[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  


 สมาชิกที่ออนไลน์ขณะนี้


sangon

tomsrithi

เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิทยฐานะครู

   


      รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง สระลดรูป สระเปลี่ยนรูปเมื่อมีตัวสะกดด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
      เสาร์ ที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ.2555 

  ผู้เขียน : misspisces


  ให้คะแนนผลงานวิชาการนี้ :

  Blog หมายเลข 623 | คะแนน Rating: 1.8/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 47 votes)

  คำค้น : ผลงานวิชาการ: ผลงานกลุ่มสาระภาษาไทย: ผลงานกลุ่มสาระภาษาไทย

  ชื่อผลงาน      รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง สระลดรูป สระเปลี่ยนรูป
                       เมื่อมีตัวสะกดด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  ผู้รายงาน         นางมธุรส จัตุรงค์
  ตำแหน่ง           ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
  สถานศึกษา       โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม สังกัดเทศบาลเมืองพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
  ปีที่ศึกษา           2554
   
  บทคัดย่อ
                      การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง สระลดรูป สระเปลี่ยนรูป เมื่อมีตัวสะกด ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของเรื่อง สระลดรูป สระเปลี่ยนรูป เมื่อมีตัวสะกด ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง สระลดรูป สระเปลี่ยนรูป เมื่อมีตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นจริง กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม สังกัดเทศบาลเมืองพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 35 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ 1) เอกสารประกอบการเรียนรู้ภาษาไทย 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนรู้ภาษาไทย  ผลการศึกษาพบว่า
      1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง สระลดรูป สระเปลี่ยนรูป
  เมื่อมีตัวสะกด ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.40/86.43 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  80/80
      2. ดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง สระลดรูป สระเปลี่ยนรูป
  เมื่อมีตัวสะกด ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ .7382 ซึ่งแสดงว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีพัฒนาการทางการเรียนเพิ่มขึ้น .7382 หรือคิดเป็นร้อยละ 73.82 จากการเรียนการสอนโดยการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง สระลดรูป สระเปลี่ยนรูป เมื่อมีตัวสะกด ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้ได้จริง
      3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง สระลดรูป สระเปลี่ยนรูป เมื่อมีตัวสะกด ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .94 แสดงว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนรู้ภาษาไทย อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการจัดการเรียนได้เป็นอย่างดี

  จำนวนที่เข้าชม : 1547   [ คลิกขึ้นบน ]
   


   
  ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
      รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด สุขภาพจิตสดใส สุขภาพกายแข็งแรง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย
      รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
      ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทางสมอง (Brain-Based Learning : BBL) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
      หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ภูมิใจในท้องถิ่น
      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปโดยใช้เทคนิค STAD เรื่องสร้างเว็บสวยอย่างมืออาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
      หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ภูมิใจในท้องถิ่น


  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา สอบครู ครูผู้ช่วย วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
  ©Copyright 2015, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  |