[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิทยฐานะครู

   


      รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะกีฬาแฮนด์บอล รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
      พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 

  ผู้เขียน : taworn601


  ให้คะแนนผลงานวิชาการนี้ :

  Blog หมายเลข 874 | คะแนน Rating: 1.1/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 8 votes)

  คำค้น :

   ชื่อผลงาน                        รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะกีฬาแฮนด์บอล  รายวิชาสุขศึกษา                 

                                           และพลศึกษา  43101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  ผู้ทำรายงาน                      นายถาวร  คมวิชายั่งยืน

  ตำแหน่ง                            ครูชำนาญการ

  สถานที่ทำงาน                 โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

  ปีที่จัดทำ                            2555

   

  บทคัดย่อ

   การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  เพื่อสร้างชุดฝึกทักษะกีฬาแฮนด์บอล  รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  รหัสวิชา  พ43101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80 / 80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระพลศึกษา  รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  รหัสวิชา  พ43101  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้ชุดฝึกทักษะกีฬาแฮนด์บอล 3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนโดยสาระพลศึกษา  รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  รหัสวิชา  พ43101  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะกีฬาแฮนด์บอล โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3  โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒              ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 255ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง  จำนวน 1 ห้องเรียน  จำนวนทั้งสิ้น 37 คน  มีวิธีดำเนินการ                           โดยมีการทดสอบก่อนเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะและทำการทดสอบหลังเรียน  ใช้เวลาในการเรียน การสอน จำนวน 18 ชั่วโมง   เมื่อสิ้นสุดการทดลองแล้วทำการสอบถามความพึงพอใจในการเรียนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาเรื่องชุดฝึกทักษะกีฬาแฮนด์บอล

                      การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้รายงานดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่าเฉลี่ย 

  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าร้อยละในการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะและทำการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะ                       ใช้การทดสอบค่าที  แบบสองกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระจากกัน (Paired  samples t-test)

   

   

  สรุปผลการศึกษา

                      ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้

                       1.  ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะกีฬาแฮนด์บอล  รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

  รหัสวิชา43101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  (E1 / E2) มีค่าเท่ากับ  80.56/81.75

                        2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้ชุดฝึกทักษะกีฬาแฮนด์บอล  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

                        3.  ความพึงพอใจในการเรียน  รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะอยู่ในระดับมาก


  จำนวนที่เข้าชม : 1952   [ คลิกขึ้นบน ]
   

    แสดงความคิดเห็น
  ชื่อ/อีเมลล์ :  สมาชิกระบบจะกรอกให้อัตโนมัติ
  ใส่รหัสยืนยัน
  ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
  อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
  ข้อความ :


  กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


   
  ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
      ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5E เรื่อง เสียง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 2 เรื่อง อัตราเร็วของเสียง จัดทำโดย นายอาคม ป้องเรือ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร อำเภอโนนสัง จั
      บทคัดย่อ การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5E เรื่อง เสียง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 นายอาคม ป้องเรือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
      เผยแพร่บทคัดย่อ
      บทคัดย่อ
      รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน สำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
      รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
      สมุนไพรไทย
      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เซลล์และกระบวนการดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา โดยใช้แผนการจัด การเรียนรู้ที่ใช้สื่อการสอนเป็นบทเรียนสำเร็จรูป


  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ
  ©Copyright 2012, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  ลิ้งเพื่อนบ้าน : เกมส์ |