การสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย ตนเอง เพื่อพัฒนาความสามารถในการเล่นวอลเลย์บอล ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 -เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิทยฐานะครู

   


      การสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย ตนเอง เพื่อพัฒนาความสามารถในการเล่นวอลเลย์บอล ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
      จันทร์ ที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555 

  ผู้เขียน : moonoi55


  ให้คะแนนผลงานวิชาการนี้ :

  Blog หมายเลข 735 | คะแนน Rating: 1.6/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 20 votes)

  คำค้น : ผลงานวิชาการ: ผลงานวิชาการ: ผลงานวิชาการ

  ชื่องานวิจัย           การสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย

  ตนเอง เพื่อพัฒนาความสามารถในการเล่นวอลเลย์บอล ของนักเรียนชั้น

  มัธยมศึกษาปีที่ 3

  ผู้วิจัย                     นางเพ็ญประภา  วงศ์เกษมศักดิ์

  ตำแหน่ง                ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

  สังกัด                     โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

  ปีการศึกษา           2553

   

  บทคัดย่อ

                          การสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เพื่อ พัฒนาความสามารถในการเล่นวอลเลย์บอล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ คือ (1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาความสามารถในการเล่นวอลเลย์บอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  (2) เพื่อศึกษาผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาความสามารถในการเล่นวอลเลย์บอล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย  ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3  ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling)   โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม    อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553  จำนวน 40 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่   (1) แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาความสามารถในการเล่นวอลเลย์บอล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน แผน   (2) แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจในกีฬาวอลเลย์บอล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ  (3) แบบสอบถามความพึงพอใจนักเรียนจำนวน 1 ชุด เพื่อสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสาร้างความรู้ด้วยตนเอง  ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ t – Test แบบ Dependent sample t-Test

   

                          ผลการวิจัยพบว่า

                          1. ประสิทธิภาพของกระบวนการของทุกแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับ ร้อยละ 70 ขึ้นไป ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 77.33  และประสิทธิภาพของผลลัพธ์เท่ากับ 81.30  สรุปได้ว่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้     E1/E2=77.33/81.30 

                          2. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาความสามารถในการเล่นวอลเลย์บอล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นดังนี้

         ความสามารถในการเล่นวอลเลย์บอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  หลังเรียน

  ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ตาม แนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง อยู่ในเกณฑ์ดีเป็นส่วนใหญ่ ในทุกแผนการจัดการเรียนรู้  โดยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 90 ขึ้นไปในทุกแผนการจัดการเรียนรู้ ยกเว้นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 รู้จักวอลเลย์บอล มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 82.50

                          นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาความสามารถในการเล่นวอลเลย์บอล  มีความก้าวหน้าในการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

        ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3  ในทุกด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านการวัดผลและประเมินผล มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.53 ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้    และด้านสาระการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย 4.52  เท่ากัน   เฉลี่ยรวมนักเรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ เท่ากับ 4.52  ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด

   

   

   

   

   

   

   
  จำนวนที่เข้าชม : 700   [ คลิกขึ้นบน ]
   

    แสดงความคิดเห็น
  ชื่อ/อีเมลล์ :  สมาชิกระบบจะกรอกให้อัตโนมัติ
  ใส่รหัสยืนยัน
  ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
  อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
  ข้อความ :


  กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


   
  ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
      ผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
      ผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
      รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด นิทานสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
      การพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา สาระการเรียนรู้ปฐมวัย เรื่อง สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่ 2
      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เซต
      บทคัดย่อ
      การประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานของโรงเรียนวัดโพธินิมิตร สำนักงานงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร


  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา สอบครู ครูผู้ช่วย วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
  ©Copyright 2015, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  |