[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิทยฐานะครู

   


      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านบริหารชนบท
      อาทิตย์ ที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 

  ผู้เขียน : xip4ymi


  ให้คะแนนผลงานวิชาการนี้ :

  Blog หมายเลข 814 | คะแนน Rating: 1.7/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 13 votes)

  คำค้น :

  ชื่อเรื่อง           รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียน

  บ้านบริหารชนบท สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์                เขต 1

  ผู้ประเมิน         ปิยภัทร  สูงรัมย์

  สถานศึกษา      โรงเรียนบ้านบริหารชนบท

  ปีที่พิมพ์          2556

   

  บทคัดย่อ

   

         การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านบริหารชนบท สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ประเมินผล        การดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านบริหารชนบทโดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) 4 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า  ด้านกระบวนการ         และด้านผลผลิต 2) เพื่อศึกษานิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านบริหารชนบท  กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ครูผู้สอนจำนวน 6 คน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 69 คน รวมทั้งสิ้น  75 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม จำนวน 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 สำหรับครูเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น 0.98  ฉบับที่ 2 สำหรับนักเรียนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น 0.91 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

   

            ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

            1. ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านใน 4 ด้าน คือ

     1.1 ด้านสภาพแวดล้อม พบว่า  หลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยรวมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก

               1.2 ด้านปัจจัยนำเข้า  พบว่า บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ มีความเพียงพอ   อยู่ในระดับมาก

               1.3 ด้านกระบวนการ พบว่า  กระบวนการดำเนินงาน การจัดกิจกรรม การพัฒนา

  บุคลากร และการติดตามประเมินผล มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก

               1.4 ด้านผลผลิต พบว่า ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านครู  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

          2. นิสัยรักการอ่านของนักเรียน พบว่า  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

   

   


  จำนวนที่เข้าชม : 320   [ คลิกขึ้นบน ]
   


   
  ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
      การสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พืชรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
      รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ว15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
      รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง ประกอบการจัด กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
      รายงานการวิจัยพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน สาระดนตรี ด้วยเทคนิคการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ (Co-op Co-op ) การรวมวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน (วงโปงลาง) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ (ดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
      รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ เรื่องการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Desktop Author สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีพัทลุง
      การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา สอบครู ครูผู้ช่วย วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
  ©Copyright 2015, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  |