[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประกอบการรายงานการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  ครูสุภาพร เกิดพุ่ม : การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสานศิลป์ถิ่นจันทน์หอม
  ารศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสานศิลป์ถิ่นจันทน์หอม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เรียนโดยหนังสือการ์ตูนเรื่อง (comic book) กับการเรียนรู้แบบปกติ  [ เข้าชม 333 ]
  Post by : krufon1011
   Rating :
  • Currently 1.27/5
  เผยแพร่ผลงาน
  รายงานการพัฒนาชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทย  [ เข้าชม 700 ]
  Post by : sumarng
   Rating :
  • Currently 1.75/5
  การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 (ห้วยมุด) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  ภาษาอังกฤษ  [ เข้าชม 633 ]
  Post by : kalayanee
   Rating :
  • Currently 1.25/5
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ครูปวีณา สมบูรณ์เรศ เผยแพร่เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร รหัสวิชา 2000-1228  [ เข้าชม 483 ]
  Post by : javaket
   Rating :
  • Currently 1.36/5
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ครูประจักษ์ นาราช เผยแพร่เอกสารประกอบการเรียนวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 รหัสวิชา 3000-1201  [ เข้าชม 467 ]
  Post by : javaket
   Rating :
  • Currently 1.50/5
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนชุดปฎิบัติตนบนทางพระรัตนตรัยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(สาระพระพุทธศาสนา)สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  [ เข้าชม 388 ]
  Post by : jeed2517
   Rating :
  • Currently 1.50/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ นางสายฝน กระษาปณ์การ
  นางสายฝน กระษาปณ์การ  [ เข้าชม 292 ]
  Post by : pawinee2519
   Rating :
  • Currently 1.55/5
  เผยแพร่ผลงาน
  ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  [ เข้าชม 307 ]
  Post by : manopsunton
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
  บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  [ เข้าชม 566 ]
  Post by : preecha2521
   Rating :
  • Currently 1.17/5
  เผยแพร่ผลงาน บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบร่วมมือเทคนิค ANONG เรื่อง อิเหนา
  เผยแพร่ผลงาน บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบร่วมมือเทคนิค ANONG เรื่อง อิเหนา  [ เข้าชม 281 ]
  Post by : anong2499
   Rating :
  • Currently 1.27/5
  รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด สระหรรษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด สระหรรษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา  [ เข้าชม 514 ]
  Post by : tachin
   Rating :
  • Currently 1.09/5
  รายงานผลการสร้างชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความพร้อมพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาล 1
  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความพร้อมพื้นฐาน ทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาล 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 และเพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลการพัฒนาความพร้อมพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกร  [ เข้าชม 418 ]
  Post by : torres007
   Rating :
  • Currently 1.25/5
  เผยแพร่ผลงานทัศนศิลป์ ม.1
  บทคัดย่อ  [ เข้าชม 934 ]
  Post by : pickguitar
  Commentล่าสุด : pickguitar
   Rating :
  • Currently 1.25/5
  เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะ เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพและเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  [ เข้าชม 460 ]
  Post by : coojariya
   Rating :
  • Currently 1.20/5
  เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะ เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพและเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  [ เข้าชม 618 ]
  Post by : coojariya
   Rating :
  • Currently 1.62/5
  การศึกษาผลการใช้หนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  การศึกษาผลการใช้หนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ  [ เข้าชม 519 ]
  Post by : pawarisorn
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  เรื่องที่ศึกษา รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  [ เข้าชม 362 ]
  Post by : pawinee2519
   Rating :
  • Currently 1.20/5
  รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะปฏิบัติการใช้โปรแกรม Paint วิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
  รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะปฏิบัติการใช้โปรแกรม Paint วิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)  [ เข้าชม 1115 ]
  Post by : parnchit
   Rating :
  • Currently 1.60/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  บุญญาพร ใจวังโลก  [ เข้าชม 508 ]
  Post by : kruboonyaporn
   Rating :
  • Currently 1.40/5
  รายงานรายงานการพัฒนาการเขียนสารคดีโดยใช้หนังสือเสริมสร้างประสบการณ์ชุด“ตำบลนอำเภอดอยสะเก็ด” รายวิชา ท23206 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 2 (สาระเพิ่มเติม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  [ เข้าชม 473 ]
  Post by : krukanda02
   Rating :
  • Currently 1.67/5
  รายงานการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนเชิงสร้างสรรค์ของการสอนแบบวงจร 3 วิถีกับการสอนแบบบรรยาย รายวิชา ท23205 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 1 (สาระเพิ่มเติม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  [ เข้าชม 351 ]
  Post by : krukanda02
   Rating :
  • Currently 1.50/5
  รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านบริหารชนบท
  บทคัดย่อ  [ เข้าชม 278 ]
  Post by : xip4ymi
   Rating :
  • Currently 1.75/5
  ผลงานทางวิชาการ
  การใช้ชุดฝึกทักษะปฏิบัติงานประดิษฐ์ เรื่องดอกไม้สวยด้วยเศษวัสดุ  [ เข้าชม 495 ]
  Post by : testsabanone
   Rating :
  • Currently 1.64/5
  การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดฝึกกิจกรรมทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชรอบตัวเรา
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  [ เข้าชม 937 ]
  Post by : nattiya
   Rating :
  • Currently 1.55/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  บทคัดย่อครูจินดา กิตติเลิศ  [ เข้าชม 311 ]
  Post by : trangcity
   Rating :
  • Currently 1.22/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  บทคัดย่อครูสามารถ ไชยวรรณ  [ เข้าชม 314 ]
  Post by : trangcity
   Rating :
  • Currently 1.44/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  บทคัดย่อครูสิริพรรณ ไชยวรรณ  [ เข้าชม 361 ]
  Post by : trangcity
   Rating :
  • Currently 1.83/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(บทคัดย่อ)
  รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม PowerPoint 2007 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  [ เข้าชม 436 ]
  Post by : pirinpawane
   Rating :
  • Currently 1.67/5
  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ที่มีต่อความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  วิจัยและพัฒนา  [ เข้าชม 353 ]
  Post by : buphakaset
   Rating :
  • Currently 1.64/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา  [ เข้าชม 305 ]
  Post by : Krusumlee
   Rating :
  • Currently 1.70/5
  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(สาระเพิ่มคอมพิวเตอร์) โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รูปแบบมัลติมีเดีย เรื่องสองเกลอผจญโลกดิจตอล
  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา)  [ เข้าชม 480 ]
  Post by : jatupornsakyai
   Rating :
  • Currently 1.10/5
  การสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนสำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
  การสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนสำหรับเด็กปฐมวัย  [ เข้าชม 620 ]
  Post by : parichattilalu
   Rating :
  • Currently 1.40/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บทคัดย่อ
  รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่แคม  [ เข้าชม 330 ]
  Post by : cherdeak2516
   Rating :
  • Currently 1.38/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(บทคัดย่อ)
  การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้แบบอิงประสบการณ์ เรื่อง Microsoft Office Excel 2007 ขั้นพื้นฐาน  [ เข้าชม 377 ]
  Post by : sky741
   Rating :
  • Currently 1.70/5
  เผยแพร่ผลงานรายงานการพัฒนาภาวะทุพโภชนาการโดยใช้การจัดโครงการอาหารกลางวัน
  รายงานการพัฒนาภาวะทุพโภชนาการโดยใช้การจัดโครงการอาหารกลางวัน  [ เข้าชม 804 ]
  Post by : kotchakorn
   Rating :
  • Currently 3.84/5
  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและการมองเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)
  การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)  [ เข้าชม 473 ]
  Post by : ninmanee
   Rating :
  • Currently 1.00/5

  กำลังแสดงหน้าที่ <- 29/50 ->
  << 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ
  ©Copyright 2012, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  ลิ้งเพื่อนบ้าน : เกมส์ |