[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิทยฐานะครู

   


      การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง My Family
      อังคาร ที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 

  ผู้เขียน : vilalee1979


  ให้คะแนนผลงานวิชาการนี้ :

  Blog หมายเลข 486 | คะแนน Rating: 1.7/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 38 votes)

  คำค้น : ผลงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

   ชื่อเรื่อง                              การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์    

                                              สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เรื่อง  My Family

  ผู้ศึกษาและพัฒนา           นางพิศมัย  จันทร์ศรี  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

  หน่วยงาน                         โรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดด  อำเภอปทุมรัตต์ 

                                              จังหวัดร้อยเอ็ด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 2

  ปีที่ศึกษา                            2554    

   

  บทคัดย่อ

   

  การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่มีประสิทธิภาพ  80/80  และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการใช้และหลังการใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ 

  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ประชากร  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ21101  ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2554  ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 18 (ศูนย์บ้านดูน)  อำเภอปทุมรัตต์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต จำนวน  5 โรงเรียน  รวม 100  คน  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดด  อำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 2  ใน             ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2554  จำนวน 15  คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวบข้อมูลในครั้งนี้ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เรื่อง My Family  จำนวน  12 แผน  แผนละ  1 ชั่วโมง, ชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่  1  เรื่อง  My  Family  จำนวน  12  ชุด  ที่ผู้รายงานได้พัฒนาขึ้นและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์  จำนวน  40  ข้อ  ซึ่งมีค่าความยากง่าย (p)  เท่ากับ  0.25 – 0 .80  ค่าอำนาจจำแนก  ( r )  เท่ากับ  0.22 – 0.86  สถิติที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเป็นการหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                      ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า 

                      1.  ชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีประสิทธิภาพ  84.83/81  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้  80/80   

                     2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  17.33  มีค่า  S.D  เท่ากับ  2.16  เท่ากับ  32.4  มีค่า  S.D เท่ากับ  2.74   และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนแตกต่างกับก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01                      โดยสรุปชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เรื่อง  My Family  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เหมาะสม  สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะในการฝึกเขียนภาษาอังกฤษเป็นคำ  เป็นประโยคและข้อความสั้น ๆ ง่าย ๆ  เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน  สามารถนำไปใช้ในการสื่อสารต่อไป   

   

   

   

   


  จำนวนที่เข้าชม : 2597   [ คลิกขึ้นบน ]
   

    แสดงความคิดเห็น
  ชื่อ/อีเมลล์ :  สมาชิกระบบจะกรอกให้อัตโนมัติ
  ใส่รหัสยืนยัน
  ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
  อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
  ข้อความ :


  กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


   
  ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
      การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
      บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ช่วงเวลาและการเรียงลำดับเหตุการณ์
      การพัฒนาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์งานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
      บทคัดย่อ
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      รายงานการพัฒนาหนังสือนิทานส่งเสริมการอ่านและเขียนคาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ


  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา สอบครู ครูผู้ช่วย วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
  ©Copyright 2015, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  |