[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิทยฐานะครู

   


      รายงานประเมินโครงการ
      อังคาร ที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 

  ผู้เขียน : phansaklugjun


  ให้คะแนนผลงานวิชาการนี้ :

  Blog หมายเลข 935 | คะแนน Rating: 1.9/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 10 votes)

  คำค้น : ผลงานวิชาการ

  ชื่อรายงาน รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านกาแป๊ะกอตอ) อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ผู้เขียน พรรษา คลังจันทร์ ปีการศึกษา 2553 การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านกาแป๊ะกอตอ) อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ในด้านบริบท (Context Evaluation) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และด้านผลผลิต (Product Evaluation) ประชากรที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้ ได้แก่ ครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองของโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านกาแป๊ะกอตอ) ปีการศึกษา 2553 จำนวนทั้งสิ้น 205 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) และแบบบันทึก โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน CIPP MODEL ของสตัฟเฟิลบีม โดยมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามฉบับที่ 1-5 ตามลำดับ ดังนี้ .862,.807,.957,.721และ .801 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ ผลการประเมินพบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดทุกตัวชี้วัด รายละเอียดดังนี้ 1. ความเหมาะสมด้านบริบทของการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านกาแป๊ะกอตอ) อำเภอเบตง จังหวัดยะลาในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน 2. ความพอเพียงหรือเหมาะสมด้านปัจจัยนำเข้าของ การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านกาแป๊ะกอตอ) อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน 3. การปฏิบัติด้านกระบวนการของการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านกาแป๊ะกอตอ) อำเภอเบตง จังหวัดยะลาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ขั้นการประเมินผลอยู่ในระดับ ปานกลาง ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน 4. ผลการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล ๒(บ้านกาแป๊ะกอตอ) อำเภอเบตง จังหวัดยะลาด้านผลผลิต มีดังนี้ 4.1 ความพึงพอใจของนักเรียน ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาและ ผู้ปกครองที่มีต่อโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านกาแป๊ะกอตอ) อำเภอเบตง จังหวัดยะลาในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน 4.2 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านกาแป๊ะกอตอ) อำเภอเบตง จังหวัดยะลาในภาพรวมอยู่ในระดับดี ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน 4.3 ผลการประเมินคุณลักษณะนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านกาแป๊ะกอตอ) อำเภอเบตง จังหวัดยะลาในภาพรวมอยู่ในระดับดี ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน
  จำนวนที่เข้าชม : 628   [ คลิกขึ้นบน ]
   

    แสดงความคิดเห็น
  ชื่อ/อีเมลล์ :  สมาชิกระบบจะกรอกให้อัตโนมัติ
  ใส่รหัสยืนยัน
  ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
  อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
  ข้อความ :


  กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


   
  ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
      การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
      บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ช่วงเวลาและการเรียงลำดับเหตุการณ์
      การพัฒนาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์งานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
      บทคัดย่อ
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      รายงานการพัฒนาหนังสือนิทานส่งเสริมการอ่านและเขียนคาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ


  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา สอบครู ครูผู้ช่วย วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
  ©Copyright 2015, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  |