วิจัยบทที่ 3-เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิทยฐานะครู

   


      วิจัยบทที่ 3
      พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 

  ผู้เขียน : benjawan11


  ให้คะแนนผลงานวิชาการนี้ :

  Blog หมายเลข 364 | คะแนน Rating: 1.9/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 37 votes)

  คำค้น : ผลงานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

    

  บทที่  3

  วิธีการดำเนินงาน

                  การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เพื่อสร้างเอกสารประกอบการสอน ชุดผลิตภัณฑ์ใบตาลสานสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดประสพ ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  สุราษฎร์ธานี เขต 1 ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2552  จำนวน 32 คน  ผู้รายงานมีวิธีการดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

  1.   ประชากร

  2.   แบบแผนการศึกษา

  3.   ตัวแปรที่ศึกษา

  4.   เครื่องมือที่ใช้ศึกษา

  5.   การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ

  6.   การเก็บรวบรวมข้อมูล

  7.   การวิเคราะห์ข้อมูล

  8.   การเผยแพร่ผลงาน

  ประชากร

  ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดประสพ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ภาคเรียนที่ 1                ปีการศึกษา 2552  จำนวน 32 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง

  แบบแผนการศึกษา

  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยใช้ประชากรกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน(One–Group  Pretest–Posttest Design) สมบัติ  กาญจนารักพงศ์. (2548 : 50)

                                  โดย          O1                    X                O2

                                                  O1           แทน       การทดสอบก่อนเรียน

                                                  X             แทน       เป็นการสอนโดยใช้นวัตกรรมที่สร้างขึ้น

                                                  O2           แทน       การทดสอบหลังเรียน

  ตัวแปรที่ศึกษา

                  1.  ตัวแปรต้น คือ วิธีการเรียนเอกสารประกอบการสอน  ชุดผลิตภัณฑ์ใบตาลสานสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                  2.  ตัวแปรตาม  คือ

                       2.1  ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน  ชุดผลิตภัณฑ์ใบตาลสานสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                   

                     2.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่ได้จากการใช้เอกสารประกอบการสอน 

  ชุดผลิตภัณฑ์ใบตาลสานสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                       2.3  ความคิดเห็นของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน ชุดผลิตภัณฑ์ใบตาลสานสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  เครื่องมือที่ใช้ศึกษา

  ผู้ศึกษาได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเอกสารประกอบการสอน ชุดผลิตภัณฑ์ใบตาล            สานสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

  ดังนี้

                       1.  เอกสารประกอบการสอน ชุดผลิตภัณฑ์ใบตาลสานสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้         การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 เล่ม  ดังนี้

                             เล่มที่  1  พื้นฐานใบตาลสานสร้างสรรค์

                             เล่มที่  2  ใบตาลสานของเล่น

                             เล่มที่  3  ในตาลสานของใช้ในงานพิธี

                             เล่มที่  4  ใบตาลสานของใช้ในบ้าน

                       โดยเล่มที่ 1  มีเนื้อหาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานประดิษฐ์  ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมใบตาล  และความรู้เกี่ยวกับการสานขั้นพื้นฐาน  เล่มที่ 2, 3 และ 4  มีเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์   ขั้นตอนการประดิษฐ์ชิ้นงานจากใบตาล  เล่ม 3 จำนวน 9 ชิ้น แบ่งตามประเภทของ การใช้งาน  ในแต่ละยังประกอบไปด้วย คำนำ  สารบัญ  คำชี้แจง  คำแนะนำการใช้  ใบความรู้  แบบฝึกหัดทบทวน  ใบมอบหมายงาน  แบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน  แบบทดสอบหลังเรียน แนวคำตอบแบบฝึกหัดทบทวนและใบมอบหมายงาน  เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  เอกสารอ้างอิง โดยใช้เวลาในการดำเนินการสอนจำนวน 22 ชั่วโมง

