   

  ๕.

  ความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

   

   

   

   

  ๖.

  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่รับผิดชอบ

   

   

   

   

  ๗.

  ความตั้งใจในการมีส่วนร่วม

   

   

   

   

  ๘.

  การมีมนุษย์สัมพันธ์

   

   

   

   

  ๙.

  ความสำเร็จในการดำเนินงานภายในกลุ่ม

   

   

   

   

  ๑๐

  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

   

   

   

   

  รวมคะแนน

   

   

   

   

  รวมสรุปผลคะแนน

   

   

   

   

               

  บันทึกข้อเสนอแนะ..............................................................................................................................

  ลงชื่อ…………………………………..ผู้ประเมิน

  แบบบันทึกคะแนนกิจกรรมการเรียนรู้

  เอกสารประกอบการเรียนรู้ดนตรีไทย ชุดที่ ๑ เรื่อง เครื่องดนตรีไทย

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี รายวิชาเพิ่มเติม ศ๒๑๒๐๒)

  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

   

  เลขที่

  รายชื่อ

  คะแนน

  สรุปผล

  ใบงาน

  ใบกิจกรรม

  รวม

  ผ่าน

  ไม่ผ่าน

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ๑๐

   

   

   

   

   

   

  ๑๑

   

   

   

   

   

   

  ๑๒

   

   

   

   

   

   

  ๑๓

   

   

   

   

   

   

  ๑๔

   

   

   

   

   

   

  ๑๕

   

   

   

   

   

   

  ๑๖

   

   

   

   

   

   

  ๑๗

   

   

   

   

   

   

  ๑๘

   

   

   

   

   

   

  ๑๙

   

   

   

   

   

   

  ๒๐

   

   

   

   

   

   

  ๒๑

   

   

   

   

   

   

   

   

  เลขที่

  รายชื่อ

  คะแนน

  สรุปผล

  ใบงาน

  ใบกิจกรรม

  รวม

  ผ่าน

  ไม่ผ่าน

  ๒๒

   

   

   

   

   

   

  ๒๓

   

   

   

   

   

   

  ๒๔

   

   

   

   

   

   

  ๒๕

   

   

   

   

   

   

  ๒๖

   

   

   

   

   

   

  ๒๗

   

   

   

   

   

   

  ๒๘

   

   

   

   

   

   

  ๒๙

   

   

   

   

   

   

  ๓๐

   

   

   

   

   

   

  ๓๑

   

   

   

   

   

   

  ๓๒

   

   

   

   

   

   

  ๓๓

   

   

   

   

   

   

  ๓๔

   

   

   

   

   

   

  ๓๕

   

   

   

   

   

   

  ๓๖

   

   

   

   

   

   

  ๓๗

   

   

   

   

   

   

  รวม

   

   

   

   

   

   

  *หมายเหตุ เกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ ๘๐ หรือ ๓๒ คะแนน

   

   

   

  ลงชื่อ…………………………………..ผู้บันทึก

   

   

   

   

   

  แบบบันทึกคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

  เอกสารประกอบการเรียนรู้ดนตรีไทย ชุดที่ ๑ เรื่อง เครื่องดนตรีไทย

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี รายวิชาเพิ่มเติม ศ๒๑๒๐๒)

  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

   

  เลขที่

  รายชื่อ

  คะแนนแบบทดสอบ

  หมายเหตุ

  ก่อนเรียน

  หลังเรียน

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ๑๐

   

   

   

   

  ๑๑

   

   

   

   

  ๑๒

   

   

   

   

  ๑๓

   

   

   

   

  ๑๔

   

   

   

   

  ๑๕

   

   

   

   

  ๑๖

   

   

   

   

  ๑๗

   

   

   

   

  ๑๘

   

   

   

   

  ๑๙

   

   

   

   

  ๒๐

   

   

   

   

  ๒๑

   

   

   

   

   

   

  เลขที่

  รายชื่อ

  คะแนนแบบทดสอบ

  หมายเหตุ

  ก่อนเรียน

  หลังเรียน

  ๒๒

   

   

   

   

  ๒๓

   

   

   

   

  ๒๔

   

   

   

   

  ๒๕

   

   

   

   

  ๒๖

   

   

   

   

  ๒๗

   

   

   

   

  ๒๘

   

   

   

   

  ๒๙

   

   

   

   

  ๓๐

   

   

   

   

  ๓๑

   

   

   

   

  ๓๒

   

   

   

   

  ๓๓

   

   

   

   

  ๓๔

   

   

   

   

  ๓๕

   

   

   

   

  ๓๖

   

   

   

   

  ๓๗

   

   

   

   

  รวม

   

   

   

   

  *หมายเหตุ เกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ ๘๐ หรือ ๑๖ คะแนน

   

   

   

  ลงชื่อ…………………………………..ผู้บันทึก

   

   

   

   


  จำนวนที่เข้าชม : 5384   [ คลิกขึ้นบน ]
   
  ความคิดเห็นที่ 1
  เสาร์ ที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 12:49:26
  เป็นแผนการสอนที่ดีมาก
  Post by : supa_091@hotmai.c0.th    IP : 192.168.212.144, 61.7.219.162


    แสดงความคิดเห็น
  ชื่อ/อีเมลล์ :  สมาชิกระบบจะกรอกให้อัตโนมัติ
  ใส่รหัสยืนยัน
  ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
  อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
  ข้อความ :


  กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


   
  ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
      การพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา สาระการเรียนรู้ปฐมวัย เรื่อง สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่ 2
      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เซต
      บทคัดย่อ
      การประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานของโรงเรียนวัดโพธินิมิตร สำนักงานงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
      การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาศิลปะ
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน (ว30101)
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน (ว30101)
      รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุด เรียนสนุกยุคไร้พรมแดน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม


  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา สอบครู ครูผู้ช่วย วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
  ©Copyright 2015, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  |