รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิทยฐานะครู

   


      รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
      พุธ ที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 

  ผู้เขียน : weerachai


  ให้คะแนนผลงานวิชาการนี้ :

  Blog หมายเลข 845 | คะแนน Rating: 1.4/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 12 votes)

  คำค้น : ผลงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

  บทคัดย่อ

   

  เรื่อง                                            รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่องคณิตพิชิต

                                                           การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

   

  ผู้รายงาน                  นายวีรชัย  มาตรเมืองคุณ

   

  ตำแหน่ง                           ครู  วิทยฐานะชำนาญการ  โรงเรียนบ้านอำปึลกง  อำเภอปราสาท

                                       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3

  ปีที่รายงาน          ปีการศึกษา  2555

   


         รายงานการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  คณิตพิชิตการหาร  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนบ้านอำปึลกง  อำเภอปราสาท  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง คณิตพิชิตการหาร  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนบ้านอำปึลกง  อำเภอปราสาท  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3  เพื่อศึกษาความพึงพอใจ

  ในการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง คณิตพิชิตการหาร  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนบ้านอำปึลกง  อำเภอปราสาท  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์  เขต  3  

                     กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1

  ปีการศึกษา  2555  โรงเรียนบ้านอำปึลกง  อำเภอปราสาท  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์  เขต 3  จำนวน  24  คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ( Purposiv  sampling)

                      เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการประกอบด้วย  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง  คือ  แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน  16  แผน  แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง คณิตพิชิตการหาร  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  จำนวน  7  ชุด  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ซึ่งแบ่งเป็น  2  อย่าง  คือ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  จำนวน  20  ข้อ  20  คะแนน  และแบบทดสอบย่อย  ใช้สอบก่อนและหลังเรียนในแต่ละเรื่อง ๆละ  10  คะแนน  แบบฝึกทักษะระหว่างเรียนทั้ง 7  เรื่อง  360  คะแนน   และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4   เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องคณิตพิชิตการหาร  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4   จำนวน  10  ข้อ  มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)  ตามวิธีการของลิเคอร์ท (Likert Type)  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าร้อยละ ( Percentage)  ค่าเฉลี่ย    ()  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviating)  และทดสอบสมมติฐานโดยหาค่า t   กำหนดค่าสถิติที่ระดับนัยสำคัญ  0.05   ผลการศึกษาปรากฏว่า

                     1.  แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่องคณิตพิชิตการหาร  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ที่ผู้รายงานพัฒนาขึ้นโดยภาพรวมมีประสิทธิภาพ  85.22/85.83  ตามเกณฑ์  80/80

  และประสิทธิภาพในเรื่องย่อยทั้ง  7  ชุด  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  ทุกชุด

                     2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังการใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   เรื่องคณิตพิชิตการหาร  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  คะแนนหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน เมื่อเปรียบเทียบโดยใช้ค่าสถิติ t   พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

  ที่ระดับ  .05

                     3. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  คณิตพิชิตการหาร  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนบ้านอำปึลกง   อำเภอปราสาท  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  3  มีค่าเฉลี่ย  4.63  อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  จำนวนที่เข้าชม : 462   [ คลิกขึ้นบน ]
   


   
  ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
      การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม”
      เผยแพร่ผลงาน
      การสร้างและผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดงานศิลปะพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
      เผยแพร่ผลงาน บทเรียนสำเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
      ผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
      ผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา สอบครู ครูผู้ช่วย วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
  ©Copyright 2015, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  |