                       2.  คู่มือการใช้เอกสารประกอบการสอน ชุดผลิตภัณฑ์ใบตาลสานสร้างสรรค์  กลุ่มสาระ

  การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน  ดังนี้ 

                            ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544

                            ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                            ส่วนที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้  สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง  ผลิตภัณฑ์ใบตาลสานสร้างสรรค์

                            ส่วนที่ 4 แผนการจัดการเรียนรู้สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)

  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  เรื่อง ผลิตภัณฑ์ใบตาลสานสร้างสรรค์

           แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย สาระสำคัญ  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  จุดประสงค์การเรียนรู้  สาระการเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล     สื่อและแหล่งเรียนรู้  กิจกรรมเสนอแนะ  ความคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา  และบันทึกหลังสอน จำนวน 12 แผนการจัดการเรียนรู้ 

       3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

  (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ใบตาลสานสร้างสรรค์ 

                       4.  แบบประเมินความพึงพอใจที่ผู้เรียนมีต่อเอกสารประกอบการสอน ชุดผลิตภัณฑ์ใบตาลสานสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษา           ปีที่ 6  ซึ่งประกอบด้วย

                             4.1  คำชี้แจง

                             4.2  ประเด็นที่ประเมินมี 10 รายการ

                            4.3  คุณลักษณะที่ใช้ในการประเมิน  เป็นแบบการจัดอันดับคุณภาพ (Ratting Scale) แบ่งเป็น 5 อันดับ  คือ    5       =    เหมาะสมมากที่สุด

                                               4         =    เหมาะสมมาก

                                               3         =    เหมาะสมปานกลาง

                                               2         =    เหมาะสมน้อย

                                               1         =    เหมาะสมน้อยที่สุด

   

   

   

   

                             4.4  เกณฑ์การแปรผล 5 ระดับ

                                     คะแนนเฉลี่ย     4.50 - 5.00            มีความพึงพอใจเหมาะสมมากที่สุด

                                     คะแนนเฉลี่ย     3.50 - 4.49            มีความพึงพอใจเหมาะสมมาก

                                     คะแนนเฉลี่ย     2.50 - 3.49            มีความพึงพอใจเหมาะสมปานกลาง

                                     คะแนนเฉลี่ย     1.50 - 1.49            มีความพึงพอใจเหมาะสมน้อย

                                     คะแนนเฉลี่ย     1.00 - 1.49            มีความพึงพอใจเหมาะสมน้อยที่สุด

                       เป็นแบบทดสอบที่ผู้ศึกษาได้ดำเนินการสร้างโดยให้สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ของเอกสารประกอบการสอน  เป็นแบบทดสอบ ปรนัย  4 ตังวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  ซึ่งแบบทดสอบชุดนี้เป็นชุดเดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน  เพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐานของผู้เรียนแต่ละคนในสาระการเรียนรู้  เรื่อง  ผลิตภัณฑ์ใบตาลสานสร้างสรรค์  และใช้ทดสอบหลังเรียนอีกครั้งเพื่อตรวจสอบความรู้ผู้เรียนหลังจากผู้เรียนได้ใช้เอกสารประกอบกาสอน

   

  การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ

  1.  เอกสารประกอบการสอน ชุดผลิตภัณฑ์ใบตาลสานสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้        

  การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                    มีวิธีการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้

                           1.1  ศึกษาหลักสูตรขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  การจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระ

  การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) หลักสูตรสถานศึกษาและเอกสารต่าง ๆ  วิเคราะห์หลักสูตร  จุดประสงค์การเรียนรู้  กำหนดเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร

                          1.2  ศึกษาหลักการ  แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเอกสารประกอบการสอน

  ให้เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียน 

       1.3  ศึกษาเนื้อหาสาระในการสร้างเอกสารประกอบการสอนให้สอดคล้องกับปัญหาและสภาพท้องถิ่น  กำหนดชิ้นงานโดยใช้วัสดุธรรมชาติที่หาง่ายในท้องถิ่นและสะดวกในการจัดการเรียนรู้

