[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประกอบการรายงานการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี รายวิชา งานบ้าน เรื่องอาหารจานเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี รายวิชา งานบ้าน เรื่องอาหารจานเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  [ เข้าชม 833 ]
  Post by : anong04
   Rating :
  • Currently 2.38/5
  การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เป็นการสอนที่มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ทางภาษาไปใช้ในการสื่อความหมาย  [ เข้าชม 933 ]
  Post by : kwn102
  Commentล่าสุด : prapass_sara@hotmail.com
   Rating :
  • Currently 2.50/5
  เผยแพร่ผลงาน นวัตกรรมการศึกษา
  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  [ เข้าชม 514 ]
  Post by : paweenawat
  Commentล่าสุด : mawz
   Rating :
  • Currently 2.00/5
  รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบกิจกรรมกลุ่ม
  ผู้ศึกษา นางนฤมล บุตรวงค์  [ เข้าชม 383 ]
  Post by : warunyar
  Commentล่าสุด : not.2512@hotmail.com
   Rating :
  • Currently 2.00/5
  ขออนุญาตเผยแพร่ผลงาน
  รายงานการใช้ชุดการสอนงานประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของ ครูสิรินารถ บัวศรี  [ เข้าชม 303 ]
  Post by : nawaphon
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง อาเซียนน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
  การศึกษาครั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อาเซียนน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุงด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม มีความมุ่งหมายในการศึกษา  [ เข้าชม 856 ]
  Post by : potjanee255
   Rating :
  • Currently 2.57/5
  รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสุขศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา โดยใช้ชุดการเรียนการสอน เรื่อง เยาวชนไทย รู้ทันภัยยาเสพติด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  ชื่อผู้รายงาน นายวิเชียร วีคำ ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองปิด ปีการศึกษา 2554  [ เข้าชม 544 ]
  Post by : Tanchanok
   Rating :
  • Currently 1.50/5
  ชุดการสอนการเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ ด้านจำนวนของเด็กปฐมวัย
  ครูวิไล ควรอาจ โรงเรียนบ้านก๊วจ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  [ เข้าชม 1162 ]
  Post by : webmaster
   Rating :
  • Currently 2.75/5
  หนังสือส่งเสริมการอ่านวิเคราะห์ ชุดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ มีนาผู้แสนฉลาด
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครูภัสภา ลำไพ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 6 0 พรรษา  [ เข้าชม 1044 ]
  Post by : webmaster
   Rating :
  • Currently 1.67/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  รายงานการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านการใฝ่เรียนรู้ เรื่อง ประชาคมอาเซียน ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ (Active Learning) ของนักเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2  [ เข้าชม 537 ]
  Post by : tanapron111
   Rating :
  • Currently 3.33/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัยและพัฒนา
  รายงานการพัฒนาการใช้ชุดฝึกทักษะเพื่อแก้โจทย์ปัญหารายวิชา ฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  [ เข้าชม 370 ]
  Post by : tanapron111
  Commentล่าสุด : tanapron111
   Rating :
  • Currently 3.67/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  รายงานการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  [ เข้าชม 406 ]
  Post by : tanapron111
  Commentล่าสุด : tanapron111
   Rating :
  • Currently 3.36/5
  การศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ระบำกวันฮะกอ (การกวนกะละแม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี-นาฏศิลป์)
  การศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ระบำกวันฮะกอ (การกวนกะละแม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี-นาฏศิลป์)  [ เข้าชม 502 ]
  Post by : yaowarit
   Rating :
  • Currently 2.22/5
  รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูปชุดพืชและสัตว์น่ารู้ประกอบการเรียน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  บทคัดย่อ  [ เข้าชม 408 ]
  Post by : puhansa
   Rating :
  • Currently 2.17/5
  รายงานผลการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่องคำและการใช้คำ
  รายงานผลการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่องคำและการใช้คำ  [ เข้าชม 1664 ]
