[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิทยฐานะครู

   


      รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกด
      พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555 

  ผู้เขียน : thanu572


  ให้คะแนนผลงานวิชาการนี้ :

  Blog หมายเลข 732 | คะแนน Rating: 1.4/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 19 votes)

  คำค้น : ผลงานกลุ่มสาระภาษาไทย

  ชื่อเรื่อง                รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ

     ชื่อผู้วิจัย              นางวรนันท์ เกตุคัมธิวัตร์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

     สถานศึกษา         โรงเรียนบ้านหนองหว้า อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

     สาขา                   ภาษาไทย

     ปีที่พิมพ์              2555

      

                                                                                           บทคัดย่อ

      

     การรายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ โรงเรียนบ้านหนองหว้า อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการพัฒนา ได้แก่ 1) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำที่มีตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบ ฝึกทักษะ 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะการอ่านและการ เขียนคำที่มีตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 80/80  3) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้านทักษะการอ่านและเขียนคำที่มีตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน  14 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านหนองหว้า อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ออกแบบกิจกรรม การเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มและฝึกทักษะเป็นรายบุคคล โดยแยกตามมาตราตัวสะกด จำนวน 40 แผน 80 แบบฝึกทักษะ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 8 ชุด ชุด ละ 10 ข้อ ใช้ทดสอบทักษะความเข้าใจในการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง ความเชื่อมั่น และอำนาจจำแนก 

     จากการพัฒนา พบว่า 1) ผลการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกด วิเคราะห์ภาพรวมจากคะแนนแบบฝึกทักษะ พบว่า โดยภาพรวม คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.26 คิดเป็นร้อยละ 92.59 เมื่อพิจารณาแยกตามมาตราตัวสะกด พบว่า การอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่ กด คะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 9.45 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 94.50 รองลงมา คือ การอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่ กบ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.37 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.71 การอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่ เกอว คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.36 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.57 การอ่านและ    การเขียนคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่ กก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.32 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 93.21 การอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่ เกย คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.26 คิดเป็นร้อยละ 92.64 การอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่ กน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.24 คิดเป็นร้อยละ 92.43 การอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่ กม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.21 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92.14 และการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่ กง คะแนนเฉลี่ยต่ำสุด 8.85 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.50  2) ผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ     ตามเกณฑ์ 80/80 พบว่า ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะการพัฒนาการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 92.59/87.77 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และ 3) ผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้านทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะ พบว่า ดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้านทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกด โดยใช้แบบฝึกทักษะมีค่าเท่ากับ 0.5159 หมายความว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 0.5159 หรือคิดเป็นร้อยละ  51.59

                              โดยสรุป การพัฒนาครั้งนี้ได้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะที่ มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัว สะกด และส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการทำงานเป็นกลุ่ม ส่งผลให้นักเรียนเกิดทักษะในการดำรงชีวิต            


  จำนวนที่เข้าชม : 600   [ คลิกขึ้นบน ]
   
  ความคิดเห็นที่ 1
  พฤหัสบดี ที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2556 เวลา 22:40:23
  เป็นผลงานที่น่าสนใจ
  Post by : Kummonae@gmail.com    IP : 118.174.85.186


    แสดงความคิดเห็น
  ชื่อ/อีเมลล์ :  สมาชิกระบบจะกรอกให้อัตโนมัติ
  ใส่รหัสยืนยัน
  ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
  อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
  ข้อความ :


  กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


   
  ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
      ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5E เรื่อง เสียง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 2 เรื่อง อัตราเร็วของเสียง จัดทำโดย นายอาคม ป้องเรือ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร อำเภอโนนสัง จั
      บทคัดย่อ การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5E เรื่อง เสียง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 นายอาคม ป้องเรือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
      เผยแพร่บทคัดย่อ
      บทคัดย่อ
      รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน สำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
      รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
      สมุนไพรไทย
      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เซลล์และกระบวนการดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา โดยใช้แผนการจัด การเรียนรู้ที่ใช้สื่อการสอนเป็นบทเรียนสำเร็จรูป


  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ
  ©Copyright 2012, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  ลิ้งเพื่อนบ้าน : เกมส์ |