[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประกอบการรายงานการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการสร้างวัตถุสามมิติโดยใช้
  ลัชชญา โพสุวัน  [ เข้าชม 202 ]
  Post by : latchaya
   Rating :
  • Currently 1.45/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการวิชาภาษาไทย ชั้นป.2
  รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสื่อความที่สอดแทรกการคิดขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  [ เข้าชม 317 ]
  Post by : nongnuchopor
   Rating :
  • Currently 2.00/5
  รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง สมการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง สมการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  [ เข้าชม 224 ]
  Post by : kanoneam1
   Rating :
  • Currently 1.13/5
  ชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหารการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6
  บทคัดย่อ ชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  [ เข้าชม 314 ]
  Post by : zetrongjome
   Rating :
  • Currently 1.45/5
  รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง พืชและสัตว์ในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  ผลงานทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  [ เข้าชม 307 ]
  Post by : jirapatkeerati
   Rating :
  • Currently 2.54/5
  รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่างๆ รายวิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม รหัสวิชา ว31201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่างๆ รายวิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม รหัสวิชา ว31201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  [ เข้าชม 357 ]
  Post by : kruratchada
   Rating :
  • Currently 1.40/5
  รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวัฒนธรรมและภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
  นางธันวดี ผลอนุรักษ์วงศ์  [ เข้าชม 265 ]
  Post by : thunwadee
   Rating :
  • Currently 1.30/5
  รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชนบทศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 นายประมวล สุขสนิท  [ เข้าชม 359 ]
  Post by : mual99
   Rating :
  • Currently 1.50/5
  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Cs5 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์  [ เข้าชม 305 ]
  Post by : gearknight2013
   Rating :
  • Currently 1.63/5
  การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  [ เข้าชม 233 ]
  Post by : nao037511225
   Rating :
  • Currently 1.38/5
  รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณด้วยตารางสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  บทคัดย่อ  [ เข้าชม 233 ]
  Post by : nuriya
   Rating :
  • Currently 1.25/5
  รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณด้วยตารางสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  บทคัดย่อ  [ เข้าชม 216 ]
  Post by : nuriya
   Rating :
  • Currently 1.78/5
  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการ เรื่อง พัฒนาการของไทย สมัยอยุธยา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโยนิโสมนิการ เรื่อง พัฒนาการของไทยสมัยอยุธยา เป็นการพัฒนาทักษะการคิด  [ เข้าชม 351 ]
  Post by : bunlai1234
   Rating :
  • Currently 1.63/5
  การศึกษาการใช้ชุดการสร้างความรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรมประมวลคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  วิจักษณ์ ศิริสุข. 2556. การศึกษาการใช้ชุดการสร้างความรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรมประมวลคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. ขอนแก่น : โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา  [ เข้าชม 193 ]
  Post by : vijaks
   Rating :
  • Currently 1.50/5
  รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสื่อความที่สอดแทรกการคิดขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสื่อความที่สอดแทรกการคิดขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  [ เข้าชม 196 ]
  Post by : rapipan9909
   Rating :
  • Currently 1.57/5
  รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสื่อความที่สอดแทรกการคิดขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสื่อความที่สอดแทรกการคิดขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  [ เข้าชม 176 ]
  Post by : rapipan9909
   Rating :
  • Currently 1.63/5
  รายงานการพัฒนาแบบฝึก ชุดชวนหนูรู้การอ่านสะกดคำ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  ประถมศึกษาปีที่ 1  [ เข้าชม 343 ]
  Post by : BOL2505
   Rating :
  • Currently 1.45/5
  การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ เรื่อง ท้องถิ่นของเรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
  อ.จันทร์จิรา วิญญา  [ เข้าชม 392 ]
  Post by : krututa
  Commentล่าสุด : krusuwat@hotmail.com
   Rating :
  • Currently 1.78/5
  เผยแพร่งานสังคมป.4
  รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด รอบรู้ประชาธิปไตย สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  [ เข้าชม 352 ]
  Post by : rapipan9909
   Rating :
  • Currently 2.44/5
  การพัฒนาแบบฝึกเรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
  การพัฒนาแบบฝึกเรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  [ เข้าชม 248 ]
  Post by : torres007
   Rating :
  • Currently 1.57/5
  รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบเทคนิค JIGSAW กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
  รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบเทคนิค JIGSAW กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม  [ เข้าชม 440 ]
  Post by : kruartit
   Rating :
  • Currently 1.38/5
  ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 เรื่อง โลมาน้อยกับจำนวนศูนย์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดย นางสาวนภาภรณ์ จตุรปา ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านมะโบ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
  ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 เรื่อง โลมาน้อยกับจำนวนศูนย์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภายในเล่มจะมีคำแนะนำในการใช้ชุดฝึกทักษะ จุดประสงค์การเรียนรู้ คำชี้แจง สาระที่ควรเรียนรู้ ตัวอย่าง แบบฝึกทักษะ แบบบันทึกการเรียนรู้ แนวคำตอบกิจกรรม  [ เข้าชม 326 ]
  Post by : nathapach2516
  Commentล่าสุด : suda_1812@hotmail.com
   Rating :
  • Currently 2.10/5
  รายงานการพัฒนาความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลยะลา โดยใช้ชุดฝึกสร้างสรรค์ภาษาพัฒนา จินตนาการ
  รายงานการพัฒนาความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดฝึกสร้างสรรค์ภาษาพัฒนาจินตนาการ  [ เข้าชม 485 ]
  Post by : noozah
   Rating :
  • Currently 1.45/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย  [ เข้าชม 290 ]
  Post by : sangtong
  Commentล่าสุด : yuvee10
   Rating :
  • Currently 1.70/5
  รายงานวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นโรงเรียนบ้านควนเจริญ
  รายงานวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นโรงเรียนบ้านควนเจริญ ปีที่ทำการวิจัย 2556 ผู้วิจัย นายสมศักดิ์ ทองสมุทร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนเจริญ  [ เข้าชม 262 ]
  Post by : talayopoal
   Rating :
  • Currently 2.00/5
  ผลการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย รายวิชา ง 15201 เรื่องการประยุกต์ ใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2007
  โรงเรียนบ้านบ่อแสง  [ เข้าชม 293 ]
  Post by : phanu2518
   Rating :
  • Currently 1.60/5
  รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและวินัยนักเรียน
  นางรวีวรรณ ทิศานุรักษ์ ผอ.ร.ร.บ้านผาเวียง สพป.น่าน เขต 2  [ เข้าชม 302 ]
  Post by : tantan
   Rating :
  • Currently 2.22/5
  รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคของโพลยา เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคของโพลยา เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  [ เข้าชม 317 ]
  Post by : monta2506
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกเรื่อง ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข สพป.อด.1  [ เข้าชม 321 ]
  Post by : jackky15
  Commentล่าสุด : kapong2519
   Rating :
  • Currently 1.25/5
  รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่
  รายงานการประเมินโครงการวิถีพุทธโรงเรียนลองวิทยา มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านบริบท ปัจจัยป้อนเข้า กระบวนการดำเนนิงาน ผลผลิต และผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการวิถีพุทธโรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2555  [ เข้าชม 232 ]
  Post by : kphimjant
   Rating :
  • Currently 1.13/5
  รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่
  รายงานการประเมินโครงการวิถีพุทธโรงเรียนลองวิทยา มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านบริบท ปัจจัยป้อนเข้า กระบวนการดำเนนิงาน ผลผลิต และผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการวิถีพุทธโรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2555  [ เข้าชม 233 ]
  Post by : kphimjant
   Rating :
  • Currently 1.13/5
  รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนน่าอยู่โรงเรียนวัดป่าขาดปีการศึกษา 2555
  การประเมินโครงการโรงเรียนน่าอยู่โรงเรียนวัดป่าขาด ปีการศึกษา 2555 ในการประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการดำเนินงาน และด้านผลผลิต โดยประยุกต์รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model  [ เข้าชม 274 ]
  Post by : Watthahin
   Rating :
  • Currently 1.14/5
  รายงานผลการใชหนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ 3 มิติสำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3
  นางสาวนัฐกมล ด้วงนวล โรงเรียน : อนุบาลบ้านศรีมลคล อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  [ เข้าชม 401 ]
  Post by : webmaster
   Rating :
  • Currently 1.14/5
  เผยแพร่งานวิจัย. บทคัดย่อ
  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Cs5 รายวิชา การใช้งานโปรแกรมกราฟิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  [ เข้าชม 422 ]
  Post by : gearknight2013
   Rating :
  • Currently 1.63/5
  รายงานการพัฒนาและศึกษาผลของการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ กรุงเทพม
  สังคม  [ เข้าชม 374 ]
  Post by : annaji41
   Rating :
  • Currently 1.17/5
  รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน ชุด คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ  [ เข้าชม 368 ]
  Post by : chanadda54
   Rating :
  • Currently 2.30/5

  กำลังแสดงหน้าที่ <- 29/68 ->
  << 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา สอบครู ครูผู้ช่วย วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
  ©Copyright 2015, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  |