[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประกอบการรายงานการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่องน้ำเพื่อชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย ว่าที่ ร.ต.สันติกร นาวารัตน์
  การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่องน้ำเพื่อชีวิต  [ เข้าชม 193 ]
  Post by : navarat1976
   Rating :
  • Currently 1.67/5
  รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
  บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ท๑๓๑๐๑ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านกันจารย์ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์ (๑) เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการ  [ เข้าชม 169 ]
  Post by : ludthiga
   Rating :
  • Currently 1.82/5
  รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
  บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ท๑๓๑๐๑ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านกันจารย์ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์ (๑) เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการ  [ เข้าชม 146 ]
  Post by : ludthiga
   Rating :
  • Currently 1.14/5
  ชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ (STUDENT\'S BOOK)
  ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ  [ เข้าชม 235 ]
  Post by : kroonok56
   Rating :
  • Currently 1.50/5
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะเรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  [ เข้าชม 148 ]
  Post by : krunoynoy
   Rating :
  • Currently 1.13/5
  บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
  บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ชุด การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access รายวิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร  [ เข้าชม 191 ]
  Post by : mondhwn
   Rating :
  • Currently 1.29/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพ่ิมเติม ชุด Gear up to ASEAN กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  [ เข้าชม 228 ]
  Post by : kroopat
   Rating :
  • Currently 1.11/5
  การประเมินโครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ตามยุทธศาสตร์ ของโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา ปีการศึกษา 2556
  บทคัดย่อ  [ เข้าชม 213 ]
  Post by : tomydear01
   Rating :
  • Currently 1.25/5
  รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วัสดุรอบตัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วัสดุรอบตัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  [ เข้าชม 291 ]
  Post by : 187133
   Rating :
  • Currently 1.56/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  ชื่อผลงานวิจัย แนวทางพัฒนาการปฏิบัติตามวินัยนักเรียนของโรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร) สำนักงานเขตทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัย นางสาวทรรศนีย์ วงศ์สิทธิ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยงาน โรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร) สำนักงานเขตทุ่งครุ สังกัด  [ เข้าชม 122 ]
  Post by : touchy4554
   Rating :
  • Currently 1.13/5
  รายงานเรื่อง : ผลการสร้างและทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุด “สิ่งดี ๆ ที่กรุงเทพฯ” ควบคู่กับการใช้เทคนิคการสอนแบบจิ๊กวอว์
  ผู้รายงาน : นายพินิจพงษ์ สีเล ปีที่รายงาน : พ.ศ. 2557  [ เข้าชม 191 ]
  Post by : sile2u
   Rating :
  • Currently 1.38/5
  รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะเรื่องการสร้างคำในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม รายวิชา ท21101 ภาษาไทย1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพม.36
  รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะเรื่องการสร้างคำในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม รายวิชา ท21101 ภาษาไทย1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพม.36  [ เข้าชม 304 ]
  Post by : wasana10
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะ
  รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะปฏิบัติงานผลิตภัณฑ์โต๊ะหินขัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติม วิชา ผลิตภัณฑ์โต๊ะหินขัด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  [ เข้าชม 191 ]
  Post by : somjinkid
   Rating :
  • Currently 1.38/5
  การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้สื่อท้องถิ่นดอยหล่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้สื่อท้องถิ่นดอยหล่อ ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกอยู่ในระดับมาก  [ เข้าชม 190 ]
  Post by : rampan07
   Rating :
  • Currently 1.40/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  [ เข้าชม 188 ]
  Post by : jasminee
   Rating :
  • Currently 1.80/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  ผลการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  [ เข้าชม 191 ]
  Post by : jasminee
  Commentล่าสุด : saka_pp@hotmail.co.th
   Rating :
  • Currently 2.00/5
  ชื่อผลงานวิจัย แนวทางพัฒนาการปฏิบัติตามวินัยนักเรียนของโรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร) สำนักงานเขตทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัย นางสาวทรรศนีย์ วงศ์สิทธิ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยงาน โรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร) สำนักงานเขตทุ่งครุ สังกัด
  ชื่อผลงานวิจัย แนวทางพัฒนาการปฏิบัติตามวินัยนักเรียนของโรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร) สำนักงานเขตทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัย นางสาวทรรศนีย์ วงศ์สิทธิ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยงาน โรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร) สำนักงานเขตทุ่งครุ สังกัด  [ เข้าชม 212 ]