                       1.4  สร้างเอกสารประกอบการสอน ชุดผลิตภัณฑ์ใบตาลสานสร้างสรรค์  กลุ่มสาระ               การเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยจัดทำต้นฉบับเอกสารประกอบการสอน ประกอบด้วย  คำชี้แจง  คำแนะนำการใช้เอกสาร  ใบความรู้  แบบฝึกหัดทบทวน  ใบมอบหมายงาน แบบทดสอบหลังเรียน เฉลยคำตอบแบบฝึกหัดทบทวน ใบมอบหมายงานและเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  โดยจัดลำดับการเรียนรู้ในการประดิษฐ์ชิ้นงาน ไว้ดังนี้

   

                                  1.4.1  กำหนดชื่อชิ้นงาน  จุดประสงค์การเรียนรู้  สาระการเรียนรู้

                                  1.4.2  กำหนดวัสดุ-อุปกรณ์

                                  1.4.3  เขียนขั้นตอนการประดิษฐ์

                                  1.4.4  สร้างภาพประกอบให้สอดคล้องกับขั้นตอนการประดิษฐ์  โดยการถ่ายภาพขั้นตอนการประดิษฐ์ตามลำดับขั้นตอนและนำมาประกอบคำบรรยาย

                                  1.4.5  จัดพิมพ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

                                  1.4.6  รวบรวมเข้ารูปเล่มแบ่งเนื้อเรื่องตามลักษณะการนำไปใช้  ได้เป็นเอกสารประกอบการสอน  จำนวน 4 เล่ม  ดังนี้

                                             เล่มที่  1  พื้นฐานใบตาลสานสร้างสรรค์

                                             เล่มที่  2  ใบตาลสานของเล่น

                                          เล่มที่  3  ในตาลสานของใช้ในงานพิธี

                                          เล่มที่  4  ใบตาลสานของใช้ในบ้าน

                                  1.4.5  นำเอกสารประกอบการสอนที่จัดทำเสนอแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ  จำนวน 5 ท่าน  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของอักขรวิธี  รวมทั้งความสมบูรณ์ของเนื้อหา  ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน มีดังนี้

                                             1)  นายชาญ  กระมล                                ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

                                                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  1

                                             2)  นายมาริส  ปทะวานิช                        ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสพ

                                                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  1

                                             3)  นางสาวศิริรัตน์  เพชรประภัสสร  ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนวัดกาญจนาราม

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  1

                                             4)  นางสุนิษา  ชูพัฒน์พงศ์      ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนวัดคงคาล้อม

                                                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  1

                                            5)  นางพรทิพย์  ชาตะสุชาติ     ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง

                                                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  1

  1.4.5  นำเอกสารประกอบการสอนที่ผ่านการตรวจสอบ  แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

  ของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ

  1.4.6  นำเอกสารประกอบการสอนที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของ

  ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม  แล้วนำไปทดลองใช้สอนกับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดประสพ  ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 30 คน ผลปรากฏว่า  ผู้เรียนสามารถประดิษฐ์ชิ้นงานได้ตามที่กำหนดไว้  แต่ยังพบปัญหา คือ คำอธิบายและรูปภาพในขั้นตอนการประดิษฐ์ไม่ชัดเจน  และเข้าใจยาก  ผู้ศึกษาจึงทำการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว

  1.4.7  เมื่อทำการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง  ในเอกสารประกอบการสอนแล้ว

  จัดพิมพ์ และนำไปใช้จริงกับประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ นักเรียน             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนวัดประสพ อำเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 1  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552  จำนวน 32 คน             

   

   
   

  1.  ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)

  2.  ศึกษาหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเอกสารประกอบการสอน

   
   


                                 

                 

         
     
   

  ทดลองใช้กับประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

   
   
   

   

   

   

   


  แก้ไขข้อบกพร่อง

   
                  

               
     
   

  ทดลองใช้กับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2551 จำนวน 30  คน

