[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประกอบการรายงานการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย ชุดประโยคเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแกใหญ่
  รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย ชุดประโยคเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแกใหญ่  [ เข้าชม 900 ]
  Post by : kampanart1
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  รายงานการสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชุด หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  [ เข้าชม 199 ]
  Post by : ks3ks4
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง โลกและการใช้ทรัพยากรธรณี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง โลกและการใช้ทรัพยากรธรณี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครั้งนี้ ผลปรากฏว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ดังนั้นนวัตกรรมนี้จึงเหมาะสำหรับนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง  [ เข้าชม 247 ]
  Post by : teeran73
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  เรื่อง รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ประกอบการสอนด้วยกระบวนการ สืบเสาะหาความรู้แบบ 5E เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน่วยหลักธรรมนำชีวิต ชั้นประถมศึกษ
  เรื่อง รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ประกอบการสอนด้วยกระบวนการ สืบเสาะหาความรู้แบบ 5E เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน่วยหลักธรรมนำชีวิต ชั้นประถมศึกษ  [ เข้าชม 202 ]
  Post by : Somkaew
   Rating :
  • Currently 2.25/5
  เรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ชุดคำขวัญอำเภอสามชุก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  เรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ชุดคำขวัญอำเภอสามชุก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  [ เข้าชม 177 ]
  Post by : Somkaew
   Rating :
  • Currently 2.50/5
  รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
  รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  [ เข้าชม 234 ]
  Post by : watcharee123
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ค31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุด ความสัมพันธ์
  รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ค31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุด ความสัมพันธ์  [ เข้าชม 145 ]
  Post by : nucharee6654
   Rating :
  • Currently 1.50/5
  รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด รู้ตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
  รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด รู้ตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนรู้ ชุด รู้ตัวเรา ที่ม  [ เข้าชม 247 ]
  Post by : Krukarun007
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ผังความสัมพันธ์ของความหมาย
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ - บทคัดย่อ  [ เข้าชม 283 ]
  Post by : pinpinn31
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ผังความสัมพันธ์ของความหมาย
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ - บทคัดย่อ  [ เข้าชม 218 ]
  Post by : pinpinn31
   Rating :
  • Currently 3.67/5
  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง “วิถีไทยในอาเซียน” สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและเครือข่ายโรงเรียนอนุบาลขุนตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดชียงราย
  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง “วิถีไทยในอาเซียน” สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและเครือข่ายโรงเรียนอนุบาลขุนตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดชียงราย  [ เข้าชม 264 ]
  Post by : virusnum
   Rating :
  • Currently 5.00/5
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw)  [ เข้าชม 291 ]
  Post by : pimtan
   Rating :
  • Currently 3.00/5
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย  [ เข้าชม 281 ]
  Post by : nana1234
   Rating :
  • Currently 2.00/5
  รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้หลักบูรณาการของเมอร์ดอคซ์ (MIA) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
  รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้หลักบูรณาการของเมอร์ดอคซ์ (MIA) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  [ เข้าชม 242 ]
  Post by : kroojew
   Rating :
  • Currently 2.00/5
  การผ่อนคลายความเครียดด้วยการนวดโค้งคอ บ่า ไหล่ ศีรษะและใช้ลูกประคบ
  โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3  [ เข้าชม 115 ]
  Post by : kodchaporn2557
   Rating :
  • Currently 1.50/5
  ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเอกสารด้วย โปรแกรม Ms.Word 2007
  ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเอกสารด้วย โปรแกรม Ms.Word 2007 ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบาตู มิตรภาพที่ 66  [ เข้าชม 180 ]
  Post by : najeebah
   Rating :
  • Currently 3.50/5
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  รายงานการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  [ เข้าชม 129 ]
  Post by : coolnjoy
   Rating :
  • Currently 3.00/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft Word 2010 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสำนักใหม่  [ เข้าชม 182 ]
  Post by : utchara131313
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน นิทานสอนคิด สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  [ เข้าชม 200 ]
  Post by : krunom
   Rating :
  • Currently 2.00/5
  รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ ชุด TRAVELLING IN ASEAN กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ ชุด TRAVELLING IN ASEAN กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  [ เข้าชม 202 ]
  Post by : rongpeerawat
   Rating :
  • Currently 3.00/5
  การศึกษาผลการใช้วิธีสอนแบบโครงงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิด และความพึงพอใจ ต่อรายวิชาศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเพชรวิทยาคาร
  นางงามจิต ภิรมย์ญาณ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ เข้าชม 141 ]
  Post by : sayam20
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  การพัฒนาแบบฝึกเรื่องการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  การพัฒนาแบบฝึกเรื่องการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  [ เข้าชม 202 ]
  Post by : nitcha2518
   Rating :
  • Currently 3.50/5
  เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง “วิถีไทยในอาเซียน” สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและเครือข่ายโรงเรียนอนุบาลขุนตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดชียงราย
  ผู้วิจัย สังวาลย์ ถุงปัญญา ปีที่วิจัย 2557  [ เข้าชม 188 ]
  Post by : sangwan99
   Rating :
  • Currently 3.33/5
  เผยแพร่ผลงาน ครูไพศาล
  รายงานการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องระเบียบแถว  [ เข้าชม 167 ]
  Post by : paisan114
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการอ่านคำภาษาไทย เพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก โดยใช้นิทานอีสป สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  นางวิภาวรรณ สอนเสียม  [ เข้าชม 150 ]
  Post by : tomrawiwan
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนางานวิชาการโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์  [ เข้าชม 113 ]
  Post by : mara01022521
   Rating :
  • Currently 0.00/5
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ สุรพล พรชัย
  รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนางานวิชาการโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์  [ เข้าชม 106 ]
  Post by : mara01022521
   Rating :
  • Currently 1.67/5
  แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  [ เข้าชม 181 ]
  Post by : eaknapa
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2  [ เข้าชม 183 ]
  Post by : Aorpornpen
   Rating :
  • Currently 3.00/5
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การนิเทศภายในโรงเรียนแบบกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
  การนิเทศภายในโรงเรียนแบบกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้  [ เข้าชม 159 ]
  Post by : siripornniae
   Rating :
  • Currently 2.00/5
  การสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาพระพุทธศาสนา
  การสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการ เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  [ เข้าชม 212 ]
  Post by : torres007
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  การสร้างและพัฒนาแบบฝึก เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม
  การสร้างและพัฒนาแบบฝึก เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  [ เข้าชม 187 ]
  Post by : torres007
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  การพัฒนาทักษะการอ่านสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคำที่ประสมสระเดี่ยว  [ เข้าชม 161 ]
  Post by : AREE0901
   Rating :
  • Currently 2.33/5
  ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาสร้างสรรค์งานกราฟิก ด้วยโปรแกรม Illustrator (ง20204) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  ผลงานทางวิชาการ  [ เข้าชม 1108 ]
  Post by : piyamas
   Rating :
  • Currently 3.75/5
  รายงานผลการพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ โดยใช้แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ แบบบูรณาการของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุ 3 – 4 ปี)
  รายงานผลการพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์  [ เข้าชม 22057 ]
  Post by : getzxx
   Rating :
  • Currently 1.00/5
  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน : การพัฒนาสื่อการสอนสำเร็จรูป สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และสื่อการสอนออนไลน์ รองรับโครงการห้องเรียนไร้กระดาษ : กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ สามารถดาวน์โหลด full text ได้ฟรี  [ เข้าชม 526 ]
  Post by : krusomjai
   Rating :
  • Currently 2.00/5

  กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/53 ->
  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ
  ©Copyright 2012, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  ลิ้งเพื่อนบ้าน : เกมส์ |