  Post by : bom200426
   Rating :
  • Currently 1.63/5
  การพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นทักษะชีวิต กระบวนการคิด และกระบวนการกลุ่ม โดยใช้ชุดการเรียนรู้ทักษะลูกเสือ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 4-6 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
  การพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นทักษะชีวิต กระบวนการคิด และกระบวนการกลุ่ม โดยใช้ชุดการเรียนรู้ทักษะลูกเสือ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 4-6 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556  [ เข้าชม 156 ]
  Post by : amnuay190
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานผลการสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพ เอกสารประกอบการเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 1-3 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)
  รายงานผลการสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพ เอกสารประกอบการเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 1-3 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)  [ เข้าชม 146 ]
  Post by : amnuay190
   Rating :
  • Currently 1.14/5
  แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยชุด สระอึ
  แบบฝึกเสริมทักษะ  [ เข้าชม 231 ]
  Post by : muanfar
   Rating :
  • Currently 2.09/5
  รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนมาตราแม่ ก กา และมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
  บทคัดย่อ  [ เข้าชม 240 ]
  Post by : krusang007
   Rating :
  • Currently 1.11/5
  การสร้างและใช้แบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ เรื่องอาหาร วิชาวิทยาศาสตร์ ว22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  การสร้างและใช้แบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ เรื่องอาหาร วิชาวิทยาศาสตร์ ว22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  [ เข้าชม 180 ]
  Post by : adulaod
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูสาระการเรียนรู้ ชีววิทยา 5 หน่วยการเรียนรู้ ระบบนิเวศ
  งานวิจัยในชั้นเรียน  [ เข้าชม 144 ]
  Post by : biologyman
   Rating :
  • Currently 1.38/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายสิทธิศักดิ์ สายยศ
  การใช้ชุดกิจกรรมเรื่อง สมุนไพรในท้องถิ่นกับวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบัวขุนจง(กรป. กลางอุปถัมภ์) อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์  [ เข้าชม 264 ]
  Post by : Saiwipa
   Rating :
  • Currently 1.13/5
  การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปผ่านอินเทอร์เน็ตร่วมกับการจัดการเรียนรู้ รูปแบบซิปปา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  [ เข้าชม 320 ]
  Post by : amonratjaiman
   Rating :
  • Currently 2.00/5
  An Evaluation of Home and School Relationship Project at Thedsaban 5 School (Wat Hua Pom Nork) under Songkhla City Municipality, Songkhla Province
  An Evaluation of Home and School Relationship Project at Thedsaban 5 School (Wat Hua Pom Nork)  [ เข้าชม 154 ]
  Post by : phojai
   Rating :
  • Currently 1.63/5
  การประเมินโครงการสานสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา
  โครงการสานสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน  [ เข้าชม 256 ]
  Post by : phojai
   Rating :
  • Currently 1.73/5
  การประเมินโครงการสานสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา
  โครงการสานสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน  [ เข้าชม 165 ]
  Post by : phojai
   Rating :
  • Currently 1.56/5
  การประเมินโครงการสานสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา
  โครงการสานสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน  [ เข้าชม 253 ]
  Post by : phojai
   Rating :
  • Currently 1.38/5
  การประเมินโครงการสานสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา
  โครงการสานสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน  [ เข้าชม 160 ]
  Post by : phojai
   Rating :
  • Currently 1.14/5
  รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดร่างกายของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหมอแปง
  บทเรียนสำเร็จรูป ชุดร่างกายของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  [ เข้าชม 262 ]
  Post by : vrap0rn
   Rating :
  • Currently 1.22/5
  รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  ศิริชนก จุลนาง  [ เข้าชม 1274 ]
  Post by : onlyvic17
   Rating :
  • Currently 2.00/5
  รายงานการพัฒนาแบบ ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  รายงานการพัฒนาแบบ ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  [ เข้าชม 250 ]
  Post by : onlyvic17
   Rating :
  • Currently 1.27/5
  การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด สุขภาพดีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  บทเรียนสำเร็จรูป ป.5  [ เข้าชม 383 ]
  Post by : nuntika
   Rating :
  • Currently 1.11/5
  การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด สุขภาพดีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  บทเรียนสำเร็จรูป สุขศึกษา ป.5  [ เข้าชม 222 ]
  Post by : nuntika
   Rating :
  • Currently 1.14/5
  รายงานการพัฒนาการอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  รายงานการพัฒนาการอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  [ เข้าชม 236 ]
  Post by : nochairan
  Commentล่าสุด : el.b2555@gmail.com
   Rating :
  • Currently 1.45/5

  กำลังแสดงหน้าที่ <- 29/72 ->
  << 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา สอบครู ครูผู้ช่วย วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
  ©Copyright 2015, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  |