  เพื่อหาข้อบกพร่องและปัญหาที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน

   
     

  แก้ไขข้อบกพร่อง

   
   
     
   
   
   

   

   

   

   

   


  ภาพที่ 3.1  ขั้นตอนการสร้างเอกสารประกอบการสอน

  2.  คู่มือการใช้เอกสารประกอบการสอน ชุดผลิตภัณฑ์ใบตาลสานสร้างสรรค์ 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

        มีวิธีการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้

        2.1  ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  พุทธศักราช 2544

        2.2  วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา

                      2.3  ศึกษาคู่มือครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  พุทธศักราช 2544

   

   

                      2.4  กำหนดโครงสร้างของแผนการจัดการเรียนรู้  ไว้ดังนี้

                                  2.4.1  สาระสำคัญของเนื้อหา

                                  2.4.2  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

                                  2.4.3  จุดประสงค์การเรียนรู้

                                  2.4.4  สาระการเรียนรู้

                                  2.4.5  กิจกรรมการเรียนรู้

                                  2.4.6  สื่อและแหล่งเรียนรู้

                                  2.4.7  การวัดและประเมินผล

                                  2.4.8  กิจกรรมเสนอแนะ

                                  2.4.9  ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา

                                  2.4.10  บันทึกหลังสอน

                          2.5  จัดทำแผนการเรียนรู้  จำนวน 12 แผน เวลาที่ใช้สอน 22 ชั่วโมง  ดังตารางที่ 3.1 ดังนี้

  ตารางที่ 3.1  กำหนดการสอนเอกสารประกอบการสอน ชุดผลิตภัณฑ์ใบตาลสานสร้างสรรค์ 

                       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

   

  เล่ม /เรื่อง

  แผน

  เรื่องที่จะศึกษา

  เวลาที่ใช้

  เล่มที่ 1 พื้นฐานใบตาลสานสร้างสรรค์

  1

  การสร้างสรรค์งานประดิษฐ์

  2

  2

  ความรู้เกี่ยวกับใบตาล

  2

  3

  หลักการสานขั้นพื้นฐาน

  2

  เล่มที่ 2 ใบตาลสานของเล่น

  4

  ใบตาลสานปลาตะเพียน

  1

  5

  ใบตาลสานก

  1

  6

  ใบตาลสานม้า

  2

  เล่มที่ 3 ใบตาลสานของใช้ในงานพิธี

  7

  ใบตาลสานเหรียญโปรยทาน

  2

  8

  ใบตาลสานกระทงลอย

  2

  9

  ใบตาลสานพวงกุญแจรูปหัวใจ

  2

  เล่มที่ 4 ใบตาลสานของใช้ในบ้าน

  10

  ใบตาลสานนาฬิกา

  2

  11

  ใบตาลสานกล่องใส่กระดาษทิชชู

  2

  12

  ใบตาลสานที่ใส่ซองจดหมาย

  2

   

   

                        2.6  นำแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบในประเด็นเกี่ยวกับเนื้อหา  จุดประสงค์การเรียนรู้  เนื้อหา และกิจกรรมการเรียนรู้

                        2.7  ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ

                        2.8  นำไปจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม

        2.9  นำคู่มือการใช้เอกสารประกอบการสอน ชุดผลิตภัณฑ์ใบตาลสานสร้างสรรค์ 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มี                  แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 12 แผน ไปใช้ควบคู่กับเอกสารประกอบการสอน ชุดผลิตภัณฑ์ใบตาลสานสร้างสรรค์  กับประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6  โรงเรียนวัดประสพ อำเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 1  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552  จำนวน 32 คน            

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  ภาพที่ 3.2  ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้

  3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

  (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ใบตาลสานสร้างสรรค์ 

        มีวิธีการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้

        3.1  ศึกษาเนื้อหาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรสถานศึกษา  ในกลุ่มสาระ

  การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)

  3.2     สร้างแบบทดสอบโดยยึดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้สอดคล้องกับเนื้อหาย่อยตาม

