บทคัดย่อ-เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิทยฐานะครู

   


      บทคัดย่อ
      พุธ ที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 

  ผู้เขียน : chawin


  ให้คะแนนผลงานวิชาการนี้ :

  Blog หมายเลข 582 | คะแนน Rating: 2.1/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 39 votes)

  คำค้น : ผลงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

   ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดนิทานภาษาอังกฤษ
  รายวิชาภาษาอังกฤษเสริมทักษะ (อ่าน-เขียน) รหัสวิชา อ 21202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  ผู้รายงาน นายชวินทร์ ปริปุณณะ
  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
  สถานศึกษา โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
  ปีที่ศึกษาค้นคว้า ปีการศึกษา 2554
  *************************************************************************************************************************

  บทคัดย่อ

  การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบัน มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะทางภาษาและทักษะในการเรียนไปพร้อม ๆ กัน โดยคาดหวังว่าผู้เรียนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องจะมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน สามารถใช้ภาษาเพื่อการติดต่อสื่อสารได้อย่างมั่นใจ การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 4 ประการคือ 1) เพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดนิทานภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษเสริมทักษะ(อ่าน-เขียน) รหัสวิชา อ 21202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75 / 75 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดนิทานภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษเสริมทักษะ(อ่าน-เขียน) รหัสวิชา อ 21202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเสริมทักษะ(อ่าน-เขียน) รหัสวิชา อ 21202 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดนิทานภาษาอังกฤษ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษเสริมทักษะ(อ่าน-เขียน) รหัสวิชา อ 21202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดนิทานภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 80 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดนิทานภาษาอังกฤษ จำนวน 8 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษเสริมทักษะ(อ่าน-เขียน) รหัสวิชา อ 21202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 8 แผน เวลา 40 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการศึกษาปรากฏดังนี้


  1. ร้อยละของคะแนนระหว่างเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดนิทานภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษเสริมทักษะ(อ่าน-เขียน) รหัสวิชา อ 21202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 (E1) เท่ากับ 79.84 และ ร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (E2) เท่ากับ 80.95 ดังนั้น ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดนิทานภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษเสริมทักษะ(อ่าน-เขียน) รหัสวิชา อ 21202 ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 (E1/E2) เท่ากับ 79.84/80.95 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 ที่ตั้งไว้
  2. ดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดนิทานภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษเสริมทักษะ(อ่าน-เขียน) รหัสวิชา อ 21202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 มีค่าเท่ากับ 0.6083 แสดงว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดนิทานภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษเสริมทักษะ(อ่าน-เขียน) รหัสวิชา อ 21202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ช่วยให้เกิดความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 60.83
  3. คะแนนทดสอบหลังเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดนิทานภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษเสริมทักษะ(อ่าน-เขียน) รหัสวิชา อ 21202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษเสริมทักษะ(อ่าน-เขียน) รหัสวิชา อ 21202 โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดนิทานภาษาอังกฤษ โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.68, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ

  จำนวนที่เข้าชม : 785   [ คลิกขึ้นบน ]
   

    แสดงความคิดเห็น
  ชื่อ/อีเมลล์ :  สมาชิกระบบจะกรอกให้อัตโนมัติ
  ใส่รหัสยืนยัน
  ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
  อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
  ข้อความ :


  กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


   
  ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
      การพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา สาระการเรียนรู้ปฐมวัย เรื่อง สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่ 2
      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เซต
      บทคัดย่อ
      การประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานของโรงเรียนวัดโพธินิมิตร สำนักงานงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
      การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาศิลปะ
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน (ว30101)
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน (ว30101)
      รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุด เรียนสนุกยุคไร้พรมแดน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม


  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา สอบครู ครูผู้ช่วย วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
  ©Copyright 2015, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  |