[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิทยฐานะครู

   


      รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบกิจกรรมกลุ่ม
      พุธ ที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 

  ผู้เขียน : warunyar


  ให้คะแนนผลงานวิชาการนี้ :

  Blog หมายเลข 966 | คะแนน Rating: 2.0/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 8 votes)

  คำค้น :

  ชื่อเรื่อง           รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบกิจกรรมกลุ่ม

                       เรื่อง  ความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 

  ผู้ศึกษา            นางนฤมล  บุตรวงค์ 

  ที่ทำงาน          โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต  2

  ปีที่ศึกษา         2554

                    

  บทคัดย่อ

  การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบกิจกรรมกลุ่ม  เรื่อง  ความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์                  ก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบกิจกรรมกลุ่ม           เรื่อง  ความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  และเพื่อศึกษา            ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบกิจกรรมกลุ่ม                    เรื่อง ความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น

  กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก  อำเภอน้ำปาด               จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต  2  ภาคเรียนที่ 2                          ปีการศึกษา  2554  จำนวน  24  คน  ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบกิจกรรมกลุ่ม           เรื่อง  ความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  6  ชุด ประกอบด้วยชุดที่  1  นิยามและสมบัติของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ  ชุดที่  2  การเขียนภาพของรูปเรขาคณิตสามมิติ  ชุดที่  3  หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ  ชุดที่  4  ภาพที่ได้จากการมองทางด้านหน้า  ด้านข้าง  และด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ  ชุดที่  5  การคลี่รูปเรขาคณิตสามมิติ          และชุดที่  6  รูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน              และหลังเรียน  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน  16  แผน  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบกิจกรรมกลุ่ม  เรื่อง  ความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  แบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  แบ่งเป็น  5  ระดับ จำนวน  20  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าเฉลี่ย   ( )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( )  และการทดสอบค่า  t-test 

  ผลการศึกษาพบว่า

  1.  การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบกิจกรรมกลุ่ม  

  เรื่อง  ความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  6  ชุด  

  มีประสิทธิภาพ  ( / )  82.85/80.14  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

  2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการเรียนรู้ แบบกิจกรรมกลุ่ม  เรื่อง  ความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ  มีผลสัมฤทธิ์                  ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

  3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบกิจกรรมกลุ่ม  เรื่อง  ความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ               คิดเป็นค่าเฉลี่ย  ( )  เท่ากับ  4.52  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( )  เท่ากับ  0.47  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด


  จำนวนที่เข้าชม : 433   [ คลิกขึ้นบน ]
   
  ความคิดเห็นที่ 1
  พุธ ที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 14:09:23
  เป็นการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจมากครับ
  Post by : chabut1@gmail.com    IP : 182.53.217.10

  ความคิดเห็นที่ 2
  พุธ ที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 14:11:40
  ดีจ๊ะ น่าสนใจดี ขอนำไปใช้กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบ้างคงได้นะ
  Post by : kanda2811@gmail.com    IP : 182.53.217.10

  ความคิดเห็นที่ 3
  พุธ ที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 14:14:22
  การจัดกิจกรรมแบบกลุ่มทำให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
  Post by : prasertsri2506@gmail.com    IP : 182.53.217.10

  ความคิดเห็นที่ 4
  พุธ ที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 14:26:44
  โอเลยงะ ยกนิ้ว
  Post by : warapornt001@gmail.com    IP : 182.53.217.10

  ความคิดเห็นที่ 5
  พุธ ที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 14:27:53
  น่านำไปใช้
  Post by : srilamai08@gmail.com    IP : 182.53.217.10

  ความคิดเห็นที่ 6
  พุธ ที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 14:28:59
  นักเรียนคงชอบกิจกรรมแบบนี้
  Post by : suriyapan001@gmail.com    IP : 182.53.217.10

  ความคิดเห็นที่ 7
  พุธ ที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 14:30:15
  นำไปจัดกิจกรรมกลุ่มแบบนี้เด็กน่าจะเรียนรู้ได้ดีเนอะ
  Post by : chabuttreewong@gmail.com    IP : 182.53.217.10

  ความคิดเห็นที่ 8
  พุธ ที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 14:31:58
  OK ง๊ะ
  Post by : tawesak055@gmail.com    IP : 182.53.217.10

  ความคิดเห็นที่ 9
  พุธ ที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 16:03:11
  กิจกรรมกลุ่มทำให้นักเรียนเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ
  Post by : vinai220@gmail.com    IP : 182.53.217.10

  ความคิดเห็นที่ 10
  เสาร์ ที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 15:30:07
  น่าสนใจมาก ให้กำลังใจในความตั้งใจ
  Post by : prapai2711@gmail.com    IP : 182.53.224.204

  ความคิดเห็นที่ 11
  เสาร์ ที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 15:32:21
  ขอให้จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ให้เด็กๆ บ่อยๆ
  Post by : not.2512@hotmail.com    IP : 182.53.224.204


    แสดงความคิดเห็น
  ชื่อ/อีเมลล์ :  สมาชิกระบบจะกรอกให้อัตโนมัติ
  ใส่รหัสยืนยัน
  ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
  อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
  ข้อความ :


  กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


   
  ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
      การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
      บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ช่วงเวลาและการเรียงลำดับเหตุการณ์
      การพัฒนาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์งานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
      บทคัดย่อ
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      รายงานการพัฒนาหนังสือนิทานส่งเสริมการอ่านและเขียนคาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ


  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา สอบครู ครูผู้ช่วย วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
  ©Copyright 2015, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  |