  แผนการจัดการเรียนรู้  โดยข้อสอบเป็นHชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก  จำนวน 50 ข้อ

        3.3  นำแบบทดสอบที่สร้าง จำนวน 50 ข้อ  ให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องของข้อคำถามด้านเนื้อหากับโครงสร้างเนื้อหา  การประเมินความสอดคล้องในแต่ละองค์ประกอบโดยพิจารณาตั้งแต่หลักการมุ่งหมาย  เนื้อหาสาระ  วิธีการ  กิจกรรมสื่อประกอบการจัดกิจกรรม 

                      3.4  นำแบบทดสอบที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น เสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหากับจุดประสงค์การเรียนรู้โดยใช้ IOC ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้  โดยใช้วิธีของโรวิเนลลี และแฮมเบิลตัน. (อ้างถึงใน               พวงรัตน์  ทวีรัตน์. 2540 : 124) ดังนี้

                                    +1   แน่ใจว่าข้อสอบมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้

                                     0    ไม่แน่ใจว่าข้อสอบมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้

                                    -1    ข้อสอบไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้

                      3.5  นำผลการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์หาดัชนีความสอดคล้อง 

  ระหว่างข้อคำถามของแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (Index of item objective congruence : IOC) เลือกข้อสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 - 1.00 เป็นข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง สำหรับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างขึ้น มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.601.00 ทั้ง 50  ข้อ       (ดังข้อมูลในภาคผนวก  ค)

                       3.6  นำแบบทดสอบที่ผ่านการหาค่า IOC  จำนวน 50 ข้อ  นำไปทดลองใช้กับนักเรียน    ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนวัดประสพ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 30 คน ที่ผ่าน          การเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน ชุดผลิตภัณฑ์ใบตาลสานสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                      3.7  นำคะแนนที่ได้จากการทดสอบ  มาวิเคราะห์ข้อมูลกับโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ  (Simple Items Analysis (SIA). อ้างถึงใน ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ. 2550)  เพื่อหาค่าความยากง่าย (p)  และค่าอำนาจจำแนก (r)  คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.47 - 0.77  ค่าอำนาจจำแนก (r)  ตั้งแต่                   0.13 1.00  ได้จำนวน 30 ข้อ  (ดังข้อมูลในภาคผนวก ค)

                    3.8  นำแบบทดสอบที่เลือกไว้ จำนวน 30 ข้อ ไปทดสอบกับนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)  อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใช้สูตร KR–20 ของคูเดอร์  ริชาร์ดสัน. (อ้างถึงใน             ล้วน สายยศและอังคณา  สายยศ. 2540 : 215) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.7313 (ดังข้อมูลในภาคผนวก ค)

   

   

                      3.1  นำแบบทดสอบ 30 ข้อ ที่ผ่านการหาความเชื่อมั่น  จัดพิมพ์แล้วนำไปใช้กับประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6  โรงเรียนวัดประสพ อำเภอ กาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 1  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 32 คน           

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  ภาพที่  3.3  ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

   

   

   

   

   

   

   

                  4. แบบประเมินความพึงพอใจที่ผู้เรียนมีต่อเอกสารประกอบการสอน ชุดผลิตภัณฑ์ใบตาล

  สานสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษา

  ปีที่ 6

        มีวิธีการสร้าง ดังนี้

        4.1  ศึกษาลักษณะการสร้างแบบประเมินของเอกสารประกอบการสอน ชุดผลิตภัณฑ์

  ใบตาลสานสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในขอบข่ายเนื้อหาและรูปแบบที่จะประเมิน  ตามแบบมาตราส่วนประมาณค่าชนิดใช้ตัวเลขบอกระดับคุณภาพและเกณฑ์การประเมิน  (ไชยยศ  เรืองสุวรรณ. 2534 : 138  อ้างถึงใน เบญจมาศ  ชัยวรรณคุปต์และคณะ. 2547 : 54)  ดังนี้

