[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิทยฐานะครู

   


      การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Improve your Nouns and Pronouns กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
      อังคาร ที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 

  ผู้เขียน : watkokhad01


  ให้คะแนนผลงานวิชาการนี้ :

  Blog หมายเลข 471 | คะแนน Rating: 1.5/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 40 votes)

  คำค้น : ผลงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

  บทคัดย่อ

   

  เรื่องที่รายงาน : การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Improve your Nouns and Pronouns กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  ผู้รายงาน         : นายประมวล  ศรีอินทร์

  ตำแหน่ง           :  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนวัดโคกหาด จังหวัดนครศรีธรรมราช

  ปีที่รายงาน        :  2554

   

                          การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง  Improve your Nouns and Pronouns กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพ 80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังทำแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเรื่อง Improve  your  Nouns  and  Pronouns 3) หาประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเรื่อง Improve your Nouns and Pronouns  และ4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเรื่อง  Improve  your  Nouns  and  Pronouns โดยทำการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดโคกหาด อำเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553  ซึ่งสุ่มอย่างง่ายมาจำนวน 1 ห้องเรียนจำนวน 24 คนใช้เวลาในการทดลอง 20 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Improve your Nouns and Pronouns สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Improve your  Nouns  and  Pronouns  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  แลแบบสอบถามความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเรื่อง Improve your Nouns and Pronouns สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิเคราะห์คุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษใช้การวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหาโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องและค่าประสิทธิภาพแบบ E1 / E2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ คือค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที  (t-Test)  

          ผลการศึกษาพบว่า

                                  1. แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง  Improve your Nouns and Pronouns กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่ผู้รายงานพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1 / E2 = 80/80 โดยประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเรื่อง Improve your Nouns and Pronouns สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ  85.00/83.92

                                  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Improve your Nouns and Pronouns ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  หลังทำแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเรื่อง Improve your Nouns and Pronouns สูงกว่าก่อนทำแบบฝึกทักษะ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

         3. แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเรื่อง Improve your Nouns and Pronouns สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีประสิทธิผลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมเท่ากับ 0.69  แสดงว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 69

                                  4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Improve your  Nouns  and  Pronouns  อยู่ในระดับมาก คือมีคะแนนเฉลี่ยรวม ( ) เท่ากับ 3.87 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ  1.19 

                          โดยสรุป แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Improve your Nouns and Pronouns กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้รายงานพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  85.00/83.92 สามารถนำไปใช้เป็นสื่อ/นวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

   

   

   


  จำนวนที่เข้าชม : 1565   [ คลิกขึ้นบน ]
   


   
  ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
      รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร
      เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในการร่วมกิจกรรม การเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เสริมด้วยแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
      รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิทยฐานะครู
      รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดชนิดของคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถ
      ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการเขียนโปรแกรมเกม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
      รายงานผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม โดยใช้กิจกรรมกลางแจ้งชุดการละเล่น ของเด็กไทย ของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2
      รายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การเป่าขลุ่ยโซปราโน รีคอร์เดอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ
  ©Copyright 2012, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  ลิ้งเพื่อนบ้าน : เกมส์ |