[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิทยฐานะครู

   


      ผลการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติโดยใช้แบบฝึกสำนวนสุภาษิตภาษาอังกฤษ ที่มีผลต่อความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)
      อังคาร ที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ.2556 

  ผู้เขียน : piggypotter


  ให้คะแนนผลงานวิชาการนี้ :

  Blog หมายเลข 753 | คะแนน Rating: 1.8/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 19 votes)

  คำค้น : ผลงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

   นางสุดจิต   เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  ตำแหน่งครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง
  บทคัดย่อ

  การศึกษาในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ
    และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน  ก่อน และ หลังการจัดการเรียนรู้แบบเน้นการปฏิบัติ ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2554  จำนวน  41  คน

  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  แผนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติโดยใช้แบบฝึกสำนวนสุภาษิตภาษาอังกฤษ  ที่มีผลต่อความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ  ของ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนเทศบาล 4  (บ้านเชียงราย)  แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ก่อน / หลังการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติโดยใช้แบบฝึกสำนวนสุภาษิตภาษาอังกฤษ ที่มีผลต่อความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนก่อนหลังการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติโดยใช้แบบฝึกสำนวนสุภาษิตภาษาอังกฤษ ที่มีผลต่อความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)  เริ่มศึกษาโดยการสร้างเครื่องมือ  ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องมือ  และนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย และเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ผลทางสถิติ

  ผลการศึกษาพบว่า  ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติโดยใช้แบบฝึกสำนวนสุภาษิตภาษาอังกฤษ ที่มีผลต่อความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ของ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)  เท่ากับ 82.73 / 80. 65 สูงกว่าเกณฑ์ 80 / 80 ที่ตั้งไว้  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 43.39  คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน  48.39  และคะแนนเฉลี่ยของคะแนนพัฒนา  5.00  แสดงให้เห็นว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนเรียน  4.265  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียน  3.646  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนพัฒนา  2.168

  ความพึงพอใจของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ โดยใช้สำนวนภาษาอังกฤษ  ที่มีผลต่อความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ของ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)  อยู่ในระดับพึงพอใจอย่างยิ่ง


  จำนวนที่เข้าชม : 583   [ คลิกขึ้นบน ]
   


   
  ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
      รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับเทคนิคเกม เรื่องชีวิตและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
      คอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ จังหวัดระนอง
      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปโดยใช้เทคนิค STAD เรื่องการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยใช้กลยุทธ์ 1 ป 4 ส ของนักเรียนโรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2556
      การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ของ Underhill
      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ วิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      การพัฒนาโปรแกรมบทเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ
  ©Copyright 2012, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  ลิ้งเพื่อนบ้าน : เกมส์ |