[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประกอบการรายงานการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  ขอเผยแพร่ผลงานวิชาการ หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ม.1
  หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ม.1  [ เข้าชม 648 ]
  Post by : superone
   Rating :
  • Currently 1.67/5
  รายงานผลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดสลุด
  ประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยรูปแบบ CIPP Model มีทั้งหมด 15 กิจกรรม  [ เข้าชม 474 ]
  Post by : natcha
   Rating :
  • Currently 1.38/5
  รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต กลุ่มสาระการเรียน  [ เข้าชม 406 ]
  Post by : Nuna5616
   Rating :
  • Currently 2.33/5
  ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน
  รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน  [ เข้าชม 510 ]
  Post by : nanbass
   Rating :
  • Currently 1.71/5
  การพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้านความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ด้วยการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน
  การวิจัย เรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้านความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2  [ เข้าชม 513 ]
  Post by : wiratchat
   Rating :
  • Currently 2.83/5
  การพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้านความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ด้วยการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน
  การวิจัย เรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้านความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ด้วยการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้านความมีวินัยในตนเองของเ  [ เข้าชม 442 ]
  Post by : wiratchat
   Rating :
  • Currently 2.59/5
  รายงานผลการพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1
  ผู้ศึกษา ณัชชาธิป แก้วผง  [ เข้าชม 394 ]
  Post by : natchathip
   Rating :
  • Currently 1.50/5
  รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เรื่องพลเมืองที่ดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  บทคัดย่อ  [ เข้าชม 421 ]
  Post by : khonyoo
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้ศึกษา นายสันเพชร ควรคำคง ปีการศึกษา 2555 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้  [ เข้าชม 468 ]
  Post by : sunpetch
   Rating :
  • Currently 1.88/5
  การศึกษาสภาพปัญหาความต้องการด้านหลักสูตรและการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ระดับปฐมวัย
  การศึกษาสภาพปัญหาความต้องการด้านหลักสูตรและการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ระดับปฐมวัย โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและเครือข่าย อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย  [ เข้าชม 317 ]
  Post by : virusnum
   Rating :
  • Currently 1.67/5
  ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หน่วย การดำรงชีวิตของพืช สาระสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หน่วย การดำรงชีวิตของพืช สาระสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  [ เข้าชม 438 ]
  Post by : nongnuchopor
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  รายงานผลการพัฒนาบทเรียนการ์ตูนสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดแม่อ้อใน ชุมชนคนดี  [ เข้าชม 307 ]
  Post by : koi2013
   Rating :
  • Currently 1.17/5
  การศึกษาและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 บายศรีวิถีชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 บายศรีวิถีชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  [ เข้าชม 356 ]
  Post by : kbmooboonchoo
   Rating :
  • Currently 1.17/5
  การพัฒนาบทเรียนเสริมความรู้เรื่องประโยคในภาษาไทยโดยใช้นิทานพื้นบ้านสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  นางพรกมล ศรัทธารัตนตรัย  [ เข้าชม 343 ]
  Post by : doraaann2517
   Rating :
  • Currently 2.38/5
  การใช้โปรแกรมกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  วิไล บุญญานุวัตร  [ เข้าชม 362 ]
  Post by : doraaann2517
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  การพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
  การพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียน  [ เข้าชม 416 ]
  Post by : kiatpong
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานการพัฒนาและการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค KWL-Plus สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
  การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  [ เข้าชม 859 ]
  Post by : knkpray
   Rating :
  • Currently 1.67/5
  การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน  [ เข้าชม 1050 ]
  Post by : Sirawitkham
   Rating :
  • Currently 2.00/5
  รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการใช้สีในงานศิลปะ รายวิชา ทัศนศิลป์ ศ 21101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  ายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการใช้สีในงานศิลปะ รายวิชา ทัศนศิลป์ ศ 21101  [ เข้าชม 442 ]
  Post by : yuin7500
   Rating :
  • Currently 1.44/5
  รายงานการใช้แบบฝึกทักษะชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงในธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง
  รายงานการใช้แบบฝึกทักษะชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงในธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง  [ เข้าชม 560 ]
  Post by : krumontira56
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  การพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติม ง 16203 งานทอผ้าลายขิดขั้นพื้นฐาน รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  การพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติม ง 16203 งานทอผ้าลายขิดขั้นพื้นฐาน รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  [ เข้าชม 356 ]
  Post by : sumalee56
   Rating :
  • Currently 1.33/5
  รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดระบบอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดระบบอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  [ เข้าชม 578 ]
  Post by : nuaiswat
   Rating :
  • Currently 1.29/5
  รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดระบบอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดระบบอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  [ เข้าชม 404 ]
  Post by : nuaiswat
   Rating :
  • Currently 1.57/5
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  รายงานผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การใช้ทักษะภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพ รายวิชา ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 รหัสวิชา 2000-1102  [ เข้าชม 384 ]
  Post by : pratumtian
   Rating :
  • Currently 1.57/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  [ เข้าชม 249 ]
  Post by : pakpow
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  ชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยการใช้ตัวแทน  [ เข้าชม 280 ]
  Post by : TIGERJU
  Commentล่าสุด : Postcard
   Rating :
  • Currently 2.25/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  บทคัดย่อ  [ เข้าชม 247 ]
  Post by : TIGERJU
   Rating :
  • Currently 1.38/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  ชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยการใช้ตัวแทน  [ เข้าชม 283 ]
  Post by : TIGERJU
   Rating :
  • Currently 2.14/5
  รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สนุกกับ Adobe Photoshop CS3สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สนุกกับ Adobe Photoshop CS3สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  [ เข้าชม 483 ]
  Post by : panawan2000
   Rating :
  • Currently 2.33/5
  ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รายวิชา อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 เรื่อง Health & Fitness ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ผู้ศึกษา นางเกษมณี ยิ่งคงดี โรงเรียน แก่นน
  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา  [ เข้าชม 319 ]
  Post by : ketmanee2507
   Rating :
  • Currently 1.20/5
  รายงานการจัดประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1
  โดยใช้หนังสือภาพประกอบนิทาน  [ เข้าชม 563 ]
  Post by : areekpt2
   Rating :
  • Currently 2.17/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านหนองแข้  [ เข้าชม 272 ]
  Post by : bpkschool
   Rating :
  • Currently 1.86/5
  เผยแพร่ผลงาน
  รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุดสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  [ เข้าชม 220 ]
  Post by : titaya
   Rating :
  • Currently 1.17/5
  เผยแพร่ผลงาน
  รายงานผลการใช้สื่อชุดฝึกตะกร้อมหัศจรรย์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส  [ เข้าชม 340 ]
  Post by : kanokkorn
   Rating :
  • Currently 1.63/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  [ เข้าชม 205 ]
  Post by : krubee
   Rating :
  • Currently 1.67/5
  เผยแพร่ผลงานปฐมวัย
  ผลงานปฐมวัย(อนุบาล๒)  [ เข้าชม 300 ]
  Post by : 28112512
   Rating :
  • Currently 1.14/5

  กำลังแสดงหน้าที่ <- 29/59 ->
  << 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ
  ©Copyright 2012, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  ลิ้งเพื่อนบ้าน : เกมส์ |