                                  ระดับคุณภาพ 

                                        5   หมายถึง     ความพึงพอใจระดับมากที่สุด

                                        4   หมายถึง     ความพึงพอใจระดับมาก

        3   หมายถึง     ความพึงพอใจระดับปานกลาง

        2   หมายถึง     ความพึงพอใจระดับน้อย

        1  หมายถึง      ความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด

                               เกณฑ์การประเมิน

                        คะแนนเฉลี่ย  4.50  -  5.00    มีความพึงพอใจเหมาะสมมากที่สุด

                        คะแนนเฉลี่ย  3.50  -  4.49    มีความพึงพอใจเหมาะสมมาก

                        คะแนนเฉลี่ย  2.50  -  3.49    มีความพึงพอใจเหมาะสมปานกลาง

                        คะแนนเฉลี่ย  1.50  -  2.39    มีความพึงพอใจเหมาะสมน้อย

                        คะแนนเฉลี่ย  1.00  -  1.49    มีความพึงพอใจเหมาะสมน้อยที่สุด

        4.2  สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน  โดยพิจารณาด้านเนื้อหา  รูปแบบภาพประกอบ  การการนำไปใช้  จำนวน 10 ข้อ

        4.3  ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ  เพื่อพิจารณาแบบประเมินให้ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการและความถูกต้องเหมาะสม  แล้วนำไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง

         4.4  นำแบบประเมินความพึงพอใจจัดพิมพ์  เพื่อนำไปใช้กับประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6  โรงเรียนวัดประสพ  อำเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 1  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 32 คน         

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  ภาพที่  3.4  ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน

   

  การเก็บข้อมูลการศึกษา

  1.  ใช้เวลาศึกษา 22 ชั่วโมง  โดยใช้เวลาเรียนตามปกติในชั่วโมงกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)  ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2552

  2.  วิธีดำเนินงานในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2552  เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2552 จนถึง 13 สิงหาคม 2552

        2.1  ก่อนทำการสอน  ทำการทดสอบก่อนเรียน  (Pre-Test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ใบตาลสานสร้างสรรค์  แบบปรนัย 4 ตัวเลือก  จำนวน 30 ข้อ

                        2.2  ดำเนินการใช้เอกสารประกอบการสอน  ชุดผลิตภัณฑ์ใบตาลสานสร้างสรรค์                    

  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 จนครบทั้ง     4  เล่ม  ควบคู่กับคู่มือการใช้เอกสารประกอบการสอน ชุดผลิตภัณฑ์ใบตาลสานสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่มีแผนการจัด                การการเรียนรู้  จำนวน 12 แผน ใช้เวลาทั้งหมด จำนวน 22 ชั่วโมง

  ตารางที่ 3.2  ตารางสอนของผู้ศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนวัดประสพ

          เวลา

  วัน

  08.30-09.30

  09.30-10.30

  10.30-11.30

  11.30 – 12.30

  12.30-13.30

  13.30-14-30

  14.30-15.30

  จันทร์

  อังกฤษ 5

  อังกฤษ 4

   

   

   

  ซ่อมเสริม

  อังคาร

  อังกฤษ 6

  อังกฤษ 5

  อังกฤษ 4

   

   

  ชมรม

  พุธ

  วิทย์ 5

  อังกฤษ 6

  วิทย์ 5

  การงานป.5

  การงานป.5

  ซ่อมเสริม

  พฤหัสบดี

  อังกฤษ 5

  วิทย์ 6

  อังกฤษ 6

  การงานป.6

  การงานป.6

  ลูกเสือ

  ศุกร์

  อังกฤษ 4

  วิทย์ 6

  อังกฤษ 5

   

  แนะแนว 6

  อบรมคุณธรรม

         2.4  ระหว่างทำการสอนในแต่ละเล่ม  ให้ทำแบบฝึกหัดทบทวนและใบมอบหมายงาน 

  เมื่อจบแต่ละเล่มให้ทำการทดสอบหลังเรียน

         2.4  หลังสิ้นสุดการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนจนครบทั้ง 4 เล่ม แล้ว

