[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิทยฐานะครู

   


      รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความขั้นพื้นฐานโดยใช้ เทคนิค 5W1H ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
      พุธ ที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ.2556 

  ผู้เขียน : laphatrada


  ให้คะแนนผลงานวิชาการนี้ :

  Blog หมายเลข 755 | คะแนน Rating: 1.7/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 21 votes)

  คำค้น : ผลงานกลุ่มสาระภาษาไทย: ผลงานวิชาการ: ผลงานกลุ่มสาระภาษาไทย

   ชื่อเรื่อง                  รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความขั้นพื้นฐานโดยใช้ เทคนิค   5W1H ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2
  ชื่อผู้ศึกษา             นางจันทร์เพ็ญ คำฝั้น

  ปีการศึกษา           2554

   ___________________________________________________

                                                                              บทคัดย่อ

   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่าน   จับใจความขั้นพื้นฐานโดยใช้ เทคนิค 5W1H ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยเทียบกับเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ          ขั้นพื้นฐานโดยใช้ เทคนิค 5W1H ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนบ้านสันกำแพง 
  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสันนำแพง   ที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความขั้นพื้นฐานโดยใช้ เทคนิค 5W1H  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา   ครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 โรงเรียนบ้านสันกำแพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 35 คน   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1.แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความขั้นพื้นฐานโดยใช้ เทคนิค 5W1H จำนวน 6 ชุด 2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความ จำนวน 1 ชุด มี 30 ข้อ เป็นแบบปรนัย 3 ตัวเลือก 3. คู่มือการจัดการเรียนรู้ (แผนการสอน) จำนวน 18 แผนไม่รวม          การทดสอบก่อนและหลังเรียน 4. แบบประเมินแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความขั้นพื้นฐานโดยใช้ เทคนิค 5W1H ของผู้เชี่ยวชาญ 5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความขั้นพื้นฐานโดยใช้ เทคนิค 5W1H วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความขั้นพื้นฐานโดยใช้ เทคนิค 5W1H โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  ขั้นพื้นฐานโดยใช้ เทคนิค 5W1H ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยการหาค่าเฉลี่ยก่อนเรียน หลังเรียนวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความขั้นพื้นฐานโดยใช้ เทคนิค 5W1H  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 โดยการหาค่า E- Eและวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความขั้นพื้นฐานโดยใช้ เทคนิค 5W1H  โดยการหาค่าเฉลี่ยมาตรฐานและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความขั้นพื้นฐานโดยใช้ เทคนิค 5W1H  พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย    ร้อยละของการทำแบบฝึกระหว่างเรียน (E)และคะแนนเฉลี่ยร้อยละของแบบทดสอบหลังเรียน    แต่ละชุด ( E) นำผลการทดสอบก่อนการเรียนและหลังการเรียนมาหาค่าร้อยละของคะแนนที่เพิ่มขึ้น แล้วนำผลการตอบแบบสอบถามมาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า

  1.     ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความขั้นพื้นฐาน โดยใช้เทคนิค 5W1H ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 เท่ากับ 86.39 / 88.95 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80

  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสันกำแพง หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความขั้นพื้นฐานโดยใช้ เทคนิค 5W1H สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความขั้นพื้นฐานโดยใช้ เทคนิค 5W1H อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  3. ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความขั้นพื้นฐานโดยใช้ เทคนิค 5W1H พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจจากการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความขั้นพื้นฐาน โดยใช้เทคนิค 5W1H มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

   


  จำนวนที่เข้าชม : 523   [ คลิกขึ้นบน ]
   


   
  ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
      รายงานผลการใช้และพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์ จากวัสดุเหลือใช้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
      รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนด้วยสื่อ/วีดิทัศน์ เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง “ระบำทอผ้าเกาะยอ” กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วิชานาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
      รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง งานช่างในบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
      ชื่อเรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง มาตราแม่ ก กา มาตราตัวสะกดไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัย นายธานินทร์ กันหาบุตร ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2558
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ


  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา สอบครู ครูผู้ช่วย วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
  ©Copyright 2015, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  |