บทเรียนสำเร็จรูป กิจกรรมลูกเสือสามัญหลักสูตรลูกเสือเอกชั้นประถมศึกษาปีที่6หน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องวิชาการของลูกเสือ-เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิทยฐานะครู

   


      บทเรียนสำเร็จรูป กิจกรรมลูกเสือสามัญหลักสูตรลูกเสือเอกชั้นประถมศึกษาปีที่6หน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องวิชาการของลูกเสือ
      อาทิตย์ ที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 

  ผู้เขียน : jagraphan


  ให้คะแนนผลงานวิชาการนี้ :

  Blog หมายเลข 688 | คะแนน Rating: 1.8/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 26 votes)

  คำค้น : ผลงานวิชาการ

   บทคัดย่อ

   

                  การดำเนินการสร้างบทเรียนสำเร็จรูป  กิจกรรมลูกเสือสามัญ  หลักสูตรลูกเสือเอก  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  หน่วยการเรียนรู้ที่  4  เรื่อง   วิชาการของลูกเสือ  เพื่อทดลองใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมลูกเสือสามัญ  ของโรงเรียนบ้านระหาญ  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสุรินทร์  ผู้รายงานได้กำหนดวัตถุประสงค์  แบ่งเป็น  วัตถุประสงค์ในการสร้างบทเรียนสำเร็จรูป  คือ  เพื่อสร้างบทเรียนสำเร็จรูปให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  และเพื่อศึกษาประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป  วัตถุประสงค์ของการศึกษาคุณลักษณะของผู้เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  คือ  เพื่อประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนกิจกรรมลูกเสือสามัญ  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  และ  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนกิจกรรมลูกเสือสามัญ

                  ผู้รายงานดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือสามัญ  โดยวิธีการสอนแบบปฏิบัติการ  ด้วยบทเรียนสำเร็จรูปที่สร้างขึ้น  โดยประยุกต์ใช้แบบแผนการทดลองแบบศึกษากลุ่มเดี่ยว  วัดก่อน-หลังการทดลอง  (One – group Pretest – Posttesr Design)  ดำเนินการทดลองในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2554  ระหว่างวันที่  1  พฤษภาคม  2554  ถึงวันที่  30  กันยายน  2554  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามชุดกิจกรรมย่อย  จำนวน  13  ชุด  ตามลำดับ  ใช้เวลาจักกิจกรรมชุดละ  1  ชั่วโมง  ใช้เวลาทั้งสิ้น  13  สัปดาห์  กลุ่มตัวซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนบ้านระหาร  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสุรินทร์  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2554  จำนวน  11  คน  ได้รับการเลือกแบบเจาะจง

                  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาผลการทดลอง  ซึ่งเป็นคุณลักษณะของผู้เรียนที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมแบบปฏิบัติการ  ประกอบด้วย  แบบประเมินพฤติกรรมในการเรียนกิจกรรมลูกเสือสามัญ  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  วิชาการของลูกเสือ  และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนกิจกรรมลูกเสือสามัญ

   

   

   

   

                 

  ผลการทดลอง

  1.              การสร้างกิจกรรมแบบปฏิบัติการ

  1.1        ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปพบว่า  บทเรียนสำเร็จรูปแต่ละชุดมีประสิทธิภาพสูง

  กว่าเกณฑ์มาตรฐานทุกชุด  และในภาพรวมบทเรียนสำเร็จรูปมีประสิทธิภาพ  87.50/87.11

  1.2      ประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูปพบว่า  บทเรียนสำเร็จรูปมีประสิทธิผล  ทำให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ  78

  2.             การเรียนคุณลักษณะของผู้เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป

  2.1  พฤติกรรมของผู้เรียนในการเรียนกิจกรรมลูกเสือสามัญด้านความสนใจใฝ่เรียนรู้ความรับผิดชอบ   ความเป็นผู้นำและผู้ตาม  และความสามัคคี  ในการเรียนกิจกรรมลูกเสือสามัญด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  โดยรวมอยู่ในระดับดี  มีคะแนนเฉลี่ย  เท่ากับ  8.52  และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ  0.75

  2.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  เรื่องวิชาการลูกเสือผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนอยู่ในระดับต่ำ  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  7.20  และความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  1.62  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  อยู่ในระดับสูง  มีคะแนนเฉลี่ย  25.13  และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ  2.18  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นและแตกต่างกับก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  ระดับ  0.1

  2.3  ผู้เรียนที่เรียนกิจกรรมลูกเสือสามัญด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  มีความพึงพอใจต่อการเรียนกิจกรรมลูกเสือสามัญ  ในด้านองค์ประกอบของบทเรียนสำเร็จรูปด้านประโยชน์ที่รับได้  และโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก  โดยมีคะแนนเฉลี่ย  โยรวม  เท่ากับ  4.35  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ  0.27

          ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินการครั้งนี้  คือ  บทเรียนสำเร็จรูป  กิจกรรมลูกเสือสามัญ  หลักสูตรลูกเสือเอก  หน่วยการเรียนรู้ที่  4  เรื่อง  วิชาการของลูกเสือ  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น  ส่งผลให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนบ้านระหาร  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสุรินทร์  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมลูกเสือสามัญสูงขึ้น  พร้อมทั้งมีคุณลัษณะที่พึงประสงค์บรรลุจุดประสงค์ของหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือระดับประถมศึกษา  และความมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  2544  ผู้สอนกิจกรรมลูกเสือสามัญที่มีความมั่นใจและกระตือรือร้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น  และมีแนวทางในการสร้างบทเรียนสำเร็จรูปประเภทต่าง ๆ  เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการเรียนมากยิ่งขึ้น


  จำนวนที่เข้าชม : 1389   [ คลิกขึ้นบน ]
   

    แสดงความคิดเห็น
  ชื่อ/อีเมลล์ :  สมาชิกระบบจะกรอกให้อัตโนมัติ
  ใส่รหัสยืนยัน
  ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
  อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
  ข้อความ :


  กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


   
  ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
      การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
      บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ช่วงเวลาและการเรียงลำดับเหตุการณ์
      การพัฒนาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์งานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
      บทคัดย่อ
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      รายงานการพัฒนาหนังสือนิทานส่งเสริมการอ่านและเขียนคาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ


  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา สอบครู ครูผู้ช่วย วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
  ©Copyright 2015, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  |