  ทำการทดสอบหลังเรียน (Post - Test) โดยใช้โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                 หลังเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ใบตาลสานสร้างสรรค์  แบบปรนัย 4 ตัวเลือก  จำนวน 30 ข้อ ฉบับเดียวกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน

         2.5  เมื่อทำการสอนเสร็จสิ้น  เก็บรวบรวมคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล

  สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือและการวิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษา

   1.  ขั้นหาคุณภาพของเครื่องมือ  ประกอบด้วย

                1.1  การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้                    การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เรื่อง ผลิตภัณฑ์ใบตาล                 สานสร้างสรรค์  ดังนี้

                 1.1.1 หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ใช้สูตรของโรวิเนลลีและแฮมเบลตัน. (1977

  อ้างถึงใน ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2540 : 249)

                                                  IOC        =            

   

                                         เมื่อ   IOC       แทน       ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อถามกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

                                                                  แทน       ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละข้อ

                                                      N         แทน       จำนวนผู้เชี่ยวชาญ

        1.1.2  หาค่าความยาก (Difficulty) ของข้อสอบแต่ละข้อ โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์

  ข้อสอบ (Simple Items Analysis) และวิธีคำนวณจากสูตรของ พวงรัตน์ ทวีรัตน์. (2540 : 129) ดังนี้

                 p     =  

   

         เมื่อ    P            แทน       ความยากของคำถามแต่ละข้อ

                     R          แทน       จำนวนผู้ตอบถูกในแต่ละข้อ

                     N          แทน       จำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด

                             1.1.3  หาค่าอำนาจจำแนก (Discrimination) ของข้อสอบแต่ละข้อ โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ (Simple Items Analysis) และวิธีคำนวณจากสูตรของพวงรัตน์  ทวีรีตน์. (2540 : 130) ดังนี้

                  r       = 

   

                 เมื่อ          r         แทน       ค่าอำนาจจำแนกเป็นรายข้อ

                      Ru        แทน       จำนวนผู้ที่ตอบถูกในข้อนั้นในกลุ่มเก่ง

                      R1      แทน         จำนวนผู้ที่ตอบถูกในข้อนั้นในกลุ่มอ่อน

                      N         แทน       จำนวนคนในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด

                                 1.2.4  หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง               การเรียนใช้สูตร KR- 20 ของ คูเดอร์  ริชาร์ดสัน. (อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540 : 123)  

                                               rtt                =

                                         เมื่อ       rtt    แทน           ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ

                                                        n     แทน          จำนวนข้อ

                                                        p        แทน       สัดส่วนของคนทำถูกในแต่ละข้อ

                                                      q          แทน       สัดส่วนของคนทำผิดในแต่ละข้อ  =  1 – p

                                                             แทน       ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ

                        2.2  การหาค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่นของแบบประเมินความพึงพอใจ  ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา  (a - Coefficient) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS  for  Windows (Statistical Package  for Social  Sciences) Version 11.5

               2.  วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการศึกษา

        2.1  หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน ชุดผลิตภัณฑ์ใบตาลสานสร้างสรรค์ 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ทั้ง 4 เล่ม            ที่สร้างขึ้นว่ามีประสิทธิภาพที่กำหนดไว้ คือ  80/80 โดยใช้สูตรในการหาประสิทธิภาพของ

  ชัยยงค์  พรหมวงศ์. (2536 : 495)

   

   

   

               80  ตัวแรก (E1) หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนนที่ผู้เรียนทั้งห้องได้รับโดยเฉลี่ยจากการทำ แบบฝึกหัดทบทวนและชิ้นงานในใบมอบหมายงานระหว่างเรียน  ได้ร้อยละ 80

