Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/ptk/domains/krupunmai.com/public_html/index.php:1) in /home/ptk/domains/krupunmai.com/public_html/index.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/ptk/domains/krupunmai.com/public_html/index.php:1) in /home/ptk/domains/krupunmai.com/public_html/index.php on line 3

รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชุดสุขภาพปากและฟัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนบ้านปล้องส้าน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย-เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิทยฐานะครู

   


      รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชุดสุขภาพปากและฟัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนบ้านปล้องส้าน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
      พุธ ที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 

  ผู้เขียน : romportong


  ให้คะแนนผลงานวิชาการนี้ :

  Blog หมายเลข 696 | คะแนน Rating: 1.7/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 21 votes)

  คำค้น : ผลงานวิชาการ

  บทคัดย่อ

   

  ชื่อเรื่อง          รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชุดสุขภาพปากและฟัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปล้องส้าน

  ผู้รายงาน       รุ่งกาญจน์  ผดุงกิจ

  ปีที่รายงาน    ปีการศึกษา 2554

  บทคัดย่อ

   

                    ในการศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม                     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชุดสุขภาพปากและฟัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชุดสุขภาพปากและฟัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4               ที่มีต่อการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชุดสุขภาพปากและฟัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านปล้องส้าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จำนวนนักเรียน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเก็บข้อมูล ได้แก่ หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชุดสุขภาพปากและฟัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 10 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้             หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชุดสุขภาพปากและฟัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 12 แผนการจัดการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ                หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชุดสุขภาพปากและฟัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 10 รายการ ผู้ศึกษาได้นำข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   สรุปผลการศึกษา

                 จากการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชุดสุขภาพปากและฟัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปล้องส้านปรากฏผลดังนี้

                 1.   จากผลการหาประสิทธิภาพของรายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชุดสุขภาพปากและฟัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปล้องส้าน จำนวน 10 เรื่อง พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 83.33/85.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80 และสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

                 2.   การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 12.95 คะแนน และ 17.00 คะแนน ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลัง พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่                   ระดับ .05 และค่า t-test เท่ากับ 26.39* แสดงว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า               ก่อนเรียน และสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

                 2.   ผลการศึกษาความก้าวหน้าของสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชุดสุขภาพปากและฟัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปล้องส้าน มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 68.28 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 40.95 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 83.00 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 49.80 ผลต่าง               หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 14.17 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

                 3.   ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชุดสุขภาพปากและฟัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน                บ้านปล้องส้าน ในภาพรวมพบว่า ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (µ = 4.81, µ = 0.46) ข้อที่นักเรียนพึงพอใจมากที่สุด คือ สีสันสวยงาม น่าอ่าน (µ = 5.00, µ = 0.00) รองลงมา คือ เนื้อหาพอดีไม่มาก             ไม่น้อยเกินไป (µ = 4.95, µ = 0.22) และขนาดตัวหนังสือมีความเหมาะสม ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน (µ = 4.90, µ = 0.31) ตามลำดับ และสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

   

   

   

   

   


  จำนวนที่เข้าชม : 1156   [ คลิกขึ้นบน ]
   


   
  ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
      การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
      บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ช่วงเวลาและการเรียงลำดับเหตุการณ์
      การพัฒนาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์งานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
      บทคัดย่อ
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      รายงานการพัฒนาหนังสือนิทานส่งเสริมการอ่านและเขียนคาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ


  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา สอบครู ครูผู้ช่วย วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
  ©Copyright 2015, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  |