การสร้างเอกสารประกอบการเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม-เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิทยฐานะครู

   


      การสร้างเอกสารประกอบการเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
      จันทร์ ที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 

  ผู้เขียน : pttwon


  ให้คะแนนผลงานวิชาการนี้ :

  Blog หมายเลข 465 | คะแนน Rating: 1.7/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 39 votes)

  คำค้น :

  ชื่อเรื่อง

  การสร้างเอกสารประกอบการเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Web Editor สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน

  ผู้รายงาน

  ประทิน  วงค์ไชย

   

  บทคัดย่อ

   

  จุดมุ่งหมาย

  1.      เพื่อสร้าง เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Web Editor

  2.      เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Web Editor ที่พัฒนาขึ้นโดยเกณฑ์มาตรฐาน  80/80

  3.      เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Web Editor

  4.      เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้าง                  เว็บเพจด้วยโปรแกรม Web Editor ที่สร้างขึ้น

   

  วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า

  กลุ่มประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ของโรงเรียนบ้านน้ำพุร้อนอำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน  ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 14 คน 

  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Web Editor จำนวน 9 ชุด  แบบประเมินตนเองหลังเรียนในแต่ละชุด    แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (IOC)   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    แบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียน 

  การวิเคราะห์ข้อมูล  หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน โดยใช้เกณฑ์ 80/80

  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนทดสอบโดยหาค่า t-test  วิเคราะห์

  หาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน

   

  ผลการศึกษาค้นคว้า

  เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Web Editor ที่สร้างขึ้น             มีประสิทธิภาพ 80.71/82.06 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80

  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบก่อนเรียนกับการทดสอบหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนด้วย   เอกสารประกอบการเรียนแสดงว่าหลังจากเรียนจากเอกสารประกอบการเรียนที่ผู้รายงานสร้างขึ้นแล้วนักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน

  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนที่ผู้รายงานสร้างขึ้นอยู่ในระดับมาก

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  จำนวนที่เข้าชม : 1243   [ คลิกขึ้นบน ]
   


   
  ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
      การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
      บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ช่วงเวลาและการเรียงลำดับเหตุการณ์
      การพัฒนาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์งานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
      บทคัดย่อ
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      รายงานการพัฒนาหนังสือนิทานส่งเสริมการอ่านและเขียนคาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ


  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา สอบครู ครูผู้ช่วย วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
  ©Copyright 2015, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  |