[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประกอบการรายงานการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชุดสุขภาพปากและฟัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนบ้านปล้องส้าน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
  บทคัดย่อ  [ เข้าชม 1042 ]
  Post by : romportong
   Rating :
  • Currently 1.58/5
  โปรแกรมออกเอกสารการศึกษา ปพ 1-7 PPDOC51
  แจกโปรแกรมออกเอกสารการศึกษา ปพ.1-7  [ เข้าชม 1603 ]
  Post by : boontham
  Commentล่าสุด : itbusiness
   Rating :
  • Currently 2.30/5
  รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่อง ปัจจัยการดำรงชีวิตของพืช
  ครูผ่องศรี มีมาก  [ เข้าชม 947 ]
  Post by : webmaster
   Rating :
  • Currently 1.67/5
  รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องอัตราส่วนและร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  [ เข้าชม 868 ]
  Post by : vajidee11
   Rating :
  • Currently 1.40/5
  เผยแพร่ผลงานวิชาการเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาเบื้องต้น วิชา ง 23101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาเบื้องต้น วิชา ง 23101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  [ เข้าชม 811 ]
  Post by : gikkmutt
   Rating :
  • Currently 1.57/5
  รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 2 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
  เอกสารประกอบการเรียน ช้น ป.4 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  [ เข้าชม 887 ]
  Post by : Jirunthanin
   Rating :
  • Currently 1.61/5
  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  [ เข้าชม 673 ]
  Post by : kruoil
   Rating :
  • Currently 1.45/5
  ตัวอย่างบทเรียนวิชาศิลปะ นักเรียนชั้น ป.6
  ท่านสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการจัดทำผลงานได้  [ เข้าชม 1370 ]
  Post by : Runtom
   Rating :
  • Currently 1.76/5
  บทเรียนสำเร็จรูป กิจกรรมลูกเสือสามัญหลักสูตรลูกเสือเอกชั้นประถมศึกษาปีที่6หน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องวิชาการของลูกเสือ
  ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือสามัญ โดยวิธีการสอนแบบปฏิบัติการ ด้วยบทเรียนสำเร็จรูปที่สร้างขึ้น โดยประยุกต์ใช้แบบแผนการทดลองแบบศึกษากลุ่มเดี่ยว วัดก่อน-หลังการทดลอง  [ เข้าชม 1122 ]
  Post by : jagraphan
   Rating :
  • Currently 1.74/5
  การประเมินโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนวัดราชคฤห์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
  การประเมินโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนวัดราชคฤห์ ปีการศึกษา 2554 เป็นการประเมินโดยใช้รูปแบบซิป (CIPP Model) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการดำเนินโครงการต่อไป  [ เข้าชม 424 ]
  Post by : anchanakh
   Rating :
  • Currently 1.47/5
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  บทคัดย่อ  [ เข้าชม 497 ]
  Post by : weekit
   Rating :
  • Currently 1.55/5
  รายงานการพัฒนาทักษะการคูณด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ สำหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  แบบฝึกทักษะการคูณสำหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้  [ เข้าชม 958 ]
  Post by : sutiporn
   Rating :
  • Currently 2.36/5
  ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง โลกสีเขียว
  ชื่องานศึกษา : ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง โลกสีเขียว  [ เข้าชม 595 ]
  Post by : marsan
   Rating :
  • Currently 1.95/5
  รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์
  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  [ เข้าชม 794 ]
  Post by : kunkanon
   Rating :
  • Currently 2.05/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชนาธิป ทองบ่อ
  การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  [ เข้าชม 644 ]
  Post by : krumee2514
   Rating :
  • Currently 1.39/5
  Portfolio : ครูนราธิป เหล่าสุนทร
  Portfolio : ครูนราธิป เหล่าสุนทร  [ เข้าชม 771 ]
  Post by : note013
   Rating :
  • Currently 1.85/5
  รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  นางกัญญาณี อาจหาญ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ  [ เข้าชม 1048 ]
  Post by : krukanyanee
   Rating :
  • Currently 2.00/5
  การพัฒนาชุดการสอนแบบสื่อประสม เรื่อง การผูกเงื่อนและการเก็บเชือก สำหรับลูกเสือสำรอง ดาวดวงที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ จังหวัดลำพูน
  การพัฒนาชุดการสอนแบบสื่อประสม เรื่อง การผูกเงื่อนและการเก็บเชือก สำหรับลูกเสือสำรอง ดาวดวงที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ จังหวัดลำพูน  [ เข้าชม 1152 ]
  Post by : 18102515
   Rating :
  • Currently 1.37/5
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  นางจรรยา หมั่นหา ครู ชำนาญการ โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี  [ เข้าชม 813 ]
  Post by : pachalada2511
   Rating :
  • Currently 1.47/5
  การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  -  [ เข้าชม 558 ]
  Post by : sanong49
   Rating :
  • Currently 2.05/5
  รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  [ เข้าชม 607 ]
  Post by : u4305619
   Rating :
  • Currently 1.50/5
  การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
  นางสุภาวดี วรรัตน์  [ เข้าชม 739 ]
  Post by : supawadee
   Rating :
  • Currently 1.95/5
  ชุดกระถางต้นไม้จากกะลามะพร้าว
  การใช้จากวัสดุในท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นของใช้  [ เข้าชม 1300 ]
  Post by : krukai
   Rating :
  • Currently 1.82/5
  แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
  ทักษะการสังเกต  [ เข้าชม 1021 ]
  Post by : ausara
   Rating :
  • Currently 1.73/5
  แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
  บทคัดย่อ  [ เข้าชม 1048 ]
  Post by : ausara
   Rating :
  • Currently 1.35/5
  รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  [ เข้าชม 639 ]
  Post by : warunyar
   Rating :
  • Currently 1.86/5
  บทคัดย่อ / เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสระแก้ววิทยานุกูล สพป.กส.2  [ เข้าชม 922 ]
  Post by : Kroowee
  Commentล่าสุด : Kroowee
   Rating :
  • Currently 1.92/5
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ (บทคัดย่อ)
  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสระแก้ววิทยานุกูล สพป.กส.2  [ เข้าชม 588 ]
  Post by : Kroowee
   Rating :
  • Currently 1.50/5
  นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice
  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจทางการเรียน เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้เพลงประกอบการสอน  [ เข้าชม 1355 ]
  Post by : warunyar
   Rating :
  • Currently 1.50/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและคิดอย่างมีวิจารณญาณ  [ เข้าชม 903 ]
  Post by : kruyupa
   Rating :
  • Currently 1.48/5
  ประกาศโรงเรียนชุมแพวิทยายน
  เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ ประจำปีงบประมาณ 2555  [ เข้าชม 536 ]
  Post by : krupichai
   Rating :
  • Currently 1.62/5
  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
  ผยแพร่ผลงาน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส  [ เข้าชม 1450 ]
  Post by : krukib
   Rating :
  • Currently 2.04/5
  เผยแพร่ผลงาน
  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส  [ เข้าชม 782 ]
  Post by : krukib
   Rating :
  • Currently 2.18/5
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2554
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2554  [ เข้าชม 1073 ]
  Post by : thonglor2505
   Rating :
  • Currently 1.63/5
  บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
  บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  [ เข้าชม 760 ]
  Post by : warunyar
   Rating :
  • Currently 1.52/5
  การสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  การสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  [ เข้าชม 916 ]
  Post by : warunyar
   Rating :
  • Currently 1.89/5

  กำลังแสดงหน้าที่ <- 29/46 ->
  << 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ
  ©Copyright 2012, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  ลิ้งเพื่อนบ้าน : เกมส์ |