  Post by : thitaporn
   Rating :
  • Currently 3.18/5
  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง บรรยากาศ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  ผู้ศึกษา นางไพวัน เขจรแข โรงเรียน โรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  [ เข้าชม 1400 ]
  Post by : pyvannaya
   Rating :
  • Currently 1.83/5
  รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิคการสอนอ่านแบบ KWL-Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  แบบฝึกทักษะการอ่าน  [ เข้าชม 1066 ]
  Post by : kmpitcha
   Rating :
  • Currently 2.75/5
  การละเล่นพื้นบ้านลิเกฮูลู
  กิจกรรมพัฒนาการทางด้านร่างกาย  [ เข้าชม 1150 ]
  Post by : peterpan1002
   Rating :
  • Currently 2.71/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้  [ เข้าชม 317 ]
  Post by : tunyalue
   Rating :
  • Currently 2.83/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้  [ เข้าชม 252 ]
  Post by : tunyalue
   Rating :
  • Currently 2.50/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้  [ เข้าชม 270 ]
  Post by : tunyalue
   Rating :
  • Currently 2.00/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ รายวิชาสุขศึกษา  [ เข้าชม 275 ]
  Post by : tunyalue
   Rating :
  • Currently 1.20/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้  [ เข้าชม 226 ]
  Post by : tunyalue
   Rating :
  • Currently 1.60/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เพื่อส่งเริมการเรียนรู้ รายวิชาประวัติศาสตร์  [ เข้าชม 274 ]
  Post by : tunyalue
   Rating :
  • Currently 1.25/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  [ เข้าชม 258 ]
  Post by : tunyalue
   Rating :
  • Currently 1.25/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เพื่อส่งเริมการเรียนรู้ รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  [ เข้าชม 256 ]
  Post by : tunyalue
   Rating :
  • Currently 1.25/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ รายวิชาประวัติศาสตร์  [ เข้าชม 262 ]
  Post by : tunyalue
   Rating :
  • Currently 2.00/5
  เผยแพร่ผลงาน
  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ  [ เข้าชม 382 ]
  Post by : krukoch
   Rating :
  • Currently 1.50/5
  การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  บทคัดย่อ  [ เข้าชม 704 ]
  Post by : nao037511225
   Rating :
  • Currently 1.29/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางหนิมาริยะ นิแมเร๊าะ  [ เข้าชม 283 ]
  Post by : Nimariya
   Rating :
  • Currently 1.50/5
  การประเมินโครงการจัดภูมิทัศน์ พัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนประชานุกูล (ขำสนิทอนุเคราะห์) สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
  การประเมินโครงการจัดภูมิทัศน์ พัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนประชานุกูล (ขำสนิทอนุเคราะห์) สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร  [ เข้าชม 644 ]
  Post by : sutanee
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  [ เข้าชม 302 ]
  Post by : pungpond2011
   Rating :
  • Currently 1.67/5
  รายงานการประเมินผลโครงการนิเทศภายในของโรงเรียนปากช่อง ๒
  รายงานการประเมินผลโครงการนิเทศภายในของโรงเรียนปากช่อง ๒  [ เข้าชม 401 ]
  Post by : kkweerasak
   Rating :
  • Currently 1.67/5
  การประเมินโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณของโรงเรียนเทศบาล๒ วัดปราสาททอง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
  การประเมินโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณของโรงเรียนเทศบาล๒ วัดปราสาททอง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  [ เข้าชม 535 ]
  Post by : Amnoisin
   Rating :
  • Currently 2.86/5
  รายงานประเมินโครงการ
  รายงานประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านกาแป๊ะกอตอ) อำเภอเบตง จังหวัดยะลา  [ เข้าชม 558 ]
  Post by : phansaklugjun
   Rating :
  • Currently 2.29/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  ผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้วยบทเพลงอนาชีดเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านยะกัง) อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  [ เข้าชม 346 ]
  Post by : jiroset3
   Rating :
  • Currently 2.18/5

  กำลังแสดงหน้าที่ <- 29/54 ->
  << 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ
  ©Copyright 2012, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  ลิ้งเพื่อนบ้าน : เกมส์ |