                    E1      =                       

          เมื่อ         E1            แทน       ประสิทธิภาพของกระบวนการ

                                  แทน       คะแนนรวมของแบบฝึกทบทวนหรือชิ้นงาน

                           A            แทน       คะแนนเต็มของงแบบฝึกทบทวนหรือชิ้นงาน

                           N            แทน       จำนวนผู้เรียน

               80  ตัวหลัง (E2) หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนนที่ผู้เรียนทั้งห้องได้รับโดยเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้ร้อยละ 80

              

                   E2      =                        

  เมื่อ         E2            แทน       ประสิทธิภาพของผลลัพธ์

                      F              แทน       คะแนนรวมของการทดสอบหลังเรียน

                          B           แทน         คะแนนเต็มของการทดสอบหลังเรียน

                          N             แทน       จำนวนผู้เรียน

               2.2  การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน  ชุดผลิตภัณฑ์ใบตาลสานสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้เรียน  โดยใช้สถิติพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows  (Statistical  Package  for  Social  Sciences) Version 11.5 และโดยการใช้สูตร  ได้แก่

                              2.2.1  ค่าคะแนนเฉลี่ย (    ) ของคะแนน โดยใช้สูตรของ ล้วน สายยศ และ                 อังคณา  สายยศ. (2540 : 73) ดังนี้

   

         
     
   
   
   


                                                           =           

                                   เมื่อ              แทน    คะแนนเฉ­ลี่ยที่ได้จากแบบทดสอบ

                                               แทน     ผลรวมของคะแนนทั้งหมด

                                             N      แทน     จำนวนผู้เรียน

                             2.2.2  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้สูตร ล้วน  สายยศ และ

  อังคณา  สายยศ. (2543 : 79) ดังนี้

                                                     S.D.       =          

   

                                  เมื่อ         S.D.        แทน       ความเบี่ยงแบนมาตรฐานของคะแนน

                                                                  แทน       ผลรวมของคะแนนทั้งหมด

                                                                  แทน       ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกำลังสอง

                                                  N             แทน       จำนวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง

                           2.2.3  การทดสอบความมีนัยสำคัญของความแตกต่างคะแนนก่อนเรียนและ           หลังเรียนภายในกลุ่มโดยการทดสอบค่าที  (t-test) แบบ Dependent  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  SPSS  for Windows (Statistical Package for Social Sciences) Version 11.5  

                    2.3  การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้เรียน  โดยใช้สถิติพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows  (Statistical  Package  for  Social  Sciences)

  Version 11.5 และโดยการใช้สูตรได้แก่

                              2.3.1  ค่าคะแนนเฉลี่ย (    ) ของคะแนน โดยใช้สูตรของ ล้วน สายยศ และ                 อังคณา  สายยศ. (2540 : 73) ดังนี้

         
     
   
   
   


                                                           =           

                                   เมื่อ              แทน    คะแนนเฉลี่ยที่ได้จากแบบทดสอบ

                                               แทน     ผลรวมของคะแนนทั้งหมด

                                             N      แทน     จำนวนผู้เรียน

  การเผยแพร่ผลงาน

                  ผู้ศึกษาได้มีการเผยแพร่ผลงานให้กับเพื่อนครูในรูปแบบต่าง ๆ (ดูจากภาคผนวก จ)

              1.  การเผยแพร่ให้กับเพื่อนครูในโรงเรียนต่าง ๆ ภายในกลุ่มและในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 เช่น  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์  โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)  โรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี  โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)  โรงเรียนบ้านปากดอนสัก  โรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์  โรงเรียนวัดกงตาก  โรงเรียนวัดคงคาล้อม

  โรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง

                  2.  เผยแพร่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
  จำนวนที่เข้าชม : 4932   [ คลิกขึ้นบน ]
   


   
  ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
      เผยแพร่ผลงาน
      การสร้างและผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดงานศิลปะพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
      เผยแพร่ผลงาน บทเรียนสำเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
      ผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
      ผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
      รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด นิทานสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓


  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา สอบครู ครูผู้ช่วย วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
  ©Copyright 2015, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  |